Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Šim­ta­me­čiui – gė­lės, do­va­nos ir svei­ki­ni­mai

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas, Svei­ka­tos, so­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė, Rie­ta­vo se­niū­nas Ro­ma­nas Jur­čius ir so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Da­lia Ju­cie­nė, So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro, „Sod­ros“ dar­buo­to­jai šil­tą rug­pjū­čio 8-osios po­pie­tę su gė­lė­mis ir do­va­no­mis at­vy­ko pas Ed­mun­dą Turs­kį, gy­ve­nan­tį Skrob­lės kai­me, Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, pa­svei­kin­ti gar­baus šim­to me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga. Svei­kin­to­jus pa­si­ti­ko ar­ti­mie­ji, na­muo­se lau­kė ge­rai nu­si­tei­kęs, pa­si­ri­šęs kak­la­raiš­tį ju­bi­lia­tas.

Me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas per­skai­tė ir įtei­kė svei­ki­ni­mą bei do­va­nas, ju­bi­lia­tą pa­svei­ki­no ir ki­ti sve­čiai. Vi­si lin­kė­jo svei­ka­tos, dar daug džiu­gių bei sau­lė­tų die­nų.
E. Turs­kio ar­ti­mie­ji da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais apie šim­ta­me­čio gy­ve­ni­mą. Ed­mun­das šei­mo­je bu­vo ant­ras vai­kas. Šiek tiek ūg­te­lė­jęs, pa­dė­jo tė­vams ūki­nin­kau­ti, dir­bo įvai­rius dar­bus.
Su­grį­žęs iš so­vie­tų ar­mi­jos, bu­vo iš­vež­tas į Ka­re­li­ją at­sta­ti­nė­ti Be­lo­mo­ro ka­na­lo. Po dve­jus me­tus tru­ku­sių ali­nan­čių dar­bų su­grį­žo į Tė­vy­nę, kur dir­bo sta­ty­bi­nin­ku. Vė­liau mo­kė­si Vil­niaus sta­ty­bi­nin­kų mo­kyk­lo­je. Bai­gęs moks­lus, grį­žo į gim­tą­jį kai­mą, kur va­do­va­vo ko­lū­kio sta­ty­boms.
Va­ka­rais, sa­vait­ga­liais sta­tė ir sa­vuo­sius na­mus. E. Turs­kis vi­są gy­ve­ni­mą pra­lei­do Skrob­lės kai­me ir iki pat pen­si­jos dir­bo „Gin­ta­ro“ ko­lū­ky­je. Šim­ta­me­čio gy­ve­ni­me bu­vo dvi žmo­nos, ku­rios jau iš­ke­lia­vu­sios Ana­pi­lin.
Se­no­lis, už­au­gi­nęs še­šis vai­kus, da­bar mė­gau­ja­si ne tik jį lan­kan­čių vai­kų ir anū­kų, bet ir pro­anū­kių dė­me­siu.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je šiais me­tais E. Turs­kis – tre­čia­sis šim­ta­me­tis.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai