Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

„Tūks­tan­čiais pri­si­de­da­me prie „minkš­tų­jų“ pro­jek­tų, o mo­kyk­lų va­do­vams be­lie­ka 0,75 eta­to“

Lie­pos 26-ąją įvy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je dau­giau­sia dis­ku­si­jų ki­lo svars­tant ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų, iki­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą vyk­dan­čių mo­kyk­lų, me­no mo­kyk­lų bei Plun­gės pa­slau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cen­tro pe­da­go­gi­nių pa­rei­gy­bių bei ne­pe­da­go­gi­nių pa­rei­gy­bių, fi­nan­suo­ja­mų iš mo­ky­mo lė­šų, ir eta­tų nor­ma­ty­vus.

Pa­pil­do­mai rei­kė­tų šim­to tūks­tan­čių eu­rų

No­rint pil­nais eta­tais iš­lai­ky­ti mo­kyk­lo­se ir di­rek­to­rius, ir pa­va­duo­to­jus, pa­pil­do­mai rei­kė­tų šim­to tūks­tan­čių eu­rų.
Ta­ry­bos na­rei, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jai Ju­di­tai Stan­ku­tei po­sė­džia­vu­sie­siems pri­sta­čius nau­jų moks­lo me­tų eta­tų skai­čių pa­gal ben­drą mo­ki­nių skai­čių mo­kyk­lo­je, ki­lo di­džiu­lė ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­ga.
Kaip sa­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, nuo nau­jų moks­lo me­tų star­tuo­ja­ntis eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas nie­ko ge­ro ne­ža­da. Di­džio­sios ra­jo­no mo­ky­mo įstai­gos la­bai ne­nu­ken­tės, ta­čiau ma­žes­nį mo­ki­nių skai­čių tu­rin­čioms mo­kyk­loms at­ei­na sun­kūs lai­kai. Dau­gu­mai mo­kyk­lų, ku­rios tu­rė­jo du pa­va­duo­to­jus, at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais teks vie­nas. Toms, ku­rios tu­rė­jo vie­ną, net bu­vo siū­ly­ta skir­ti tik 0,29 eta­to.
Pa­sak Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos J. Stan­ku­tės, mo­kyk­loms, ku­rios tu­ri nuo 251 iki 360 mo­ki­nių, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui ug­dy­mui bus skir­ta tik 0,75 eta­to. Liks nu­skriaus­ti ir kom­piu­te­rių prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai, ku­riems ža­da­ma taip pat 0,75 eta­to, nors tech­no­lo­gi­jų lai­kais šie spe­cia­lis­tai ypač rei­ka­lin­gi. Tad jų eta­tų ma­ži­ni­mas dau­ge­liui po­sė­džia­vu­sių­jų ta­po ne­įspė­ja­ma mįs­le. Ką jau kal­bė­ti apie so­cia­li­nius pe­da­go­gus, psi­cho­lo­gus, bib­lio­te­ki­nin­kus, ku­rie, su­ži­no­ję apie su­ma­žin­tus eta­tus, tik­rai bus šo­ki­ruo­ti.
Ta­ry­bos na­rys Rai­mon­das Do­vil­tis, iš­gir­dę apie to­kius, pa­sak jo, dras­tiš­kus ma­ži­ni­mus, pa­brė­žė, kad nie­ko ge­ro iš to ne­bus, vi­sus iš­tiks šo­kas. Bus la­bai sun­ku. Nie­kas ne­no­rės pus­vel­čiui dirb­ti tų pa­čių dar­bų. R. Do­vil­tis bu­vo ka­te­go­riš­kai prieš mo­ky­to­jų eta­tų ma­ži­ni­mą.
