Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Nu­ken­tė­jo 12-me­tis dvi­ra­ti­nin­kas

Rug­pjū­čio 8-osios va­ka­re, prieš pat 18 va­lan­dą, į A. Ju­cio gat­vę sku­bė­jo ir po­li­ci­ja, ir me­di­kai – pra­neš­ta, jog leng­va­sis au­to­mo­bi­lis kliu­dė dvi­ra­čiu va­žia­vu­sį ma­ža­me­tį.

Ne­lai­mė įvy­ko prie­šais dar­bo bir­žos pa­sta­tą, ties A. Ju­cio gat­vės 16-uo­ju na­mu. Šio­je vie­to­je au­to­mo­bi­lį „Vol­vo“ vai­ra­vęs vy­ras iš ke­lio su­ko į de­ši­nę – į lais­vą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tą. Jis ne­da­vė ke­lio ta pa­čia kryp­ti­mi va­žiuo­jan­čiam dvi­ra­ti­nin­kui, ku­ris tuo me­tu kaip tik va­žia­vo pro tą vie­tą.
Su­si­dū­ri­mo me­tu dvi­ra­tį vai­ra­vęs vai­kas bu­vo nu­blokš­tas ant ke­lio ir ne­žy­miai su­si­ža­lo­jo. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jų tei­gi­mu, 12-me­čiui nu­sta­ty­ta ko­jos pirš­to trau­ma, taip pat ber­niu­kas pa­ty­rė stre­są, tad bu­vo iš­vež­tas į li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių. Jo dvi­ra­tį iš­si­ve­žė pa­rei­gū­nai.
Po­li­ci­ja dėl šio įvy­kio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ne­pra­dė­jo.
Nu­sta­ty­ta, jog leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus. Jam su­ra­šy­tas pro­to­ko­las pa­gal LR ANK (ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so) 423 str. 2 da­lį (ne­žy­mų ki­tų as­me­nų svei­ka­tos su­trik­dy­mą su­kė­lęs Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas už­trau­kia bau­dą vai­ruo­to­jams nuo vie­no šim­to pen­kias­de­šimties iki tri­jų šim­tų eu­rų).
Ka­dan­gi ma­ža­me­tis dvi­ra­ti­nin­kas va­žia­vo ke­liu ne­tu­rė­da­mas 14 me­tų, taip pat nė­ra iš­klau­sęs ati­tin­ka­mo mo­ky­mo kur­so bei ne­tu­ri mo­ky­mo įstai­gos iš­duo­to pa­žy­mė­ji­mo, ne­vil­kė­jo ryš­kias­pal­vės lie­me­nės su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais ir ne­dė­vė­jo dvi­ra­ti­nin­ko šal­mo, dėl jo pa­žei­di­mų in­for­ma­ci­ja to­les­niam ty­ri­mui per­duo­ta Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

Nuotraukoje: Mažametį dviratininką partrenkė „Volvo“ automobilį vairavęs vyras, nukentėjusį berniuką greitoji medicinos pagalba išvežė į ligoninės priėmimo skyrių.

Komentarai
Kiti straipsniai