Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Pla­te­lių gim­na­zi­ja – svei­ka­tą stip­ri­nan­ti mo­kyk­la

Plun­gės ra­jo­no Pla­te­lių gim­na­zi­ja, įsi­kū­ru­si vie­na­me gra­žiau­sių Lie­tu­vos kam­pe­lių, ga­li di­džiuo­tis ne tik aukš­tais gim­na­zis­tų mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mais, bet ir ak­ty­viu vi­sos mo­kyk­los ben­druo­me­nės da­ly­va­vi­mu vi­suo­me­ni­nia­me bei kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me.

Ži­no­me, kad šio­je mo­kyk­lo­je pui­kiai mo­ko­si ir ge­rai eg­za­mi­nus lai­ko dvy­lik­to­kai. Jie taip pat ak­ty­viai da­ly­vau­ja mo­kyk­los sa­vi­val­do­je. Nuo sa­vo di­džių­jų drau­gų ne­at­si­lie­ka ir ma­žie­ji mo­kyk­los mo­ki­nu­kai. Jie yra ne tik ge­rai be­si­mo­kan­tys, be ga­lo ak­ty­vūs, no­rin­tys kuo dau­giau su­ži­no­ti, bet ir da­ly­vau­jan­tys dau­ge­ly­je gim­na­zi­jo­je įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų.
Per vi­są Lie­tu­vą nu­si­ri­tu­si svei­ka­tą stip­ri­nan­čių mo­kyk­lų ban­ga pa­sie­kė ir Pla­te­lių gim­na­zi­ją. 2018-ie­ji – ne­pa­pras­ti, ypa­tin­gi. Šiais me­tais ne tik šven­čia­me Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­tį, bet svei­ka­tą stip­ri­nan­čios mo­kyk­los mi­ni ir sa­vo veik­los 25-etį.
Dar 1992 me­tais Eu­ro­pos Ta­ry­bos, Eu­ro­pos Ben­dri­jos, Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos Eu­ro­pos biu­ro ben­dro­mis pa­stan­go­mis bu­vo pra­dė­tas kur­ti Eu­ro­pos svei­ka­tą stip­ri­nan­čių mo­kyk­lų tin­klas. Lie­tu­va ofi­cia­liai į šį tin­klą bu­vo pri­im­ta 1993-iai­siais, ir šiuo me­tu Lie­tu­vos svei­ka­tą stip­ri­nan­čių mo­kyk­lų tin­klui pri­klau­so 430 ša­lies mo­kyk­lų iš 57-ių sa­vi­val­dy­bių.
Nuo 2017 me­tų prie tin­klo pri­si­jun­gė ir Pla­te­lių gim­na­zi­ja, o šių me­tų ba­lan­džio 11-ąją Plun­gės mies­to Bab­run­go slė­ny­je vy­ko šven­tė šiai da­tai pa­mi­nė­ti. Jo­je mo­kyk­lai at­sto­va­vo Pla­te­lių gim­na­zi­jos pir­mo­kai su mo­ky­to­ja Vi­ta­li­ja Lu­ka­vi­čie­ne ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­te Mar­ga­ri­ta Mi­ka­šaus­kie­ne.
Nors Lie­tu­vos svei­ka­tą stip­ri­nan­čių mo­kyk­lų tin­klui Pla­te­lių gim­na­zi­ja pri­klau­so tik nuo pra­ėju­sių me­tų, ta­čiau pra­di­nu­kai, kaip sa­kė Pla­te­lių gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Vi­ta­li­ja Lu­ka­vi­čie­nė, jau apie ket­ve­rius me­tus da­ly­vau­ja „Svei­ka­tia­do­je“ ir ak­ty­viai plė­to­ja svei­kos gy­ven­se­nos veik­lą.
V. Lu­ka­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad jos auk­lė­ti­niai no­riai da­ly­vau­ja įvai­rio­se ren­gia­mo­se ini­cia­ty­vo­se, pa­ro­do­se, kon­kur­suo­se, ku­ria fil­mu­kus apie svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, svei­ką mi­ty­bą, spor­to nau­dą.
Taip pat pra­di­nu­kams ren­gia­mos įvai­rios edu­ka­ci­jos, ku­rių me­tu jie daug su­ži­no apie nau­din­gus ir svei­ka­tai ken­kian­čius pro­duk­tus, mo­ko­si, kaip pa­ga­min­ti įvai­rius svei­kuo­liš­kus pa­tie­ka­lus. Jie su­ži­no, kad bū­ti­na ne tik svei­kai mai­tin­tis. Ne ma­žiau svar­bu ju­dė­ti, spor­tuo­ti ir kuo dau­giau lai­ko pra­leis­ti gry­na­me ore. Mo­ki­niai daug me­tų da­ly­vau­ja var­žy­bo­se „Drą­sūs, stip­rūs, vik­rūs“ su­pras­da­mi, kad spor­tas – svei­ka­ta.
