Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Tra­di­ci­nia­me val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir žalių­jų sąjun­gos (LVŽS) sąskry­dy­je siekta 100 sū­rių re­kor­do

Lie­pos 29 d. ne­to­li Pla­te­lių, Plokš­ti­nė­je, vy­ko LVŽS są­skry­dis. Ja­me da­ly­va­vo Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis, mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis, LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, ke­le­tas Sei­mo ir Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no ir ren­gi­nio pra­džią pa­skel­bė R. Kar­baus­kis. Į at­vy­ku­sius krei­pė­si ir V. Pranc­kie­tis. Jis, svei­kin­da­mas są­skry­džio da­ly­vius, kal­bė­jo: „Po dvie­jų sa­vai­čių į šil­tus kraš­tus iš­skris gan­drai, bet mes tu­rė­si­me grįž­ti prie sa­vo dar­bų. Aš ma­nau, kad ir kregž­du­tės gal iš­skris. Vi­sam lai­kui iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos“.
Po Sei­mo pir­mi­nin­ko kal­bė­jęs prem­je­ras S. Skver­ne­lis, svei­kin­da­ma­sis su ben­dra­min­čiais ir ben­dra­žy­giais, pri­mi­nė, kad ne po­li­ti­kuo­ti su­si­rink­ta. Ta­čiau ak­cen­ta­vo, kad ne­se­niai vie­nas švie­žiai iš­kep­tas po­li­ti­kas mi­li­jo­nie­rius pa­sa­kė, kad 2020 m. at­šauks vis­ką, ką Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga pa­da­rė vals­ty­bei. Kad to ne­bū­tų, kvie­tė bū­ti vie­nin­gus ir dar at­kak­liau dirb­ti. S. Skver­ne­lis pa­brė­žė, kad pra­smin­gus dar­bus są­jun­gos na­riai da­ro ne sau, o vi­sai Lie­tu­vai.
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Bro­nis Ro­pė gė­rė­jo­si to­kiu gau­siu ir sma­giai nu­si­tei­ku­siu bū­riu, džiau­gė­si, kad ren­ka­ma­si jau į an­trą są­skry­dį, kai jų par­ti­ja – pa­grin­di­nė Lie­tu­vo­je. Pri­mi­nė, kad tai ne tik gar­bė, bet ir at­sa­ko­my­bė, lin­kė­jo, kad ki­ti me­tai bū­tų ge­rų spren­di­mų lai­ko­tar­pis, dar la­biau pa­si­tar­nau­sian­tis Lie­tu­vos kles­tė­ji­mui.
Iš vi­sos Lie­tu­vos su­si­rin­ku­siais bi­čiu­liais, drau­gais gė­rė­jo­si ir Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas. Pri­si­mi­nė, kaip prieš ke­lis mė­ne­sius bu­vo nu­spręs­ta są­skry­dį su­reng­ti Že­mai­ti­jo­je. Akcentavo, kad ren­gi­nys skir­tas ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos su­kak­čiai, svei­ki­no vi­sus ta pro­ga, įtei­kė LVŽS pir­mi­nin­kui šimt­me­čio pie­ši­nį bei do­va­nų iš sa­vo ūkio.
