Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Rie­ta­vo gy­ven­to­jus ka­muo­jan­ti smar­vė din­go?

Lie­pos 23 d. in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je ėmė sklis­ti straips­nis „Il­gus me­tus Rie­ta­vą ka­muo­jan­ti smar­vė pa­sie­kė ir Tve­rus“. Ja­me bu­vo ra­šo­ma apie ne­pa­ten­kin­tų rie­ta­viš­kių bei tve­riš­kių skam­bu­čius dėl tvy­ran­čios smar­vės. Ne­ma­lo­nus kva­pas sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus ka­muo­ja dėl Rie­ta­vo pa­šo­nė­je vei­kian­čios „BIOVAST Rie­ta­vas“ ga­myk­los, ku­ri su­ren­ka su­nai­kin­ti ar­ba per­dir­ban­ti vi­sų ka­te­go­ri­jų ša­lu­ti­nius gy­vū­ni­nės kil­mės pro­duk­tus.

Tuo­met žur­na­lis­tams Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė pa­tvir­ti­no, kad ši pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja jau dau­ge­lį me­tų. Ji pa­ste­bė­jo, kad kai smar­vė dings­ta, tuoj pat yra pa­kei­čia­mas va­do­vas. Tai­gi, per­ša­si nuo­mo­nė, kad įmo­nės sa­vi­nin­kams ne­įtin­ka va­do­vai, ku­rie ne­tau­po įmo­nės lė­šų, su­nau­do­ja­mų pro­duk­tų uti­li­za­ci­jai, t. y. tin­ka­mai kros­nių tem­pe­ra­tū­rai iš­gau­ti, kad ne­lik­tų smar­vės.
Eko­lo­gė pa­ste­bė­jo, kad vie­na iš pro­ble­mų yra ta, kad kva­pus nu­sta­ty­ti ga­li tik Vil­niu­je esan­ti įmo­nė. Jai at­vy­kus, kva­pų jau ne­be­bū­na. V. An­dri­jaus­kie­nė aiš­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė at­lie­ką mo­ni­to­rin­gą (ste­bė­ji­mą) ir ben­drau­ja su „BIOVAST“ įmo­nės at­sa­kin­gais as­me­ni­mis. Po skun­dų ir pa­sta­bų, kva­pai dings­ta, bet ku­riam lai­kui pra­ėjus, jie ir vėl at­si­ran­da.
Į šią pro­ble­mą su­skub­ta re­a­guo­ti ir nu­tar­ta su­da­ry­ti dar­bo ko­mi­si­ją. Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Tel­šių de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos kon­tro­lės sky­rius in­for­ma­vo, kad Kva­pų kon­tro­lės ko­mi­si­ja dėl UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“, esan­čios Žad­vai­nių g. 25, Ka­la­ku­tiš­kės k., Rie­ta­vo sav., veik­los me­tu sklei­džia­mų kva­pų rink­sis rug­pjū­čio 9 d. 18 val.

Su­si­rin­ko tik pu­sė ko­mi­si­jos na­rių

Iš su­da­ry­tos ko­mi­si­jos į nu­ro­dy­tą vie­tą at­vy­ko tik pu­sė na­rių: Va­le­ri­ja Va­lat­kie­nė, Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Tel­šių de­par­ta­men­to svei­ka­tos sau­gos kon­tro­lės sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė (ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė), Ri­ma Ba­ne­vi­čie­nė, Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Tel­šių de­par­ta­men­to svei­ka­tos sau­gos kon­tro­lės sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė (ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja), Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tė (eko­lo­gė), Vy­tau­tas Bla­žai­tis, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Rie­ta­vo vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sia­sis ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas-ins­pek­to­rius. Li­kę ke­tu­ri ko­mi­si­jos na­riai te­le­fo­nu pra­ne­šė, kad ne­at­vyks.

Blo­go kva­po ne­si­jau­tė

Ma­ta­vi­mams bu­vo pa­si­rink­tos 3 vie­tos, ku­rio­se ko­mi­si­jos na­riai ben­dru nu­ta­ri­mu tu­rė­jo su­tar­ti, kad yra jau­čia­mas kva­pas. Tą die­ną pū­tė gan stip­ro­kas va­ka­rų vė­jas ir blo­go kva­po ne­si­jau­tė. Pe­lai­čių kai­me, ku­ria­me žmo­nės la­biau­siai ken­čia nuo smar­vės, taip pat ne­bu­vo jus­ti jo­kio blo­go kva­po.
Ga­liau­siai nu­ke­liau­ta prie ga­myk­los, ta­čiau prie jos įpras­tų kva­pų ap­tik­ti taip pat ne­pa­vy­ko. Bu­vo ga­li­ma užuos­ti blo­ges­nį kva­pą tik tuo­met, kai pro ša­lį pra­va­žiuo­da­vo au­to­mo­bi­lis, su­kan­tis į ga­myk­lą, ta­čiau iš ka­mi­no ne­si­ma­tė jo­kio dū­mo. Ko­mi­si­jos na­riai įta­rė, kad ga­myk­los dar­bas ga­li­mai yra su­stab­dy­tas. Lai­kas pa­ro­dys, ar at­sa­kin­gi as­me­nys ėmė­si veiks­mų siek­da­mi su­si­tvar­ky­ti su sklin­dan­čia smar­ve, ar tie­siog, tu­rė­da­mi in­for­ma­ci­jos, kad vyks pa­tik­ri­ni­mas, su­stab­dė dar­bą.
At­si­ra­dus smar­vei, gy­ven­to­jai pa­kar­to­ti­nai tu­ri ra­šy­ti skun­dus ir kreip­tis į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gę Ves­tą An­dri­jaus­kie­nę el. paš­tu vesta.andrijauskiene@rietavas.lt ar­ba tel. (+370 448) 73 214 ir pra­neš­ti apie jau­čia­mą smar­vę.

Pa­reng­ta pa­gal respublikinę spaudą

Nuotraukoje: Dieną, kai vyko patikrinimas, prie įmonės „BIOVAST“ sudaryta komisija nenustatė jokio blogo kvapo.

Komentarai
Kiti straipsniai