Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Stel­mu­žės klo­nai – ir Plun­gės ra­jo­no ben­druo­me­nėms

Šie­met vi­są va­sa­rą ma­žo­sio­se Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė­se tei­kia­mi Šimt­me­čio ąžuo­lų ap­do­va­no­ji­mai ne­ap­len­kė ir Tve­rų, čia bu­vo ap­do­va­no­tos Tel­šių ap­skri­ties ak­ty­viau­sios ben­druo­me­nės ir jų žmo­nės.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM), mi­nė­da­ma Lie­tu­vos šimt­me­tį, nu­spren­dė ap­do­va­no­ti net 150 ben­druo­me­nių na­rių, pro­jek­tų ar ob­jek­tų. Ąžuo­liu­kai šiai ini­cia­ty­vai pa­skir­ti ne bet ko­kie. Lie­tu­vos ag­ra­ri­nių ir miš­kų moks­lo cen­tro Miš­kų ins­ti­tu­to Miš­ko au­ga­lų bio­tech­no­lo­gi­jų la­bo­ra­to­ri­jo­je in vit­ro kul­tū­ro­je iš­au­gin­ti ąžuo­liu­kai yra gar­sio­jo, tūks­tan­tį pen­kis šim­tus me­tų sie­kian­čio Stel­mu­žės ąžuo­lo pa­li­kuo­nys. Tai dva­si­nis tau­ti­nės stip­ry­bės sim­bo­lis, ku­ris nie­ka­da ne­dings, nes po Lie­tu­vą pa­sklis jo gy­vy­be pa­so­tin­ti ąžuo­liu­kai. Šiuo me­tu šie Stel­mu­žės ąžuo­lo pa­li­kuo­nys „stel­mu­žiu­kai“ dar ma­ži, tra­pūs, to­dėl vis dar tvir­tė­ja ir lau­kia die­nos, kai bus pa­so­din­ti ten, kur jiems bus lem­ta aug­ti ir ki­to Šimt­me­čio Lie­tu­vos žmo­nėms by­lo­ti apie gra­žius dar­bus, šian­die­nos lie­tu­vio kan­try­bę ir darbš­tu­mą.
Ren­gi­ny­je, vy­ku­sia­me Tve­ruo­se, di­de­lis dė­me­sys skir­tas ir Plun­gės ra­jo­no ben­druo­me­nėms bei ben­druo­me­nių ak­ty­viau­sie­siems. Džiau­gia­mės, kad no­mi­na­ci­jo­je „Šimt­me­čio mo­ky­to­jas“ už vi­so gy­ve­ni­mo ak­ty­vią mu­zi­ki­nę veik­lą Ku­liuo­se bu­vo ap­do­va­no­ta vi­sų my­li­ma Gied­ru­tė Idze­lie­nė. Už nuo­pel­nus mo­kant tiek vai­kus, tiek su­au­gu­sius, pri­sta­tant ir gar­si­nant sa­vo kraš­tą pa­gerb­tas „Gar­dų“ ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Bro­nius Klei­naus­kas.
Šimt­me­čio ąžuo­liu­ką ga­vo ir Šar­ne­lės kai­mo ben­druo­me­nė. Jai ati­te­ko no­mi­na­ci­ja „Už tai, kad pa­mirš­ta se­na at­ras­ta nau­jai“ (už su­tvar­ky­tas pri­ei­gas prie pa­vel­do ob­jek­tų). Nuo­la­ti­nis Šar­ne­lės ben­druo­me­nės veik­lų bei ren­gi­nių rė­mė­jas Vid­man­tas Jo­ni­ka pel­nė no­mi­na­ci­ją „Šimt­me­čio do­va­na“.
Ku­lių kraš­to ben­druo­me­nė „Alan­tas“ ga­vo „Tau­tiš­kiau­sios šimt­me­čio ben­druo­me­nės“ ap­do­va­no­ji­mą, o no­mi­na­ci­jo­je „Už pa­gal­bą ir ge­rą žo­dį“ ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas Ku­lių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kei Ag­nei Al­čaus­kie­nei. „Gar­dų“ ben­druo­me­nei ati­te­ko net du ap­do­va­no­ji­mai – „Ben­druo­me­nei, iš­gar­si­nu­siai Lie­tu­vą Eu­ro­po­je/pa­sau­ly­je“ ir „Šimt­me­čio pro­jek­to“.
Džiau­gia­mės, kad į Plun­gės ra­jo­ną at­ke­liaus net aš­tuo­ni la­bo­ra­to­ri­jo­je au­gi­na­mi ga­lin­giau­sio Lie­tu­vos Stel­mu­žės ąžuo­lo „vai­kai“. Ačiū Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai ir Lie­tu­vos kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­gai už pui­kų pro­jek­tą bei nuo­sta­bų ren­gi­nį.

Parengta pagal ŽŪM in­f.

Nuotraukoje: „Gar­dų“ ben­druo­me­nei ati­te­ko net du ap­do­va­no­ji­mai – „Ben­druo­me­nei, iš­gar­si­nu­siai Lie­tu­vą Eu­ro­po­je/pa­sau­ly­je“ ir „Šimt­me­čio pro­jek­to“.

Komentarai
Kiti straipsniai