As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, iš­gir­du­si, kiek daug ne­ma­lo­nių nau­jo­vių lau­kia mo­kyk­lų bei vai­kų dar­že­lių nau­jais moks­lo me­tais, rė­žė: „Ar­gi nor­ma­lu Did­vy­čių dau­gia­funk­ciam cen­trui ir Prū­sa­lių mo­kyk­lai-dar­že­liui pa­lik­ti tik 0,75 di­rek­to­riaus eta­to? Ko­dėl sku­ba­me kaip pli­ki į pir­tį? Ieš­ko­ki­me to šim­to tūks­tan­čių, ku­rio tik­rai la­bai rei­kia mo­kyk­loms. Šiais lai­kais di­rek­to­riams dirb­ti ne­pil­nu eta­tu – ab­sur­das. Ar­gi ne­bi­jo­me, kad mo­kyk­lų veik­la bus pa­ra­ly­žiuo­ta?“
Ki­ta Ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė taip pat pri­ta­rė ko­le­goms. „Kai net va­do­vai pra­dės dirb­ti ne­pil­nais eta­tais, tai kas liks iš švie­ti­mo įstai­gų, ko­kia jų at­ei­tis. Ma­nau, la­bai su­pras­tės mo­ky­mo ko­ky­bė. Tai kur ei­na­me? Su­si­mąs­ty­ki­me!“ – apie mig­lo­tą švie­ti­mo įstai­gų at­ei­tį gar­siai mąs­tė J. Skur­daus­kie­nė.
Po­sė­džio me­tu G. Ri­mei­kis, iš­klau­sęs po­sė­džia­vu­sių­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mo kal­bų ir mes­tų re­pli­kų, sa­kė, kad ne­įma­no­ma nie­ko pa­keis­ti. „Kiek tu­ri­me pi­ni­gų, tiek tu­ri už­tek­ti“, – sa­kė ve­dė­jas.
Iš­ki­lus ne­su­ta­ri­mams šiuo klau­si­mu, bu­vo pa­siū­ly­ta bal­suo­ti. Už bal­sa­vo 12, prieš – 6. Tad spren­di­mas dėl eta­tų nor­ma­ty­vų bu­vo pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu.
Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu karš­tos dis­ku­si­jos vėl vi­rė dėl Kan­tau­čių mo­kyk­los, ku­rio­je, kaip ži­no­me, nuo nau­jų moks­lo me­tų bus su­for­muo­ta vie­na tri­jų mo­ki­nių kla­sė. Vis dėl­to šią mo­kyk­lą no­ri­ma iš­sau­go­ti.
Ta­ry­bos na­rė J. Skur­daus­kie­nė ne­ga­lė­jo su­pras­ti, ko­dėl Kan­tau­čių mo­kyk­lai ski­ria­ma pa­pil­do­mai apie 20 tūkst. eu­rų, nors jo­je nuo rug­sė­jo 1-osios mo­ky­sis tik trys mo­ki­niai, o vi­soms ra­jo­no švie­ti­mo įstai­goms ben­drai ne­ran­da­ma šim­to tūks­tan­čių.
Ir ki­ta Ta­ry­bos na­rė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė bu­vo pa­si­pik­ti­nu­si ne­vie­no­du mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mu. „Kla­sė­je ma­žiau­sias mo­ki­nių skai­čius tu­ri bū­ti 8, o Kan­tau­čių mo­kyk­los jung­ti­nė­je kla­sė­je yra tik trys mo­ki­niai, to­dėl iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to mo­kyk­lai tu­rės bū­ti skir­ta pa­pil­do­mai lė­šų. Ko­dėl ne vi­siems tai­ko­mi vie­no­di stan­dar­tai. Kaž­kaip čia vis­kas ne­lo­giš­ka“, – pik­ti­no­si Ta­ry­bos na­rė.
Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas pri­mi­nė po­sė­džia­vu­siems, kad Kan­tau­čių mo­kyk­los li­ki­mas pri­klau­so nuo kai­mo ben­druo­me­nės. Kiek­vie­nas ga­li pa­si­rink­ti, kur leis­ti mo­ky­tis sa­vo vai­ką. Jis sa­kė, kad dar vie­ne­rius moks­lo me­tus rei­kė­tų iš­lai­ky­ti šią mo­kyk­lą, o vė­liau pa­aiš­kės, ar iš­sau­go­ti ją, ar ne. R. En­dri­kui pri­ta­rė ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ku­ris pa­brė­žė, kad fi­nan­sa­vi­mas yra vi­siems vie­no­das.
Ir šiam spren­di­mui bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

„Pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba sė­dė­jo ant dvie­jų žir­gų“

Me­ro pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Jur­čius po­sė­džia­vu­siems pa­sa­ko­jo, kad bu­vo at­lik­tas tik­ri­ni­mas, ar Plun­gės ra­jo­no pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba ne­pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mų, su­da­ry­da­ma su­tar­tis su vie­šo­sio­mis įstai­go­mis.
M. Jur­čius pri­mi­nė, kad pa­grin­di­nis šios Tar­ny­bos tiks­las – di­din­ti spe­cia­lių­jų po­rei­kių, psi­cho­lo­gi­nių, as­me­ny­bės ir ug­dy­mo­si pro­ble­mų tu­rin­čių as­me­nų ug­dy­mo­si veiks­min­gu­mą, psi­cho­lo­gi­nį at­spa­ru­mą tei­kiant rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­nę, eks­per­ti­nę ir kon­sul­ta­ci­nę pa­gal­bą mo­kyk­loms ir mo­ky­to­jams.
Bu­vo pa­ste­bė­ta, kad 2017 m. ge­gu­žės 12 d. PPT, at­sto­vau­ja­ma di­rek­to­rės Jū­ra­tės Ka­ra­lie­nės, ir VšĮ „Efek­ty­vus ug­dy­mas“, at­sto­vau­ja­ma Ni­jo­lės Dau­nie­nės, pa­si­ra­šė ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo.
Ta­čiau pa­tik­ri­ni­mo me­tu di­rek­to­rė J. Ka­ra­lie­nė ne­pa­tei­kė ki­tų do­ku­men­tų (su­tar­čių), ku­rių pa­grin­du bū­tų ga­li­ma teig­ti, kad šios dvi įstai­gos bū­tų to­liau ta­rę­si dėl kon­kre­čių pro­jek­tų vyk­dy­mo. Tai­gi nė­ra su­tar­ties, ku­rio­je bū­tų nu­ro­dy­ta, ko­kį pro­jek­tą vyk­dys kar­tu, ko­kios jo vyk­dy­mo ir ben­dra­dar­bia­vi­mo są­ly­gos…
J. Ka­ra­lie­nė ra­šy­ti­niu pa­aiš­ki­ni­mu nu­ro­dė, kad kaip part­ne­riai šios dvi įstai­gos da­ly­va­vo dvie­juo­se pro­jek­tuo­se. Ji taip pat ra­šė, kad VšĮ „Efek­ty­vus ug­dy­mas“ dvi die­nas per sa­vai­tę dir­bo už­im­tu­mo spe­cia­lis­te.
Ta­čiau Tar­ny­bos vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė nu­ro­dė, kad per 2017–2018 me­tus Tar­ny­ba ne­ga­vo įplau­kų iš VšĮ „Efek­ty­vus ug­dy­mas“, ši įstai­ga ne­per­ve­dė pi­ni­gi­nių lė­šų. Be to, Tar­ny­ba, val­dy­da­ma pa­tal­pas pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį, lei­do jo­mis nau­do­tis VšĮ „Efek­ty­vus ug­dy­mas“, ne­ga­vu­si pa­nau­dos da­vė­jo su­ti­ki­mo.
Pa­sak me­ro A. Kli­šo­nio, bu­vo pa­žeis­tas įsta­ty­mas ir, įver­ti­nus di­rek­to­rės veik­lą, jai tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mas įspė­ji­mas. „Juk ne­ga­li­ma dirb­ti dvie­jų dar­bų vie­nu me­tu. Tai – tar­si sė­dė­ji­mas ant dvie­jų žir­gų“, – pik­ti­no­si me­ras.
„Yra ži­no­ma, kad nuo rug­sė­jo 1-osios ši įstai­ga ne­be­funk­cio­nuos, ta­čiau kol kas dar vyk­do sa­vo veik­lą. Įstai­ga yra vie­šo­ji ir tu­ri mo­kė­ti mo­kes­čius. Ne­mo­ka­mai nau­do­tis pa­tal­po­mis, įgy­ven­di­nant įvai­rius pro­jek­tus, ne­ga­li­ma, nes tai – pa­žei­di­mas“, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė Da­nu­tė Ja­ra­šiū­nie­nė.
Dau­ge­lis po­sė­džia­vu­sių­jų čia ne­įžvel­gė jo­kio kri­mi­na­lo ir sa­kė, kad už­ten­ka tik vie­šo svars­ty­mo, o tai, pa­sak Ta­ry­bos na­rio R. En­dri­kio, bus di­džiu­lė pa­mo­ka Tar­ny­bos di­rek­to­rei.
To­mas Rau­dys ne­no­rė­jo su­tik­ti su ko­le­gos nuo­mo­ne, kad svars­ty­mas ga­li pri­lyg­ti nuo­bau­dai, tad siū­lė tai­ky­ti įspė­ji­mą ar­ba ne. Nu­tar­ta bal­suo­ti. Vie­nuo­li­ka ta­ry­bos na­rių bal­sa­vus už tai, kad tai­ky­ti įspė­ji­mą PPPT di­rek­to­rei, spren­di­mas bu­vo pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Kaip sa­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, nuo nau­jų moks­lo me­tų star­tuo­ja­ntis eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas nie­ko ge­ro ne­ža­da.

Komentarai
Kiti straipsniai