Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Per­nai nuo vė­žio mi­rė 83 mū­sų gy­ven­to­jai

Prieš ke­le­tą die­nų Hi­gie­nos ins­ti­tu­to Svei­ka­tos in­for­ma­ci­jos cen­tras iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie Lie­tu­vos gy­ven­to­jų mir­ties prie­žas­tis pra­ėju­siais me­tais. Mir­ties at­ve­jų ir jų prie­žas­čių ste­bė­se­nos sky­riaus spe­cia­lis­tų pa­reng­ta­me lei­di­ny­je „Mir­ties prie­žas­tys 2017 m.“ ga­li­ma ras­ti ne­ma­žai in­for­ma­ci­jos apie kiek­vie­ną sa­vi­val­dy­bę. Laik­raš­čio skai­ty­to­jams pa­tei­kia­me duo­me­nis apie Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jų mir­ties prie­žas­tis.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je – be­veik pu­sė tūks­tan­čio ne­tek­čių

Per 2017 me­tus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je nu­mi­rė 498 žmo­nės: 238 vy­rai ir 260 mo­te­rų. Pa­grin­di­nės mir­ties prie­žas­tys bu­vo šios: krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gos – 312 (mirė 125 vy­rai ir 187 mo­te­rys); pik­ty­bi­niai na­vi­kai – 83 (ati­tin­ka­mai 50 ir 33); virš­ki­ni­mo sis­te­mos li­gos – 21 (11 ir 10); kvė­pa­vi­mo sis­te­mos li­gos – 20 (14 ir 6); in­fek­ci­nės li­gos – 4 (po 2), iš­ori­nės mir­ties prie­žas­tys – 29 (21 ir 8). Kal­bant apie iš­ori­nes mir­ties prie­žas­tis – nu­si­žu­dė pen­ki vy­rai ir vie­na mo­te­ris; trys vy­rai nu­sken­do; vie­nas mir­ti­nai ap­si­nuo­di­jo al­ko­ho­liu, po vie­ną vy­rą ir mo­te­rį žu­vo ava­ri­jo­se, vie­na mo­te­ris bu­vo nu­žu­dy­ta ir kt.

Gy­ven­to­jus „šie­na­vo“ vė­žys

Kaip mi­nė­ta, pik­ty­bi­niai na­vi­kai per­nai pa­si­glem­žė 83 plun­giš­kių (įskai­tant kai­miš­kas vie­to­ves) gy­vy­bes. Tai – 16,67 proc. vi­sų mir­čių. Len­te­lė­je pa­gal lo­ka­li­za­ci­ją iš­skir­ta net tris­de­šimt vė­žio rū­šių, nuo ku­rių mi­rė mū­sų žmo­nės.
Di­džio­ji da­lis – dėl bron­chų ir plau­čių pik­ty­bi­nių na­vi­kų, t. y. 12-ika gy­ven­to­jų. Dėl ka­sos ir skran­džio vė­žio mi­rė po 8 žmo­nes, dėl ke­pe­nų, kiau­ši­džių, prie­ši­nės liau­kos (pro­sta­tos) pik­ty­bi­nių na­vi­kų – po 5 gy­ven­to­jus, dėl tie­sio­sios žar­nos vė­žio – 4, dėl ger­kla­ryk­lės pik­ty­bi­nio na­vi­ko – 3 žmo­nės. Po du gy­ven­to­jus į ka­pus nu­va­rė bur­na­ryk­lės, stem­plės, už­krū­čio liau­kos, krū­ties, inks­to, inks­to gel­de­lės, skyd­liau­kės bei mig­do­lo pik­ty­bi­niai na­vi­kai. Taip pat dviem bu­vo odos pik­ty­bi­nė me­la­no­ma, lim­foi­di­nė leu­ke­mi­ja, dar dviem – ne­nu­ro­dy­tos lo­ka­li­za­ci­jos pik­ty­bi­niai na­vi­kai. Po vie­ną žmo­gų mi­rė dėl ki­to­kių 11-ikos vė­žio for­mų: dėl pik­ty­bi­nio lie­žu­vio šak­nies na­vi­ko, dėl šir­dies, tar­pup­lau­čio ir krū­tin­plė­vės na­vi­ko, taip pat vul­vos, gim­dos kak­le­lio, gim­dos kū­no, sėk­li­džių, šla­pi­mo pūs­lės, sme­ge­nų pik­ty­bi­nių na­vi­kų, dėl ne­fo­li­ku­li­nės lim­fo­mos, dėl su­bren­du­sių ląs­te­lių lim­fo­mos ir dėl mie­loi­di­nės leu­ke­mi­jos.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je – 16-ika mir­čių dėl vė­žio

