Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Nu­baus­ti du au­to­ser­vi­sai

Lie­pos mė­ne­sį ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai vyk­dė ak­ci­ją „Šalt­ne­šis“. Jos me­tu bu­vo tik­ri­na­mos įmo­nės, ku­rios im­por­tuo­ja, eks­plo­a­tuo­ja, su­ren­ka ir tvar­ko įren­gi­nius su fluo­rin­to­mis šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čio­mis du­jo­mis, ozo­no sluoks­nį ar­dan­čio­mis me­džia­go­mis. Plun­gė­je pa­tik­rin­ti trys au­to­ser­vi­sai, du iš jų su­lau­kė pi­ni­gi­nių bau­dų.

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių val­dy­bos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, Plun­gės ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja ap­lin­ko­sau­gi­nės ak­ci­jos „Šalt­ne­šis“ me­tu (lie­pos 20–25 die­no­mis) at­li­ko pa­tik­ri­ni­mus tri­juo­se au­to­ser­vi­suo­se, vyk­dan­čiuo­se au­to­mo­bi­lių kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mų re­mon­to dar­bus.
Pa­tik­ri­ni­mų me­tu dvie­juo­se iš pa­tik­rin­tų au­to­ser­vi­sų nu­sta­ty­ta, jog įmo­nės nė­ra pa­tei­ku­sios ata­skai­tų apie nau­do­ja­mas F-du­jas ir ozo­ną ar­dan­čias me­džia­gas (OAM) už 2017 me­tus.
At­si­žvel­giant į nu­sta­ty­tų ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų po­bū­dį, įmo­nių at­sa­kin­gi as­me­nys nu­baus­ti ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis bau­do­mis, va­do­vau­jan­tis LR Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) 309 str. 3 da­li­mi (In­for­ma­ci­jos apie ga­mi­na­mas, tie­kia­mas rin­kai, im­por­tuo­ja­mas, eks­por­tuo­ja­mas, nau­do­ja­mas fluo­rin­tas šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čias du­jas ir jų mi­ši­nius, eks­plo­a­tuo­ja­mą fluo­rin­tų šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų ir jų mi­ši­nių tu­rin­čią įran­gą ne­pa­tei­ki­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos ar Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ins­ti­tu­ci­joms tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka už­trau­kia bau­dą nuo 200 iki 300 eu­rų).
Pa­sak Plun­gės ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Ne­ri­jaus Ab­lin­gio, pa­žei­dė­jams bu­vo su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­niai nu­ro­dy­mai per 15 die­nų ge­ra­no­riš­kai su­si­mo­kė­ti pusę mi­ni­ma­lių bau­dų, t. y. po 100 eu­rų. Prie­šin­gu at­ve­ju by­los bus per­duo­da­mos nag­ri­nė­ji­mui į ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų sky­rių.
Kaip sa­kė N. Ab­lin­gis, pa­da­ry­ti pa­žei­di­mai nė­ra gru­būs, ta­čiau au­to­ser­vi­sai, tei­kian­tys au­to­mo­bi­lių kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mų re­mon­to dar­bus, nu­sta­ty­tu lai­ko­tar­piu pri­va­lo pa­teik­ti rei­ka­lin­gus duo­me­nis apie nau­do­ja­mas F-du­jas ir OAM.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pri­me­na, jog įmo­nės, ku­rios im­por­tuo­ja, eks­plo­a­tuo­ja, su­ren­ka ir tvar­ko įren­gi­nius su fluo­rin­to­mis šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čio­mis du­jo­mis bei ozo­no sluoks­nį ar­dan­čio­mis me­džia­go­mis, kas­met Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai pri­va­lo pa­teik­ti ata­skai­tas iki ko­vo 1 die­nos. Taip pat šie įren­gi­niai tu­ri bū­ti ati­tin­ka­mai pri­žiū­ri­mi bei žen­kli­na­mi.

Komentarai
Kiti straipsniai