Dar anks­ty­vą šių me­tų pa­va­sa­rį, ko­vo 22 die­ną, mo­kyk­lo­je bu­vo mi­ni­ma van­dens die­na. Ta pro­ga mo­ki­niams, jų tė­ve­liams bei mo­ky­to­jams pa­skai­tą „Mi­ty­bos ir spor­to po­vei­kis svei­ka­tai“ skai­tė prof. dr. R. Ba­ce­vi­čie­nė. Per pa­skai­tą, ku­ri bu­vo su­reng­ta Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jų dė­ka, klau­sy­to­jai ga­vo daug nau­din­gų pa­ta­ri­mų, su­ži­no­jo apie van­dens ir svei­kos mi­ty­bos svar­bą žmo­gaus or­ga­niz­mui.
Mo­ki­niai įvai­rių už­si­ė­mi­mų, edu­ka­ci­jų me­tu pa­tys ra­gi­na­mi pa­si­rink­ti te­mas, pa­gal ku­rias tu­ri pa­si­ruoš­ti, pa­pa­sa­ko­ti ir pa­ga­min­ti įvai­rių pa­tie­ka­lų. Te­mos bū­na apie dar­žo­ves, sul­tis, kok­tei­lius ir ki­to­kios.
Gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai no­riai da­ly­vau­ja šiuo­se ren­gi­niuo­se bei už­si­ė­mi­muo­se. Jų me­tu vai­kai mo­ko­si, da­li­ja­si pa­tir­ti­mi, ga­mi­na, ma­lo­niai lei­džia lai­ką, nes tai da­ry­ti jiems pa­tin­ka.
Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je „Kre­tin­gos mais­to“ ini­cia­ty­va kas­met vyks­ta pie­ši­nių kon­kur­sas. Jo tiks­las – puo­se­lė­ti tė­vų ir vai­kų san­ty­kius, ug­dy­ti svei­kos mi­ty­bos kul­tū­rą. Pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių pie­ši­niuo­se, ku­riuos jie pri­sta­tė kon­kur­so me­tu, at­si­spin­dė­jo šei­mos ben­dra­vi­mas mais­to ga­mi­ni­mo me­tu, pie­ta­vi­mas, dar­žo­vių, vai­sių au­gi­ni­mas, rin­ki­mas kar­tu su ki­tais šei­mos na­riais, ska­niau­si bei svei­kiau­si pa­tie­ka­lai. Pra­di­nu­kai ir jų tė­ve­liai, da­ly­va­vę šia­me kon­kur­se, bu­vo ap­do­va­no­ti „Kre­tin­gos mais­to“ įsteig­to­mis do­va­no­mis – vai­sių rin­ki­nių pa­dėk­liu­kais.
„Džiu­gu, kad „Kre­tin­gos mais­tas“ ren­gia įvai­rius kon­kur­sus, ini­cia­ty­vas, pro­jek­tus, į ku­riuos įtrau­kia vi­są šei­mą. Tai mo­ty­vuo­ja mo­ki­nius, nes svei­kos mi­ty­bos įpro­čiai pra­si­de­da nuo šei­mos“, – džiau­gė­si V. Lu­ka­vi­čie­nė.
Be to, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė M. Mi­ka­šaus­kie­nė daž­nai at­vyks­ta į gim­na­zi­ją ir skai­to pra­di­nu­kams pa­skai­tas apie svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, tei­sin­gą mi­ty­bą, vai­sių bei dar­žo­vių nau­dą žmo­gaus or­ga­niz­mui.
2018 m. ba­lan­džio 19–20 die­no­mis Tra­kuo­se, vieš­bu­ty­je „Tra­sa­lis“, vy­ko res­pub­li­ki­nis mo­ki­nių, mo­ky­to­jų ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų kon­kur­sas „Svei­kuo­lių svei­kuo­liai“. Ja­me da­ly­va­vo ir pir­muo­sius du eta­pus lai­mė­jo Pla­te­lių gim­na­zi­jos aš­tun­to­kų ko­man­da – Ad­ri­jus Al­mi­nas, Eve­li­na Bud­rec­ky­tė, Eve­li­na Raz­gu­tė, Vik­to­ri­ja Ur­bo­nai­tė, Vi­lius Ur­bo­nas ir Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė M. Mi­ka­šaus­kie­nė bei mo­ky­to­ja Ire­na Ma­la­kaus­kie­nė.
