Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

ES pa­ra­ma miš­ko sa­vi­nin­kui

Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma svar­bi pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams miš­kų būk­lei ge­rin­ti ir miš­kų ūkiui plė­to­ti. Prieš tei­kiant pa­raiš­ką pa­ra­mai gau­ti, bū­ti­na iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti su prie­mo­nės pa­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lė­mis, tin­ka­mu­mo kri­te­ri­jais ir rei­ka­la­vi­mais pa­ra­mai gau­ti, bei su įsi­pa­rei­go­ji­mais, ku­riuos miš­kų sa­vi­nin­kai tu­rės vyk­dy­ti ga­vę pa­ra­mą. Pa­raiš­kos Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai tei­kia­mos už­pil­dant ŽŪMIS elek­tro­ni­nę pa­raiš­kos for­mą, nau­do­jan­tis ŽŪMIS por­ta­lo pri­ei­ga ad­re­su https://zu­mis.lt. Pa­ra­mos pa­raiš­kų su­rin­ki­mo ter­mi­nai ir prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lės skel­bia­mos in­ter­ne­to sve­tai­nė­se: www.zum.lt, www.nma.lt.
Pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mą nuo šių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio 3 d. pra­si­dės pa­raiš­kų pri­ėmi­mas ES pa­ra­mai gau­ti šioms veik­los sri­tims: „Pa­ra­ma miš­kų in­fra­struk­tū­rai ge­rin­ti“, „Miš­kų įvei­si­mas“, „Miš­kams pa­da­ry­tos ža­los pre­ven­ci­ja ir at­ly­gi­ni­mas“. Pa­raiš­kos mi­nė­toms veik­los sri­tims bus pri­ima­mos iki šių me­tų spa­lio 31 d.
„Pa­ra­ma miš­kų in­fra­struk­tū­rai ge­rin­ti“
Šios sri­ties pri­ori­te­tai: ska­tin­ti tva­rų miš­kų val­dy­mą; di­din­ti miš­kų ūkio per­spek­ty­vu­mą. Pa­ra­mos tiks­li­nė sri­tis – miš­ki­nin­kys­tės eko­no­mi­nės ver­tės di­di­ni­mas ir miš­ko plo­tų plėt­ra re­miant miš­ko ke­lių įren­gi­mą bei re­konst­ruk­ci­ją. Pa­gal šią pro­gra­mą pla­nuo­ja­ma rem­ti miš­ko ke­lių su žvy­ro dan­ga ir ki­tų su miš­ko ke­liais su­si­ju­sių įren­gi­nių (sta­ti­nių) įren­gi­mą ir (ar) re­konst­ruk­ci­ją. Pa­ra­mos ga­li kreip­tis fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai miš­ko val­dy­to­jai ar miš­ko val­dy­to­jų gru­pės.
Svar­biau­si tin­ka­mu­mo kri­te­ri­jai pa­ra­mai gau­ti:
• kai pro­jek­tas vyk­do­mas kar­tu su part­ne­riais, tu­ri bū­ti pa­teik­ta jung­ti­nės veik­los (part­ne­rys­tės) su­tar­tis;
• nu­ma­to­mi įreng­ti ar re­konst­ruo­ti miš­ko ke­liai ir su­si­ję įren­gi­niai tu­ri bū­ti su­pro­jek­tuo­ti vi­di­nės miš­kot­var­kos pro­jek­te ir tu­ri bū­ti pa­reng­tas ben­dras vi­sam pro­jek­tui in­fra­struk­tū­ros tech­ni­nis pro­jek­tas.
Pa­ra­ma vie­nam pro­jek­tui ne­ga­li vir­šy­ti 200 tūkst. eu­rų, 2014–2020 m. lai­ko­tar­piui – 400 tūkst. eu­rų vie­nam pa­ra­mos ga­vė­jui. Di­džiau­sias ga­li­mas pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas vie­nam pro­jek­tui – 80 proc. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų.
