Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Prie žir­gy­no iki kau­lų lū­žių su­muš­tas vai­ki­nas

Mėgs­ta­ma jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­ta prie žir­gy­no Sto­ties gat­vė­je nė­ra la­bai sau­gi lai­ko pra­lei­di­mui. Tai ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti jau­nas Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas (gim. 1996 m.), ku­ris nuo ne­pa­žįs­ta­mų as­me­nų skau­džiai nu­ken­tė­jo rug­pjū­čio 5-osios nak­tį.

Po­li­ci­jos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, į Plun­gės r. sav. li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių nu­ken­tė­ju­sy­sis dėl vei­do sri­ties su­ža­lo­ji­mų krei­pė­si rug­pjū­čio 6 die­ną. Vai­ki­nas pa­aiš­ki­no, jog bu­vo su­muš­tas Sto­ties gat­vė­je esan­čio­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, ki­taip sa­kant, prie žir­gy­no.
Pa­rei­gū­nams tiks­li­nant gau­tą pra­ne­ši­mą, nu­sta­ty­ta, jog nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas rug­pjū­čio 5-osios nak­tį, apie 2 va­lan­dą. Čia, mėgs­ta­mo­je jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­to­je, vai­ki­ną pri­mu­šė ke­tu­ri ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys.
Li­go­ni­nė­je nu­ken­tė­ju­sia­jam nu­sta­ty­ti no­si­kau­lio ir vir­šu­ti­nio žan­di­kau­lio kak­ti­nių atau­gų lū­ži­mai.
Rug­pjū­čio 7 die­ną kal­bin­ta Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog vai­ki­nas nu­ken­tė­jo gin­da­mas drau­gą, ku­ris su­kon­flik­ta­vo su jau­nuo­liu iš ki­tos kom­pa­ni­jos. Tai­gi, šo­kęs pa­dė­ti bi­čiu­liui, pats bu­vo pri­muš­tas ke­lių as­me­nų.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­pa­ži­no­jo nė vie­no iš chu­li­ga­nų, ta­čiau jo drau­gas vie­ną pa­ži­no. Pa­rei­gū­nės tei­gi­mu, vi­si mu­šei­kos ne­tru­kus tu­rė­tų bū­ti iš­aiš­kin­ti, jiems už sa­vo veiks­mus teks at­sa­ky­ti teis­me.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Mėgstamoje jaunimo susibūrimo vietoje – aikštelėje prie žirgyno – savaitgalį nukentėjo jaunas Plungės rajono gyventojas.

Komentarai
Kiti straipsniai