Į są­skry­džio da­ly­vius ir gar­bius sve­čius krei­pė­si ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Jis džiau­gė­si ma­ty­da­mas to­kį bū­rį gar­bių, pro­tin­gų žmo­nių, ypač pir­muo­sius Lie­tu­vos vals­ty­bės as­me­nis, Že­mai­ti­jos šir­dy, pa­čioje gra­žiau­sio­je ir šva­riau­sio­je Plun­gės ra­jo­no vie­to­je. Svei­ki­no Prem­je­rą, Sei­mo pir­mi­nin­ką, įtei­kė jiems do­va­nų. Už­si­ska­ni­ni­mui LVŽS pir­mi­nin­kui R. Kar­baus­kiui pa­do­va­no­jo darbš­čiau­sių Plun­gės bi­čių me­daus. Ap­gai­les­ta­vo, kad or­ga­ni­za­to­riai į są­skry­dį su­kvie­tė tik vie­nai die­nai, nes per to­kį trum­pą lai­ką Že­mai­ti­jos pa­žin­ti ne­įma­no­ma. Tam rei­kė­tų bent jau sa­vai­tės. Lin­kė­jo, kad Plokš­ti­nė­je pra­leis­tas lai­kas bū­tų ge­ras, kad pa­si­bu­vę, pa­si­šne­kė­ję są­jun­gos na­riai to­liau da­ry­tų pra­dė­tus dar­bus, taip pat – sėk­mės, stip­ry­bės, ge­ro pa­si­bu­vi­mo. Juo­ka­vo, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė prieš są­skry­dį už­sa­kė lie­taus, kad nu­plau­tų žvyr­ke­lio dul­kes, kvie­tė Sei­mo Pir­mi­nin­ką ir Prem­je­rą tai įver­tin­ti ir ne­pa­mirš­ti at­si­ly­gin­ti.
Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko šei­mi­nin­kas Ra­mū­nas Ly­dis mi­nė­jo, kad par­kui di­de­lė gar­bė pa­si­tik­ti to­kius svar­bius sve­čius. Kvie­tė pa­si­gė­rė­ti pui­kia gam­ta, nu­ei­ti iki eže­ro, ap­si­lan­ky­ti Šal­to­jo ka­ro mu­zie­ju­je, o tu­rin­čius lai­ko – pa­bu­vo­ti Plokš­ti­nė­je il­giau.
Žo­dį ta­rė ir ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius, Plun­gės LVŽS sky­riaus pir­mi­nin­kas Man­tas Čes­naus­kas. Jis mi­nė­jo, kad Plun­gės sky­rius nė­ra itin di­de­lis, tad to­kio mas­to ren­gi­nys bu­vo ne­ma­žas iš­šū­kis. Iš­reiš­kė vil­tį, jog vis­kas pa­vy­ko, dė­ko­jo sky­riaus na­riams už di­džiu­lį in­dė­lį, sie­kį, kad sve­čių vieš­na­gė bū­tų kuo pra­smin­ges­nė, įdo­mes­nė, įspū­din­ges­nė.
Iš­kil­min­gą­ją da­lį už­bai­gė LVŽS pir­mi­nin­kas bei šios par­ti­jos se­niū­nas Sei­me R. Kar­baus­kis. Jis par­tie­čiams pri­mi­nė, kad po me­tų lau­kia dve­ji rin­ki­mai, ku­rie bus di­de­lis iš­ban­dy­mas LVŽS, pa­ro­dys, kaip par­ti­ją ver­ti­na žmo­nės, ku­riems jos na­riai tar­nau­ja. „Ti­kiu, kad po me­tų šio­je sce­no­je, o gal ki­to­je vie­to­je vyk­sian­čia­me par­ti­jos są­skry­dy­je mus pa­gerbs ir pre­zi­den­tas. La­bai to mums lin­kiu. Aki­vaiz­du, kad ir me­rų tu­rė­si­me dau­giau. Ne tiek, kiek da­bar, o 25. Toks mū­sų už­da­vi­nys. Prem­je­ras bu­vo po­lit­ko­rek­tiš­kas ir ne­įvar­di­jo žmo­gaus, ku­ris iš ne­apy­kan­tos mums, iš des­pe­ra­tiš­ko no­ro sie­kia pa­da­ry­ti kuo blo­giau Lie­tu­vai. Tai – Gab­rie­lius Land­sber­gis. Jis dar sa­kė, kad vi­sus mū­sų dar­bus pa­nai­kins, ir taip to­liau. Lin­kiu mums da­ry­ti dar­bus to­kius, kad jų nie­kas nie­ka­da ne­ga­lė­tų su­nai­kin­ti. Vi­siems pa­lin­kė­da­mas svei­ka­tos, stip­ry­bės, lin­kiu ge­rų ar­tė­jan­čių me­tų“, – po­li­ti­nei ko­vai par­ti­jos na­rius kvie­tė R. Kar­baus­kis.
