Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Plun­gės li­go­ni­nė – „juo­da­ja­me są­ra­še“

Di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius: „Tai – be­pre­ce­den­tis, gru­bus, bru­ta­lus, ten­den­cin­gas me­las.“

Ne­se­niai ei­li­nius plun­giš­kius bei val­džios at­sto­vus pri­bloš­kė DELFI iš­pla­tin­tas straips­nis, kad pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) įpa­rei­go­tos Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos at­rink­tus kri­te­ri­jus pa­ren­gus ša­lies ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių veik­los ir būk­lės bei tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bės ata­skai­tą, Plun­gės li­go­ni­nė at­si­dū­rė „juo­do­jo są­ra­šo“ pir­mo­je vie­to­je.

Straips­ny­je be jo­kių užuo­lan­kų ra­šo­ma, kad to­kių ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių, ku­rių są­ra­še Plun­gės li­go­ni­nė yra pir­mo­ji, at­ei­ties per­spek­ty­voms ga­li­mai už­deg­ta rau­do­na švie­sa, ir virš jų, ti­kė­ti­na, jau pa­ki­bęs Da­mok­lo kar­das.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga DELFI iš­pla­tin­ta­me straips­ny­je tei­gė, kad fak­tai, kai ra­jo­ni­nė­se li­go­ni­nė­se pa­cien­tams ne­su­tei­kia­ma rei­kia­ma pa­slau­ga ar­ba ji su­tei­kia­ma ne­ko­ky­biš­kai, nė­ra pa­vie­niai. Pa­sak A. Ve­ry­gos, ra­jo­ni­nė­se li­go­ni­nė­se nė­ra tin­ka­mai už­tik­ri­na­mas pa­slau­gų tei­ki­mas vi­są pa­rą, o tai ke­lia grės­mę pa­cien­tų sau­gu­mui ir gy­vy­bei.
Ir svar­biau­sias da­ly­kas, ku­ris ver­čia plun­giš­kius su­ne­rim­ti, net pa­si­pik­tin­ti, yra straips­ny­je pa­ra­šy­tas tei­gi­nys, kad blo­giau­sia pa­dė­tis – Plun­gės li­go­ni­nė­je, ku­rio­je, kaip nu­sta­ty­ta, nė­ra vi­są pa­rą už­tik­ri­na­mos chi­rur­gi­jos, echos­ko­pi­jos, en­dos­ko­pi­jos, la­bo­ra­to­ri­nės diag­nos­ti­kos pa­slau­gos. Pa­sak A. Ve­ry­gos, šiuos fak­tus nu­sta­tė Vals­ty­bi­nė svei­ka­tos įstai­gų ak­re­di­ta­vi­mo prie­žiū­ros tar­ny­ba.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė, su­si­pa­ži­nu­si su straips­ny­je pa­teik­ta me­džia­ga, ku­rio­je pa­sa­ko­ja­ma apie ypač blo­gą Plun­gės li­go­ni­nės pa­dė­tį, su­ne­ri­mo ir sa­kė, kad nė­ra prie­šiš­kai nu­si­tei­ku­si prieš ša­ly­je vyk­do­mas svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­mas, bet kad vis­kas taip blo­gai, ne­si­ti­kė­jo.
Pa­sak O. Ge­ruls­kie­nės, svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma jau se­niai iš­gy­ve­na nuo­la­ti­nę per­tvar­ką, re­for­mą, re­struk­tū­ri­za­ci­ją, ne­ži­nią. „Nie­ko nuo­sta­baus, kad ma­žė­jant žmo­nių skai­čiui Lie­tu­vo­je, rei­kia kaž­ką ma­žin­ti, op­ti­mi­zuo­ti. Gal tik­rai li­go­ni­nių tin­klas Lie­tu­vo­je per di­de­lis. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras A. Ve­ry­ga yra mi­nė­jęs, kad šiuo me­tu 4,5 tūkst. lo­vų ša­lies li­go­ni­nė­se ne­nau­do­ja­mos, bet iš­lai­ko­mos, ar­ba į jas pa­cien­tai gul­do­mi ne­pa­grįs­tai. Dau­giau fi­nan­si­nių iš­tek­lių tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma am­bu­la­to­ri­nei sri­čiai, o per­ei­ti nuo sta­cio­na­ri­nių pa­slau­gų prie am­bu­la­to­ri­nių ga­na su­dė­tin­ga, nors tai tik­rai leis­tų efek­ty­viau nau­do­ti lė­šas, pa­ge­rin­tų pa­slau­gų ko­ky­bę, bū­tų ge­riau vyk­do­ma pre­ven­ci­nė veik­la“, – apie rei­ka­lin­gus po­ky­čius svei­ka­tos sis­te­mo­je pa­sa­ko­jo Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja.
