Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Gi­lio­gi­rio kai­me jau­tis mir­ti­nai su­ža­lo­jo žmo­gų

Rug­pjū­čio 11-ąją, apie 7.30 val., skau­di ne­lai­mė įvy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­čia­me Gi­lio­gi­rio kai­me. Gre­ta tven­ki­nio esan­čio­je pie­vo­je bu­vo ras­tas na­mi­nio gy­vu­lio su­ža­lo­tas 1959 m. gi­mu­sio vy­ro kū­nas. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis nu­sta­ty­ta, jog vy­rą mir­ti­nai su­ža­lo­jo jo pri­žiū­ri­mas jau­tis.

Žu­vęs vy­riš­kis pri­žiū­rė­jo jau­tį, kas­dien at­ei­da­vo jį perkelti. Spė­ja­ma, kad va­ka­re, jam at­ėjus, na­mi­nis gy­vu­lys jį ir už­puo­lė. Gu­lin­tį vy­rą ki­tos die­nos ry­tą pa­ste­bė­jo ša­lia gy­ve­nan­tis kai­my­nas, ku­ris pa­kvie­tė jau­čio sa­vi­nin­kus. Nu­ken­tė­ju­sy­sis ras­tas su dau­gy­bi­niais su­ža­lo­ji­mais įvai­rio­se vie­to­se, plėš­ti­nė­mis žaiz­do­mis, kon­sta­tuo­ta jo mir­tis.

Komentarai
Kiti straipsniai