Ketvirtadienis, 2019 m. liepos 18 d.

Už­va­žia­vo ant kel­kraš­čio ir…

Ne­pa­si­se­kė. Net la­bai ne­pa­si­se­kė Ka­zach­sta­no pi­lie­čiui, au­to­ma­gist­ra­lė­je Klaipėda–Kaunas vai­ra­vu­siam vil­ki­ką „Mer­ce­des Benz“ lie­pos 30 die­ną.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, va­žiuo­da­mas nuo Klai­pė­dos, to­li­mos ša­lies pi­lie­tis dėl ne­ži­no­mų prie­žas­čių už­va­žia­vo ant kel­kraš­čio, vil­ki­ką su­mė­tė, ir bui­ti­nės tech­ni­kos pri­krau­ta prie­ka­ba vir­to ant šo­no.
Ta­čiau tai dar ne vis­kas. Pa­si­ro­do, vil­ki­ko ir pus­prie­ka­bės drau­di­mas pa­si­bai­gęs dar lie­pos 23 die­ną.
Ne­lai­mė­liui vai­ruo­to­jui liko guos­tis, kad bu­vo blai­vus ir avarijoje nenukentėjo.

Komentarai
Kiti straipsniai