Ta­čiau O. Ge­ruls­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad prieš iman­tis to­kių „prie­mo­nių“, bū­ti­na apie „iš­li­ki­mo ar ne­iš­li­ki­mo kri­te­ri­jus“ kal­bė­tis, dis­ku­tuo­ti. O apie DELFI straips­ny­je mi­ni­mus pa­slau­gų kri­te­ri­jus, pa­sak pa­šne­ko­vės, ne­te­ko nė gir­dė­ti. „Kal­bė­ti apie pa­slau­gų ko­ky­bę sub­jek­ty­vu: vie­nam gal ta pa­slau­ga pa­ti­ko, ki­tam – ne­pa­ti­ko. Tad ar ga­li­ma ob­jek­ty­viai nu­spręs­ti – ko­ky­biš­ka ar ne­ko­ky­biš­ka pa­slau­ga bu­vo su­teik­ta. Jo­kių pa­cien­tų ap­klau­sų, kiek ži­nau, ne­bu­vo. O ir pa­tys pa­cien­tai daž­niau­siai ren­ka­si, ar va­žiuo­ti į Plun­gės li­go­ni­nę, ar – į Klai­pė­dos. Jų tei­sė rink­tis“, – apie ne­aiš­kius pa­slau­gų kri­te­ri­jus, mi­ni­mus DELFI straips­ny­je, kal­bė­jo gy­dy­to­ja.
Be to, pa­sak O. Ge­ruls­kie­nės, gy­ven­to­jų skai­čius Lie­tu­vo­je spar­čiai ma­žė­ja, vi­suo­me­nė sens­ta, at­ei­ty­je rei­kės vis dau­giau slau­gos lo­vų.
Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja taip pat mi­nė­jo, kad, kaip vi­so­je ša­ly­je, taip ir Plun­gės li­go­ni­nė­je, yra ne­ma­žai vy­res­nio am­žiaus me­di­kų. „Jei svei­ka­tos sis­te­mo­je nie­kas ne­si­keis (me­di­kų dar­bo už­mo­kes­tis, eta­ti­niai krū­viai, pa­slau­gų fi­nan­sa­vi­mas ir kt.), jau­ni gy­dy­to­jai į ra­jo­ną ne­be­va­žiuos, li­go­ni­nė­se tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­be bus ne­pa­ten­kin­ti pa­cien­tai. Tie­siog ne­be­bus kam juos gy­dy­ti“, – apie ga­li­mą ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių at­ei­tį kal­bė­jo Plun­gės sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja O. Ge­ruls­kie­nė.
„Plun­gės li­go­ni­nės pa­dė­tis tik­rai nė­ra to­kia blo­ga. Kas lau­kia to­li­mo­je at­ei­ty­je, ne­ži­no­me, ta­čiau li­go­ni­nės tik­rai ne­už­da­rys. Yra ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas, įgy­ven­di­na­mi įvai­rūs pro­jek­tai, pa­cien­tams pir­mo­ji pa­gal­ba vi­sa­da su­tei­kia­ma lai­ku ir ko­ky­biš­kai. Nė­ra jo­kios tra­ge­di­jos. Ta­čiau DELFI straips­nis pri­ver­tė su­ne­rim­ti. Kaip pri­sik­vie­si­me jau­nus gy­dy­to­jus į li­go­ni­nę, jei jie per­skai­tys to­kį straips­nį? To­kio­je li­go­ni­nė­je tik­rai nie­kas ne­no­rės dirb­ti“, – tei­gė O. Ge­ruls­kie­nė.
Plun­gės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius sa­kė pa­si­bai­sė­jęs straips­ny­je per­skai­ty­ta in­for­ma­ci­ja apie ypač blo­gą sa­vo va­do­vau­ja­mos li­go­ni­nės pa­dė­tį. „Tai – be­pre­ce­den­tis, gru­bus, bru­ta­lus, ten­den­cin­gas me­las“, – li­go­ni­nės va­do­vas bu­vo pa­si­pik­ti­nęs to­kio­mis Vals­ty­bi­nės svei­ka­tos įstai­gų ak­re­di­ta­vi­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos ata­skai­to­mis.
Pa­sak A. Mar­tu­se­vi­čiaus, su­ne­ri­mo ne tik jis bei Plun­gės val­džios at­sto­vai. Jis su­lau­kė ir daug skam­bu­čių iš Sei­mo na­rių, įvai­rių aso­cia­ci­jų va­do­vų, ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų, ku­rie vie­nin­gai klau­sė: „Kas at­si­ti­ko jū­sų li­go­ni­nė­je?“
„Li­go­ni­nė­je dir­bu jau dvy­lik­ti me­tai ir ne­su gir­dė­jęs, kad kam nors bū­tų lai­ku ne­su­teik­ta pa­gal­ba bet ku­riuo pa­ros me­tu. Tu­ri­me ir aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos chi­rur­gą, ku­ris vi­sa­da su­tei­kia pa­cien­tui rei­kia­mą pa­gal­bą, ir echos­ko­pi­ją at­lie­ka­me. Tu­ri­me pui­kią la­bo­ra­to­ri­ją, ak­re­di­tuo­tą pa­gal eu­ro­pi­nio ly­gio stan­dar­tus. To­kios net Klai­pė­dos li­go­ni­nės ne­tu­ri“, – ka­te­go­riš­kai nei­gė DELFI straips­ny­je pa­teik­tus tei­gi­nius A. Mar­tu­se­vi­čius.