„Miš­ko vei­si­mas“
Prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“ veik­los sri­ties „Miš­ko vei­si­mas“ pri­si­de­da prie tiks­li­nės sri­ties įgy­ven­di­ni­mo – an­glies dvi­de­gi­nio ab­sor­ba­vi­mo ir jo emi­si­jos že­mės ūky­je ir miš­ki­nin­kys­tė­je ma­ži­ni­mo. Miš­ko vei­si­mui nu­ma­to­ma teik­ti vien­kar­ti­nę kom­pen­sa­ci­nę iš­mo­ką. Pa­ra­ma bus ski­ria­ma įveis­to miš­ko prie­žiū­rai, ap­sau­gai ir ug­dy­mui (12 me­tų mo­ka­ma kas­me­ti­nė kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka). Pa­ra­mos ga­li kreip­tis ju­ri­di­niai ir ne jau­nes­ni kaip 18 me­tų am­žiaus fi­zi­niai as­me­nys, ku­riems žel­din­ti­na že­mė, pla­nuo­ja­ma ap­žel­din­ti miš­ku, pri­klau­so nuo­sa­vy­bės tei­se bei sa­vi­val­dy­bės, ku­rios to­kią že­mę val­do pa­ti­kė­ji­mo tei­se. Vien­kar­ti­nė miš­ko įvei­si­mo, taip pat kas­me­ti­nės prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kos bus ap­skai­čiuo­ja­mos kiek­vie­nam pro­jek­tui at­ski­rai, pri­klau­so­mai nuo vei­sia­mų žel­di­nių rū­ši­nės su­dė­ties (at­ski­rų žel­di­nių įkai­nių len­te­lė pa­teik­ta prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“ veik­los sri­tis „Miš­ko vei­si­mas“ įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lė­se).
Svar­biau­si tin­ka­mu­mo kri­te­ri­jai pa­ra­mai gau­ti:
• vei­sia­mo miš­ko plo­tas ne ma­žes­nis kaip 0,5 ha, iš­sky­rus plo­tus, be­si­ri­bo­jan­čius su miš­ku;
• lei­di­mas įveis­ti miš­ką ne miš­ko že­mė­je;
• Miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tas;
• miš­ko žel­di­nių rū­ši­nė­je su­dė­ty­je tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 10 proc. la­puo­čių me­džių rū­šių, bet ne dau­giau kaip 60 proc. ąžuo­lų ir (ar­ba) 40 proc. lie­pų.
Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma per 3 fis­ka­li­nių me­tų lai­ko­tar­pį vie­nai įmo­nei – 200 tūkst. eu­rų.
„Miš­kams pa­da­ry­tos ža­los pre­ven­ci­ja ir at­ly­gi­ni­mas“
Veik­la „Miš­kams pa­da­ry­tos ža­los pre­ven­ci­ja ir at­ly­gi­ni­mas“ re­mia­ma sie­kiant at­kur­ti, iš­sau­go­ti ir pa­ge­rin­ti nuo miš­ki­nin­kys­tės pri­klau­san­čias eko­sis­te­mas bei ska­tin­ti efek­ty­vų iš­tek­lių nau­do­ji­mą. Pa­gal šią veik­los sri­tį bus re­mia­ma to­kia veik­la: miš­kų prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos in­fra­struk­tū­ros kū­ri­mas; miš­kų gais­rų ste­bė­se­nos ir pra­ne­ši­mo apie juos įran­gos die­gi­mas ir ge­ri­ni­mas; sti­chi­nės ne­lai­mės pa­žeis­to miš­ko at­kū­ri­mas. Pa­ra­mos ga­li kreip­tis pri­va­čių ir vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­to­jai.
Svar­biau­si tin­ka­mu­mo kri­te­ri­jai pa­ra­mai gau­ti:
• pa­ra­ma pa­žeis­tam miš­kui at­kur­ti su­tei­kia­ma su są­ly­ga, kad pa­žeis­tas ne ma­žes­nis nei 0,5 ha miš­ko plo­tas, ku­ria­me pa­žeis­ta dau­giau kaip 20 proc. me­džių, ir pa­tei­kia­mas Miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tas;
• pa­ra­ma pre­ven­ci­nėms prieš­gais­ri­nėms prie­mo­nėms ski­ria­ma miš­ko te­ri­to­ri­joms, pri­skir­toms di­de­lės ar vi­du­ti­nės gais­rų ri­zi­kos gru­pėms, ir pa­tei­kus vi­di­nės miš­kot­var­kos pro­jek­tą, ku­ria­me su­pro­jek­tuo­tos šios prie­mo­nės.
Pa­ra­ma vie­nam pro­jek­tui ne­ga­li vir­šy­ti 200 tūkst. eu­rų, 2014–2020 m. lai­ko­tar­piui – 400 tūkst. eu­rų vie­nam pa­ra­mos ga­vė­jui.
Iki rug­pjū­čio 31 d. dar pri­ima­mos pa­raiš­kos pa­ra­mai „In­ves­ti­ci­jos, ku­rio­mis di­di­na­mas miš­kų eko­sis­te­mų at­spa­ru­mas ir ap­lin­ko­sau­gi­nė ver­tė“ gau­ti.
Veik­los pri­ori­te­tai: at­kur­ti, iš­sau­go­ti ir pa­ge­rin­ti nuo miš­ki­nin­kys­tės pri­klau­san­čias eko­sis­te­mas. Tiks­li­nės sri­tys: bio­į­vai­ro­vės, aukš­tos gam­ti­nės ver­tės me­dy­nų at­sta­ty­mas ir iš­sau­go­ji­mas bei veik­lų, pri­si­de­dan­čių prie ap­lin­kai pa­lan­kių ūki­nin­ka­vi­mo sis­te­mų, au­ga­li­jos ir gy­vū­ni­jos zo­nų miš­kuo­se kū­ri­mo ir (ar­ba) jų prie­žiū­ros ge­ri­ni­mo, ska­ti­ni­mas. Pa­ra­ma su­tei­kia­ma sie­kiant di­din­ti miš­kų eko­sis­te­mų at­spa­ru­mą ir ap­lin­ko­sau­gi­nę ver­tę ir ska­tin­ti eko­sis­te­mų at­kū­ri­mą bei prie­žiū­rą, įskai­tant nei­gia­mo kli­ma­to kai­tos po­vei­kio švel­ni­ni­mą. Šiuo at­ve­ju pa­ra­mą ga­lės gau­ti pri­va­čių ir vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­to­jai, ta­čiau iš­skir­ti­nai tik kai­mo vie­to­vė­se. Pla­nuo­ja­ma rem­ti vie­šo­jo nau­do­ji­mo rek­re­a­ci­nės miš­ko in­fra­struk­tū­ros įren­gi­mą ir at­nau­ji­ni­mą; pa­miš­kių for­ma­vi­mą; miš­kuo­se esan­čių sau­go­mų na­tū­ra­lių bu­vei­nių ar sau­go­mų rū­šių bu­vei­nių at­kū­ri­mą ar­ba bū­din­gos miš­ko struk­tū­ros pa­lai­ky­mą; ne­vie­ti­nių me­džių rū­šių me­dy­nų (kai ne­vie­ti­nės me­džių rū­šys me­dy­ne yra vy­rau­jan­čios) per­tvar­ky­mą (re­konst­ruk­ci­ją) į vie­ti­nių me­džių rū­šių me­dy­nus; vien­kar­ti­nį jau­nuo­ly­nų ug­dy­mą bei vi­di­nės miš­kot­var­kos ir Miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tų, kaip sa­va­ran­kiš­kos in­ves­ti­ci­jos, ren­gi­mą.
Pa­ra­ma pro­jek­tui ne­ga­li vir­šy­ti 50 tūkst. eu­rų. Di­džiau­sias ga­li­mas pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas vie­nam pro­jek­tui – 90 proc. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų, iš­sky­rus at­ve­jus, kai pra­šo­ma ma­žes­nio in­ten­sy­vu­mo. Jau­nuo­ly­nų ug­dy­mo veik­lai pa­ra­ma ski­ria­ma mo­kant vien­kar­ti­nę nu­sta­ty­to dy­džio (197 Eur) kom­pen­sa­ci­nę iš­mo­ką už pla­nuo­ja­mą iš­ug­dy­ti jau­nuo­ly­no hek­ta­rą.

In­for­ma­ci­ja pa­reng­ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu

R-829

Komentarai
Kiti straipsniai