Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Gy­ven­to­jams įky­rė­jo triukš­mas, sklin­dan­tis iš „Sau­lės“ gim­na­zi­jos aikš­te­lės

Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja ga­vo pra­šy­mą, ku­rį pa­si­ra­šė Bi­ru­tės gat­vės 27 ir 27 A dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai bei ke­lių ap­lin­ki­nių pri­va­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų šei­mi­nin­kai – vi­si jie no­ri ra­my­bės!

Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog pa­ra­šus pa­dė­ję žmo­nės gy­ve­na ne­to­li „Sau­lės“ gim­na­zi­jos, kur yra įreng­ta pro­ble­mų ke­lian­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Į ją au­to­mo­bi­liais su­va­žiuo­ja įžū­lus, triukš­min­gas jau­ni­mė­lis ir truk­do ra­miai gy­ven­ti. Plun­giš­kiai čia no­rė­tų vi­so­kių ke­lio žen­klų: grei­čio ri­bo­ji­mo, sto­vė­ji­mo lai­ko ri­bo­ji­mo, nu­ro­dan­čio gy­ve­na­mą­ją zo­ną ir kt.
„Pra­šo­me su­teik­ti gy­ven­to­jams iš gy­ve­na­mų­jų dau­gia­bu­čių na­mų Bi­ru­tės g. Nr. 27 bei 27 A ir pri­va­čių na­mų, esan­čių Bi­ru­tės g., ne­to­li Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos, sau­gią ir ra­mią ap­lin­ką bet ku­riuo pa­ros me­tu ir pra­šo­me leis­ti tu­rė­ti ga­li­my­bę į ra­mų nak­ties po­il­sį vai­kams, pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms ir žmo­nėms su ne­ga­lia“, – sa­ko­ma at­siųs­ta­me pra­šy­me.
Taip pat tei­gia­ma, jog šiuo me­tu prie mi­nė­tų na­mų va­žiuo­ja­mo­sios da­lies nė­ra jo­kių ke­lio žen­klų, kad čia gy­ve­na vai­kai ar kad čia yra gy­ve­na­ma­sis ra­jo­nas. Gy­ven­to­jai ti­ki­na, jog nak­ti­mis iš ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, esan­čios prie gim­na­zi­jos, sklin­da au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų va­rik­lių gar­sai, jau­ni­mas šū­kau­ja ir gar­siai lei­džia mu­zi­ką. Be to, prie pat esan­čio­je spor­to aikš­te­lė­je vyks­ta žai­di­mai iki ko­kios ant­ros va­lan­dos nak­ties!
Vie­tos gy­ven­to­jai sa­kė pa­ste­bė­ję, jog po­li­ci­ja šio­je vie­to­je ap­si­lan­ko daž­niau­siai 21–22 va­lan­dą, o vė­liau at­va­žiuo­ja tik tais at­ve­jais, jei dėl triukš­ma­da­rių į ben­drą­jį pa­gal­bos cen­trą pa­skam­bi­na ne­ap­si­ken­tę gy­ven­to­jai.
Ne­be­ga­lin­tys ken­tė­ti triukš­mo ap­link gy­ve­nan­tys plun­giš­kiai pra­šė Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos kuo sku­biau pri­im­ti spren­di­mus dėl ke­lio žen­klų pa­sta­ty­mo, ku­rie įspė­tų at­va­žiuo­jan­čius, jog čia yra gy­ve­na­mo­ji zo­na. Ti­ki­ma­si, kad ap­ri­bo­jus lai­ką įva­žiuo­jan­tiems į Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos trans­por­to sto­vė­ji­mo aikš­te­lę bei pa­sta­čius ke­lis žen­klus, t. y. žy­min­čius gy­ve­na­mą­ją zo­ną, per­spė­jan­čius apie vai­kus ir ri­bo­jan­čius grei­tį, pro­ble­mų su­ma­žė­tų.
Rug­pjū­čio 14 die­ną dėl šio klau­si­mo Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja su­ren­gė iš­va­žiuo­ja­mą­jį po­sė­dį. Ap­si­lan­kė gim­na­zi­jos aikš­te­lė­je, dis­ku­ta­vo ir ta­rė­si, ar tiks­lin­ga čia sta­ty­ti ko­kius nors žen­klus.
Kaip sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius, pra­šy­mas bu­vo at­mes­tas. Ten yra vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, ku­ria ga­li nau­do­tis kiek­vie­nas. Lai­ko ri­bo­ji­mas bū­tų ne­tiks­lin­gas, nes kar­tais ir mo­ky­to­jai iš­vyks­ta į se­mi­na­rus ar eks­kur­si­jas, grįž­ta vė­lai, tai ne­gi po­li­ci­ja juos baus, pa­si­li­ku­sius iki nak­ties au­to­mo­bi­lius? Ki­ti žen­klai taip pat ne­bus sta­to­mi, at­si­žvel­giant į pro­tin­gu­mo ir są­mo­nin­gu­mo kri­te­ri­jus. O dėl chu­li­ga­niš­ko jau­ni­mo el­ge­sio – už tai pa­žei­dė­jus bau­džia po­li­ci­ja, tad gy­ven­to­jai ga­li skųs­tis pa­rei­gū­nams, ka­da tik ma­to tam pa­grin­dą. Be to, te­ri­to­ri­ją prie gim­na­zi­jos fil­muo­ja vaiz­do ka­me­ros, tad blo­gai be­si­el­gian­tys as­me­nys daž­niau­siai yra iš­aiš­ki­na­mi.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Saugaus eismo organizavimo komisija nusprendė, jog prie gimnazijos automobilių aikštelės nereikia statyti jokių papildomų ženklų.

Komentarai
Kiti straipsniai