Šis kon­kur­sas vy­ko la­bai or­ga­ni­zuo­tai: kai at­ski­ro­se am­žiaus gru­pė­se vie­nos ko­man­dos var­žė­si, ki­toms vy­ko įvai­rūs ren­gi­niai: eks­kur­si­jos ir edu­ka­ci­niai už­si­ė­mi­mai Tra­kų pi­ly­je, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės veik­los pri­sta­ty­mas, van­dens pra­mo­gos „Tra­sa­ly­je“.
Nors Pla­te­lių gim­na­zi­jos aš­tun­to­kai kon­kur­se „Svei­kuo­lių svei­kuo­liai“ pri­zi­nių vie­tų ne­pel­nė, ta­čiau pra­tur­ti­no ži­nias apie svei­ką gy­ven­se­ną bei mai­ti­ni­mo­si ypa­tu­mus, įgi­jo nau­jos pa­tir­ties, pa­ty­rė tei­gia­mų emo­ci­jų, su­si­ra­do daug nau­jų drau­gų ir na­mo grį­žo ku­pi­ni ne­iš­dil­do­mų įspū­džių.
Pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja V. Lu­ka­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad jau da­bar jos auk­lė­ti­niai bei ki­ti pra­di­nu­kai lau­kia ru­dens, kai vyks šven­tė „Ru­de­nė­lis“. Jos me­tu bus su­reng­ta pa­ro­da, ku­rio­je mo­ki­nu­kai, pa­si­tel­kę vaiz­duo­tę bei iš­mo­nę, de­monst­ruos sa­vo­mis ran­ko­mis pa­ga­min­tus dar­be­lius iš pa­čių įvai­riau­sių dar­žo­vių, uo­gų, vai­sių, ku­rių per va­sa­rą už­de­rė­jo jų tė­ve­lių ar se­ne­lių dar­žuo­se.
Be to, pa­sak mo­ky­to­jos, gim­na­zi­jos kie­me pui­kuo­ja­si dar pa­va­sa­rį Lie­tu­vos šimt­me­čio pro­ga pa­so­din­tas Šimt­me­čio so­das. Ja­me, be įvai­riau­sių me­de­lių bei vaisk­rū­mių, au­ga mo­ki­nių pa­so­din­tos vais­ta­žo­lės. Jau da­bar mo­ki­niai ste­bi, kaip jos au­ga, o ru­de­nį, kai skam­bu­tis vėl pa­kvies į mo­kyk­lą, pra­di­nu­kai jas ke­ti­na su­rink­ti ir iš­džio­vin­ti. „Su­sir­gę ar šiaip no­rė­da­mi pa­ge­rin­ti svei­ka­tą, drą­siai ga­lė­si­me kreip­tis į ma­žuo­sius vais­ti­nin­kus, ku­rie apie su­džio­vin­tas vais­ta­žo­les yra su­kau­pę daug in­for­ma­ci­jos ir ga­lės mums pa­dė­ti“, – džiau­gė­si ir di­džia­vo­si ma­ža­isiais svei­kuo­liais bei ke­ti­na­ma įgy­ven­din­ti ini­cia­ty­va V. Lu­ka­vi­čie­nė.
„Pla­te­lių gim­na­zi­ja – svei­ka­tą stip­ri­nan­ti mo­kyk­la. Ji šią pro­gra­mą vyk­dys iki 2022 me­tų. Tad ir Šimt­me­čio so­das, ir vais­ta­žo­lės pa­so­din­tos ne­at­si­tik­ti­nai. Ir vy­res­nių­jų kla­sių mo­ki­niai, pro­pa­guo­jan­tys svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, ir mo­kyk­los pra­di­nu­kai, ket­vir­tus me­tus ak­ty­viai da­ly­vau­jan­tys „Svei­ka­tia­do­je“, ti­ki­si, kad at­ei­nan­čios kar­tos taip pat gy­vens svei­kai ir ga­lės mė­gau­tis gė­ry­bė­mis iš jų ran­ko­mis pa­so­din­to so­do, – pri­dū­rė V. Lu­ka­vi­čie­nė. – Tai tar­si laiš­kas at­ei­ties kar­toms“.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Projekto „Sveikuolių sveikuoliai“ komanda.

Komentarai
Kiti straipsniai