Są­skry­dy­je da­ly­va­vo ir vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Ei­mu­tis Mi­siū­nas, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga, Sei­mo na­riai Ag­nė Ši­rins­kie­nė, Dai­nius Ke­pe­nis, Bro­nius Mar­kaus­kas, Al­gi­man­tas Kir­ku­tis, Egi­di­jus Va­rei­kis, Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Eu­ro­pos par­la­men­to na­rys Bro­nis Ro­pė. At­vy­ko ir so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos at­sto­vė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė bei bu­vęs Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­džio ir Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys An­ta­nas Guo­ga.
Są­skry­dy­je LVŽS sky­rių na­riai iš vi­sos Lie­tu­vos da­ly­va­vo gar­džiau­sio sū­rio rin­ki­muo­se ir gra­žiau­siai pa­da­bin­tos pa­la­pi­nės kon­kur­se. No­rin­tys run­gė­si tin­kli­nio, kvad­ra­to, vir­vės trau­ki­mo, smi­gi­nio rung­ty­se, gė­rė­jo­si Klai­pė­dos spor­ti­nių šo­kių klu­bo „Žings­nis“ šo­kė­jų Pa­tri­ci­jos Kai­ry­tės ir Kris­tu­po Mlins­ko pa­si­ro­dy­mais, da­ly­va­vo šo­kių pa­mo­kė­lė­je su bu­vu­siu Klai­pė­dos spor­ti­nių šo­kių an­sam­blio „Žu­vėd­ra“ šo­kė­ju ir pro­jek­to „Šok su ma­ni­mi“ da­ly­viu Ša­rū­nu Šiau­čiu­liu. Taip pat klau­sė­si Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to bo­ta­ni­kos so­do įkū­rė­jo prof. Al­gi­man­to Me­čis­lo­vo Ol­šaus­ko svei­ka­tos pa­skai­tė­lės. O po pie­tų vy­ko šaš­kių si­mul­ta­nas su LVŽS pir­mi­nin­ku R. Kar­baus­kiu.
Ren­gi­ny­je bu­vo ir įvai­rių žai­di­mų vai­kams bei šei­moms: pie­ši­mas ant vei­dų, links­ma­sis ba­tu­tas, mui­lo bur­bu­lai, pie­ši­mas ant ak­me­nu­kų, ran­kų dar­bo pin­ja­ta su staig­me­na vi­du­je. Tarp pra­mo­gų – Gon­din­gos tun­to skau­tų su­reng­ti už­si­ė­mi­mai: ly­giag­re­tės, skau­tiš­kos sū­py­nės, vo­ra­tin­klis. Skau­tai vai­ši­no gar­džia sriu­ba ir kvie­tė pa­žais­ti se­no­vės bal­tų žai­di­mą „Ka­ra­lius“. Ren­gi­nį pa­puo­šė 100 vė­lia­vė­lių su ži­nu­te Lie­tu­vai ir 100 vė­jo ma­lū­nė­lių. Gel­to­ni, ža­li ir rau­do­ni ma­lū­nė­liai – tar­si lin­kė­ji­mai Lie­tu­vai ge­ro vė­jo, kles­tė­ji­mo ir au­gi­mo.
Į są­skry­dį su­si­rin­ku­siems „vals­tie­čiams“ kon­cer­ta­vo Rai­nių kai­mo ka­pe­la „Sva­ja“, o vė­liau – že­mai­čiai „2 Do­na­tai“.
Lie­tu­vos šimt­me­čio pro­ga Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga kvie­tė ren­gi­nio da­ly­vius pa­si­puoš­ti tau­ti­nė­mis spal­vo­mis. La­biau­siai tai at­si­spin­dė­jo eu­ro­par­la­men­ta­ro B. Ro­pės ko­man­dos ap­ran­go­je. Už tai ši ko­man­da ap­do­va­no­ta Sei­mo na­rio A. Stan­či­ko įsteig­tu pri­zu.

Nuotraukoje: LR Seimo narys A. Stančikas, LVŽS pirmininkas ir Seimo narys R. Karbauskis bei Europos Parlamento narys B. Ropė.

Komentarai
Kiti straipsniai