Per­nai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je nu­mi­rė 105 žmo­nės (49 vy­rai ir 56 mo­te­rys). Dėl krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų – 64 (ati­tin­ka­mai 25 ir 39), dėl pik­ty­bi­nių na­vi­kų – 16 (po 8), dėl virš­ki­ni­mo ir dėl kvė­pa­vi­mo sis­te­mos li­gų – po 5 (po 3 vy­rus ir po 2 mo­te­ris), dėl in­fek­ci­nių li­gų – vie­nas vy­ras ir vie­na mo­te­ris, dėl iš­ori­nių mir­ties prie­žas­čių – 4 žmo­nės.
Kal­bant apie pik­ty­bi­nius na­vi­kus – žmo­nių mir­tys dėl jų su­da­rė 15,24 proc. vi­sų ne­tek­čių. Pen­kių as­me­nų gy­vy­bes pa­si­glem­žė plau­čių vė­žys, tri­jų – skran­džio, ki­tų vė­žio for­mų su­skai­čiuo­ta vie­ne­tais: po vie­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­ją nu­mi­rė dėl pro­sta­tos, sto­ro­sios žar­nos, ke­pe­nų, ger­klų ir kiau­ši­džių pik­ty­bi­nių aug­lių, taip pat vie­nas žmo­gus sir­go leu­ke­mi­ja, li­ku­siems dviem bu­vo ne­nu­ro­dy­tos ar ne­tiks­liai api­brėž­tos lo­ka­li­za­ci­jos pik­ty­bi­niai na­vi­kai.

Ben­dra in­for­ma­ci­ja

Api­ben­drin­tus duo­me­nis apie 2017 m. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų mir­ties prie­žas­tis Hi­gie­nos ins­ti­tu­tas pa­skel­bė šių me­tų rug­pjū­čio 6 die­ną. Duo­me­nys re­gist­re kau­pia­mi iš me­di­ci­ni­nių mir­ties liu­di­ji­mų bei ki­tų mir­ties fak­tą liu­di­jan­čių do­ku­men­tų.
Ben­dra sta­tis­ti­ka to­kia: per­nai Lie­tu­vo­je mi­rė 40 142 žmo­nės (19 286 vy­rai ir 20 856 mo­te­rys), iš vi­so – 964 as­me­ni­mis ma­žiau nei 2016 me­tais. Vi­du­ti­nė gy­ve­ni­mo truk­mė pail­gė­jo iki 75,69 me­tų.
Kal­bant apie vai­kus (1–17 m.) – jų mi­rė 91 (65 ber­niu­kai ir 26 mer­gai­tės): dėl iš­ori­nių mir­ties prie­žas­čių – 44 proc., dėl pik­ty­bi­nių na­vi­kų – 17,6 proc., dėl ner­vų sis­te­mos li­gų – 15,4 proc., dėl įgim­tų ydų – 8,8 proc. Pa­ste­bi­ma, jog per­nai la­bai su­ma­žė­jo mi­ru­sių kū­di­kių (iki 1 me­tų) skai­čius – mi­rė 85 kū­di­kiai (54 kū­di­kiais ma­žiau nei už­per­nai).
Pa­grin­di­nės su­au­gu­sių­jų gy­ven­to­jų mir­ties prie­žas­tys – krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gos, pik­ty­bi­niai na­vi­kai ir iš­ori­nės mir­ties prie­žas­tys. Šios trys prie­žas­tys nu­lė­mė 83 proc. vi­sų mir­ties at­ve­jų. Nuo krau­jo­ta­kos sis­te­mos li­gų mi­rė dau­giau kaip pu­sė – 56,1 proc., o nuo pik­ty­bi­nių na­vi­kų – 19,9 proc. žmo­nių (4 389 vy­rai ir 3 607 mo­te­rys). Tai­gi, kar­tais ne pro ša­lį ap­si­lan­ky­ti pas me­di­kus ir pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą tie­siog pro­fi­lak­tiš­kai.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai