Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

„Bied­niau­sio“ Rie­ta­vo po­li­ti­ko tur­tas 10 kar­tų ma­žes­nis nei tur­tin­giau­sio

Nors Rie­ta­vo po­li­ti­kai tu­ri­mu tur­tu, ku­rių de­kla­ra­ci­jas ne­se­niai pa­skel­bė Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI), ne­ga­li ly­gin­tis su Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riais, ta­čiau ir čia esa­ma tur­tuo­lių bei varg­šų. Per­žvel­gus jų šei­mų pa­teik­tas tur­to de­kla­ra­ci­jas, ma­to­si, kad „bied­niau­sio“ Rie­ta­vo po­li­ti­ko šei­mos – li­be­ra­lo Al­bi­no Mas­laus­ko – tur­tas (įskai­tant tu­ri­mas gry­ną­sias lė­šas) ver­tas 17 000 Eur, ir jis yra dau­giau nei de­šimt kar­tų ma­žes­nis nei tur­tin­giau­sių – kon­ser­va­to­rių Vi­li­jos ir Jur­gio Raz­mų, ku­ris įver­tin­tas 171 800 Eur. Skir­tin­gai nei Plun­gės po­li­ti­kai, rie­ta­viš­kiai ne­lin­kę sko­lin­tis, juo la­biau – sko­lin­ti ki­tiems.

Li­be­ra­lų są­jū­džiui pri­klau­san­tis Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas su šei­ma pri­klau­so tur­tin­ges­nei Rie­ta­vo po­li­ti­kų gru­pei. Ta­ry­bos na­rys de­kla­ra­vo tu­rin­tis 32 600 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, 350 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 4 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei 31 730 gry­nų­jų lė­šų.
J. E. Ba­čins­ko su­tuok­ti­nė Da­nu­tė de­kla­ra­vo tu­rin­ti taip pat 32 600 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą bei 350 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 4 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei 14 236 Eur gry­nų­jų.
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas Juo­zas Bars­tei­ga ga­li pa­si­gir­ti 24 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu, 20 500 Eur ver­tės že­mės skly­pu ir 9 010 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nė­mis.
O štai kon­ser­va­to­riaus su­tuok­ti­nė Lai­mu­tė VMI nu­ro­dė, kad jo­kio tur­to ir gry­nų­jų pi­ni­gų ne­tu­ri.
Taip pat šiai par­ti­jai pri­klau­san­ti Vai­da Vai­či­kaus­kie­nė tur­to de­kla­ra­ci­jo­je pa­žy­mė­jo val­dan­ti 32 500 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 21 500 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 3 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei tu­rin­ti 5 000 Eur gry­nų­jų.
Po­li­ti­kės su­tuok­ti­nis Rai­mon­das taip pat val­do 32 500 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 39 200 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 9 800 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nes, 63 900 Eur ver­tės ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius bei tu­rįs 2 000 Eur gry­nų­jų lė­šų.
Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas Vy­tau­tas Bla­žai­tis su šei­ma taip pat ga­li bū­ti pri­skir­tas prie tur­tin­ges­nių Rie­ta­vo po­li­ti­kų. Ta­ry­bos na­rys de­kla­ra­vo tu­rin­tis 46 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, 4 000 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 13 800 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nių ir 31 997 Eur gry­nų­jų.
Po­li­ti­ko su­tuok­ti­nė Ri­ma val­do 16 000 Eur ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, o jos gry­no­sios pi­ni­gi­nės lė­šos su­da­ro 36 603 Eur.
Li­be­ra­las Al­bi­nas Bru­žins­kis ga­li pa­si­gir­ti 24 500 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu, 4 410 Eur ver­tės že­mės skly­pu, 3 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­liu, 2 000 Eur ver­tės ki­tais re­gist­ruo­ti­nais daik­tais, me­no kū­ri­niais ir ju­ve­ly­ri­niais dir­bi­niais bei 8 151 Eur gry­nų­jų.
Su­tuok­ti­nė Dan­guo­lė taip pat val­do 4 500 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 4 410 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 3 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį, 2 000 Eur ver­tės ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius bei tu­ri 1 200 Eur gry­nų­jų.
Be­ne tur­tin­giau­si tarp Rie­ta­vo po­li­ti­kų – Ta­ry­bos na­rė, kon­ser­va­to­rė Vi­li­ja Raz­mie­nė su vy­ru, Sei­mo na­riu Jur­giu. Ta­ry­bos na­rė de­kla­ra­vo tu­rin­ti 40 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 3 000 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 2 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį. Po­li­ti­kė yra pa­si­sko­li­nu­si 15 000 Eur.
Su­tuok­ti­nis Sei­mo na­rys Jur­gis val­do 116 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 5 800 Eur ver­tės že­mės skly­pą, taip pat tu­ri 5 000 Eur gry­nų­jų. Kon­ser­va­to­rius yra pa­sko­li­nęs 3 000 Eur bei pats pa­si­sko­li­nęs 13 800 Eur.
Rie­ta­vo me­ras li­be­ra­las An­ta­nas Čer­nec­kis val­do 16 784 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 6 400 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nes, 3 909 Eur ver­tės ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius, o kre­di­to įstai­go­se ir ne jo­se tu­ri­mų pi­ni­gi­nių lė­šų su­ma su­da­ro 6 684 Eur.
Me­ro su­tuok­ti­nė Ri­ma tu­ri 34 754 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 2 780 Eur ver­tės že­mės skly­pą, taip pat 4 617 Eur gry­nų­jų.
Taip pat Li­be­ra­lų są­jū­džiui pri­klau­san­ti Ja­ni­na Dre­vins­kie­nė tei­gia jo­kio tur­to ne­tu­rin­ti, tik 26 000 Eur gry­nų­jų.
Už­tat po­li­ti­kės su­tuok­ti­nis val­do 28 500 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 4 000 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nes bei tu­ri to­kią pat su­mą gry­nų­jų lė­šų.
Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­rės Vir­gi­ni­jos Ja­ka­vi­čie­nės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas įver­tin­tas 53 000 Eur, že­mės skly­pas – 6 000 Eur, au­to­mo­bi­lis – 4 500 Eur, da­lys ir / ar pa­jai – 5 742 Eur, ki­ti re­gist­ruo­ti­ni daik­tai, me­no kū­ri­niai ar ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai – 500 Eur. Po­li­ti­kė taip pat tu­ri 14 500 Eur gry­nų­jų.
Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Sau­lius Jo­nu­šas tu­ri 9 900 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nių bei 3 000 Eur gry­nų­jų.
Su­tuok­ti­nė Vi­ta­li­ja ga­li pa­si­gir­ti 6 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu, 1 000 Eur ver­tės že­mės skly­pu bei 8 000 Eur gry­nų­jų.
Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Ar­tu­ras Kun­gys kar­tu su žmo­na Na­ta­li­ja val­do po 20 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 1 500 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį, o kre­di­to įstai­go­se ir ne jo­se tu­ri­mų pi­ni­gi­nių lė­šų su­ma – 2 500 Eur.
Po­li­ti­ko su­tuok­ti­nė tu­ri 1 500 Eur ver­tės že­mės skly­pą bei 3 000 Eur gry­nų­jų lė­šų.
Li­be­ra­las Min­dau­gas Lit­vi­nas de­kla­ra­vo tu­rin­tis 12 416 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 145 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 4 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį, o pi­ni­gi­nės lė­šos su­da­ro 16 924 Eur.
M. Lit­vi­no žmo­na In­ga ga­li pa­si­gir­ti tu­rin­ti 7 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, taip pat 145 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 2 085 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei 11 614 Eur gry­nų­jų lė­šų.
Pats ne­tur­tin­giau­sias Rie­ta­vo po­li­ti­kas – li­be­ra­las Al­bi­nas Mas­laus­kas. Jo de­kla­ruo­tas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas įver­tin­tas 9 500 Eur, že­mės skly­pas – 2 500 Eur, po­li­ti­kas tu­ri to­kią pat su­mą ir gry­nų­jų lė­šų.
Po­li­ti­ko su­tuok­ti­nė Kris­ti­na te­tu­ri 2 500 Eur ver­tės že­mės skly­pą.
Taip pat li­be­ra­las Jo­nas Re­ka­šius de­kla­ra­vo tu­rįs 14 500 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 5 700 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 4 600 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nes, 150 Eur ver­tės ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius bei 3 000 Eur gry­nų­jų.
Jo su­tuok­ti­nė Van­da val­do 8 930 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 22 100 Eur ver­tės že­mės skly­pus, 6 700 Eur ver­tės ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius, o kre­di­to įstai­go­se ir ne jo­se tu­ri­mų pi­ni­gi­nių lė­šų su­ma su­da­ro 15 000 Eur.
Vir­gi­li­jus ir Ni­jo­lė Ruš­kiai de­kla­ra­vo val­dan­tys po 18 805 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, po 3 068 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nes. Ta­ry­bos na­rys li­be­ra­las taip pat tu­ri 5 469 Eur ver­tės že­mės skly­pą (žmo­na – 2 590 Eur ver­tės) bei 27 273 Eur gry­nų­jų.
Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vė Bi­ru­tė Ston­ku­vie­nė tu­ri 20 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir 23 000 Eur gry­nų­jų.
Pie­tų Že­mai­ti­jos, ku­riai pri­klau­so Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė, rin­ki­mų apy­gar­do­je į Sei­mą iš­rink­to par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vo Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ver­tas 185 333 Eur, že­mės skly­pai – 49 801 Eur, ak­ci­jos – 20 289 Eur, ki­ti re­gist­ruo­ti­ni daik­tai, me­no kū­ri­niai ar ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai – 11 594 Eur, o gry­no­sios lė­šos su­da­ro 85 100 Eur. Po­li­ti­kas taip pat yra pa­si­sko­li­nęs 84 665 Eur.
Sei­mo na­rio su­tuok­ti­nė Ži­vi­lė de­kla­ra­vo tu­rin­ti 51 500 Eur gry­nų­jų lė­šų.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: Neturtingiausio Rietavo politiko – A. Maslausko – turtas daugiau nei dešimt kartų mažesnis nei turtingiausių – Vilijos ir Jurgio Razmų.

Komentarai
Kiti straipsniai