Pa­sak li­go­ni­nės va­do­vo, ty­čia no­ri­ma ap­šmeiž­ti ir suž­lug­dy­ti dau­ge­lį ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių, vie­šo­jo­je erd­vė­je spaus­di­nant už­sa­ko­muo­sius straips­nius, ku­riuo­se tei­gia­ma, kad ra­jo­ni­nė­se li­go­ni­nė­se mir­tin­gu­mas la­bai di­de­lis, jog va­do­vai pri­si­ki­ša sau į ki­še­nes mi­li­jo­ni­nes su­mas ir vi­sai ne­si­rū­pi­na, kaip ge­riau ir ko­ky­biš­kiau su­teik­ti me­di­ci­nos pa­slau­gas pa­cien­tams.
A. Mar­tu­se­vi­čius sa­kė, kad „pa­smerk­tų­jų są­ra­še“ at­si­dū­rė ne tik Plun­gės li­go­ni­nė. DELFI straips­ny­je ra­šo­ma, kad Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos duo­me­ni­mis, 2016-ai­siais net sep­ty­nio­li­kos sa­vi­val­dy­bių (iš 50-ies, kur tei­kia­mos ant­ri­nio ly­gio svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos) ra­jo­ni­nė­se li­go­ni­nė­se ne­bu­vo tin­ka­mai už­tik­ri­na­mas pa­slau­gų tei­ki­mas vi­są pa­rą. „Kaip nu­sta­ty­ta, ko­kiais kri­te­ri­jais va­do­vau­ta­si, ne­aiš­ku. Ir ko­dėl bū­tent Plun­gės li­go­ni­nė, ku­ri tik­rai lai­ko­ma vie­na stip­riau­sių ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių, at­si­dū­rė pir­mo­jo­je „juo­do­jo są­ra­šo“ vie­to­je? – re­to­riš­kai klau­sė di­rek­to­rius.
Be to, pa­sak li­go­ni­nės va­do­vo, šo­ki­ra­vo net šio ne­ti­kė­tai DELFI pa­si­ro­džiu­sio ir ne­ti­kė­tai din­gu­sio straips­nio ant­raš­tė: „Už sa­vą­jį iš­li­ki­mą ko­vo­jan­tys sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čių ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių va­do­vai ir juos pa­lai­kan­tys po­li­ti­kai uo­liai sle­pia ir iš­pūs­tus įstai­gų eta­tus, ir čia dir­ban­čio per­so­na­lo at­ly­gi­ni­mų dy­džius. Sle­pia ir tai, kad ne­su­ge­ba sa­vo­sio­se įstai­go­se už­tik­rin­ti pa­cien­tams tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bės.“
„Taip! Pa­sak šios ant­raš­tės, mes sten­gia­mės vi­sus pa­cien­tus kuo grei­čiau nu­ma­rin­ti, vi­sus kuo grei­čiau už­kas­ti. Vis­ką pa­slėp­ti, pa­si­da­lin­ti su kur­miais pa­slap­ti­mis, ir vis­kas, – sar­kas­tiš­kai juo­ka­vo li­go­ni­nės di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius. – Iš­ei­tų, kad nie­kam ne­rei­kia jo­kių ata­skai­tų pa­teik­ti, kad vis­kas da­ro­ma pa­slap­čia.“
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis sa­kė taip pat bu­vęs ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­tas to­kių iš­va­dų apie Plun­gės li­go­ni­nę. „Kiek ži­nau, li­go­ni­nė­je dir­ba ge­ri spe­cia­lis­tai. Ypač kom­pe­ten­tin­gai sa­vo dar­bą at­lie­ka chi­rur­gas. Ir ap­skri­tai vi­sos me­di­ci­nos pa­slau­gos tei­kia­mos lai­ku ir ko­ky­biš­kai. Iki šiol jo­kių nu­si­skun­di­mų ne­bu­vo. Be to, li­go­ni­nė dir­ba pel­nin­gai, „ne­ina į nuos­to­lį“. Li­go­ni­nės va­do­vas A. Mar­tu­se­vi­čius DELFI pa­skleis­tą in­for­ma­ci­ją ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė“, – apie ne­ma­lo­nią si­tu­a­ci­ją, iš­ti­ku­sią Plun­gės li­go­ni­nę, kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.
Be to, pa­sak me­ro, ant­ra­die­nį, rug­pjū­čio 7 die­ną, jis va­žiuos į Sei­mą ir da­ly­vaus kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rio­je bus dis­ku­tuo­ja­ma šiuo svar­biu klau­si­mu.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai