Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Prieš žmo­ną smur­ta­vęs plun­giš­kis tren­kė ir pa­rei­gū­nui

Smar­kus pus­am­žis plun­giš­kis iš Ra­mu­nių gat­vės „pri­si­dir­bo“ kaip rei­kiant – bus tei­sia­mas ir dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ir dėl pa­si­prie­ši­ni­mo pa­rei­gū­nui. Po­li­ci­jos eki­pa­žas į šio smur­tau­to­jo (gim. 1964 m.) na­mus sku­bė­jo rug­pjū­čio 9-osios va­ka­re.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį, apie 21 va­lan­dą, pa­rei­gū­nai bu­vo iš­kvies­ti į Ra­mu­nių gat­vę – gau­tas pra­ne­ši­mas dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je.
Nu­vy­kus nu­ro­dy­tu ad­re­su, pa­aiš­kė­jo, jog plun­giš­kis ne tik ag­re­sy­vus, bet ir ne­blai­vus – jam bu­vo nu­sta­ty­tas 1,54 pro­mi­lių gir­tu­mas. Ve­da­mas į tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, vy­ras nu­ta­rė pa­si­prie­šin­ti – gal­va smo­gė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nui (gim. 1967 m.) į vei­dą. Ta­da prieš su­lai­ky­tą­jį bu­vo pa­nau­do­tas elek­tros im­pul­si­nis prie­tai­sas „Ta­ser“, ir su­tram­dy­tas smar­kuo­lis iš­ga­ben­tas į areš­ti­nę.
Nu­ken­tė­jusį pa­rei­gū­ną dėl kirs­ti­nės žaiz­dos kak­to­je ir gal­vos su­mu­ši­mo ap­žiū­rė­jo me­di­kai, jam su­teik­ta pa­gal­ba ir iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.
Penk­ta­die­nio ry­tą kal­bin­ta Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog mu­šei­ka dar nė­ra ap­klaus­tas, nes ne­par­vež­tas iš uos­ta­mies­čio areš­ti­nės.
Pa­rei­gū­nės tei­gi­mu, apy­lin­kės įga­lio­ti­niui mi­nė­tas pi­lie­tis ži­no­mas, ta­čiau by­lų jo at­žvil­gių nė­ra bu­vę. Da­bar tik­rai bus, ir net pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – 140 str. 2 d. (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas ar ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas šei­mos na­riui) ir 286 str. (pa­si­prie­ši­ni­mas vals­ty­bės tar­nau­to­jui). Vy­riš­kiui teks už sa­vo po­el­gius at­sa­ky­ti teis­me.
Kiek ži­no­ma, nu­ken­tė­ju­siai plun­giš­kio su­tuok­ti­nei me­di­kų pa­gal­bos ne­pri­rei­kė, o su­ža­lo­tas pa­rei­gū­nas ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lio ne­ėmė – į dar­bą ei­na su­ža­lo­tu vei­du.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi www.delfi.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai