Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius iš­si­kraus­tė į dar­bo bir­žos pa­tal­pas, pa­si­kei­tė ir va­do­vas

Po­ky­čiai pa­lie­tė Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių: pa­si­kei­tė pa­val­du­mas, pa­skir­tas nau­jas va­do­vas, te­ko iš­si­kraus­ty­ti į ki­tas pa­tal­pas, ki­taip per­va­din­tos ir dar­buo­to­jų pa­rei­gos. Šią sa­vai­tę iš Sa­vi­val­dy­bės mū­sų vVai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tės iš­si­kraus­tė į dar­bo bir­žos pa­tal­pas.

Nuo lie­pos 1-osios iki tol Sa­vi­val­dy­bės pa­val­du­me bu­vęs Plun­gės vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius (VTAS) ta­po Tel­šių ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­mi ir per­ėjo Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ži­nion. Pa­si­kei­tus pa­val­du­mui, VTAS iš Sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pų tu­rė­jo iš­si­kraus­ty­ti. Pa­si­rink­tos lais­vos pa­tal­pos dar­bo bir­žo­je (A. Jucio g. 9), ant­ra­me aukš­te. Dar­buo­to­jai įsi­kū­rė dvie­juo­se ka­bi­ne­tuo­se: 201 ir 202, pa­skam­bin­ti ga­li­ma te­le­fo­nu (8 448) 52 829.
Šiek tiek pa­si­kei­tė ir pa­rei­gų pa­va­di­ni­mai: vie­to­je vyr. spe­cia­lis­čių, da­bar dar­buo­to­jos Auš­ra Vyš­niaus­kie­nė, Jo­lan­ta Pui­do­kie­nė ir Bi­ru­tė Va­liū­nie­nė va­din­sis vyr. spe­cia­lis­tė­mis-gy­nė­jo­mis, o bu­vu­si ve­dė­ja Ir­man­tė Ba­ta­kie­nė bus pa­ta­rė­ja.
Bus ir ki­tas va­do­vas: nuo rug­pjū­čio 1-osios Tel­šių ap­skri­ties VTAS va­do­vaus An­drej Pa­vlov­skij. „Džiau­giuo­si ga­lė­da­mas pri­si­dė­ti prie vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos tvir­tė­ji­mo. Ti­kiuo­si įneš­ti sa­vo in­dė­lį. Steng­siuo­si, kad vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­ma veik­tų 100 pro­cen­tų efek­ty­viai,“ – ži­niask­lai­dai sa­kė A. Pa­vlov­skij.
Prieš tai jis dir­bo Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos Ad­mi­nist­ra­ci­jos rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­ju, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je – Tei­sės ir fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ju, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Ši­lu­tės sky­riu­je – vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu ir Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jo­s lek­to­riu­mi. A. Pa­vlov­skij My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te yra įgi­jęs tei­sės ma­gist­ro laips­nį, kal­ba ru­sų ir an­glų kal­bo­mis.
Gy­ven­to­jams pri­me­na­me, jog va­do­vau­jan­tis Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mu, as­me­nys, tu­rin­tys in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą vai­ko tei­sių pa­žei­di­mą, pri­va­lo apie tai ne­dels­da­mi pra­neš­ti po­li­ci­jai bei (ar) Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bai.
Dar­bo die­no­mis ir dar­bo va­lan­do­mis as­me­nys, tu­rin­tys in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą vai­ko tei­sių pa­žei­di­mą, ga­li pra­neš­ti Tar­ny­bos mies­to / ap­skri­ties te­ri­to­ri­nio sky­riaus sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­čiam pa­ta­rė­jui ar spe­cia­lis­tams. Te­le­fo­nai yra nu­ro­dy­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vaikoteises.lt (www.vaikoteises.lt (http://vaikoteises.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/teritoriniai-skyriai/).
No­rin­tys pra­neš­ti apie ga­li­mą vai­ko tei­sių pa­žei­di­mą po dar­bo va­lan­dų, ne­dar­bo bei šven­čių die­no­mis, tu­rė­tų kreip­tis ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­riu 112.
Kuo­met nė­ra rei­ka­lin­ga sku­bi pa­gal­ba dėl pa­vo­jaus vai­ko sau­gu­mui, svei­ka­tai ar gy­vy­bei, ga­li­ma pra­neš­ti elek­tro­ni­niu paš­tu krei­pian­tis į Tel­šių ap­skri­ties VTAS, kon­tak­tai taip pat nu­ro­dy­ti mi­nė­to­je sve­tai­nė­je.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Telšių apskrities VTAS vadovaus A. Pa­vlov­skij.

Komentarai
Kiti straipsniai