Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

„Vėl iš­lei­si­me mi­li­jo­nus te­ri­to­ri­joms tvar­ky­ti, o vaiz­das ne­pa­si­keis“

Lie­pos 18-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu dau­giau­sia dis­ku­si­jų ki­lo svars­tant klau­si­mą dėl pri­ta­ri­mo pro­jek­tui „Už­terš­tos te­ri­to­ri­jos Plun­gės m., Bi­ru­tės g., gre­ta Gan­din­gos HE tven­ki­nio, ir už­terš­tos naf­tos pro­duk­tais te­ri­to­ri­jos Plun­gės r. sav., Ša­tei­kių sen., Nar­vai­šių k., su­tvar­ky­mas“ ir da­li­niam jo fi­nan­sa­vi­mui.

Po­sė­džio me­tu Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ag­nė Stan­kū­nie­nė pa­brė­žė, kad pre­li­mi­na­ri nu­ma­to­ma vi­so šio pro­jek­to ver­tė yra apie 2 392 715 Eur. Eu­ro­pos Są­jun­gos nu­ma­to­mos skir­ti lė­šos yra 95 proc. – 2 273 79 Eur, mi­ni­ma­lus Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas prie pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo – ne ma­žiau kaip 5 proc., 118 635 Eur.
Vie­tos ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Edi­ta Ly­die­nė, kal­bė­da­ma apie šio pro­jek­to svar­bą, pa­brė­žė, jog įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą svar­bu su­vok­ti, kad bus va­lo­mas ne van­duo, o naf­tos pro­duk­tais už­terš­tas grun­tas.
E. Ly­die­nė sa­kė, kad pro­jek­to vyk­dy­mo me­tu nu­ma­to­ma iš­va­ly­ti dvi už­terš­tas te­ri­to­ri­jas. Pir­miau­sia pla­nuo­ja­ma iš­va­ly­ti te­ri­to­ri­ją, esan­čią Bi­ru­tės g., gre­ta Gan­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės tven­ki­nio. Čia dar­bai bus vyk­do­mi pa­gal UAB „J. Jo­ny­no eco­fir­ma“ pa­reng­tą tvar­ky­mo pla­ną. Šio­je te­ri­to­ri­jo­je at­lik­ti dum­blo ko­ky­bės ty­ri­mai pa­ro­dė, kad dum­blas už­terš­tas naf­tos pro­duk­tais. Iš­kas­tą dum­blą pla­nuo­ja­ma san­dė­liuo­ti už van­dens tel­ki­nio pa­kran­tės ap­sau­gos juos­tos nu­ma­to­muo­se įreng­ti lai­ki­nuo­se dum­blo sės­din­tu­vuo­se. Pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los me­tu nu­ma­to­ma iš­va­ly­ti (pa­ša­lin­ti su­si­kau­pu­sį dum­blą) da­lį (apie 5,5 ha plo­to) Gan­din­gos HE tven­ki­nio ir Bab­run­go upės ruo­žą (apie 3,55 ha plo­to).
Ki­ta naf­tos pro­duk­tais už­terš­ta te­ri­to­ri­ja, ku­rią pla­nuo­ja­ma iš­va­ly­ti, yra Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Nar­vai­šių kai­me. Čia dar­bai bus vyk­do­mi pa­gal UAB „DGE Bal­tic Soil and En­virn­ment“ pa­reng­tą pla­ną. Šio­je te­ri­to­ri­jo­je at­lik­ti de­ta­lūs ty­ri­mai pa­ro­dė, kad grun­tas ir grun­ti­nis van­duo yra už­terš­tas naf­tos pro­duk­tais.
Po­sė­džio me­tu Ta­ry­bos na­rys Ado­mas Za­muls­kis vi­siems pri­mi­nė prieš ket­ve­rius me­tus vyk­dy­tus dar­bus ki­to­je Bab­run­go pu­sė­je, ne­to­li va­di­na­mo­jo Mei­lės kal­ne­lio. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad ta­da dar­bams iš­leis­tas be­veik mi­li­jo­nas, jo nuo­mo­ne, nu­ė­jo vė­jais. „Šio­je te­ri­to­ri­jo­je po at­lik­tų dar­bų nie­kas ne­pa­si­kei­tė, vaiz­das li­ko toks pat. Tad ir vėl ke­ti­na­me iš­leis­ti mi­li­jo­nus, o su­tvar­ky­tos te­ri­to­ri­jos ne­pa­gra­žės. Ar ver­ta vel­tui švais­ty­ti lė­šas? Ar vėl ne­bus be­pras­miš­kas dar­bas? Gal šių te­ri­to­ri­jų už­terš­tu­mas nė­ra toks di­de­lis, o tik fan­ta­zuo­ja­me, kad gau­tu­me iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gų?“ – klau­sė A. Za­muls­kis.
E. Ly­die­nė pa­ti­ki­no, kad vi­sų pir­ma iš šių te­ri­to­ri­jų pa­im­tas grun­tas tu­rės bū­ti iš­tir­tas, ar tik­rai jis už­terš­tas naf­tos pro­duk­tais, ar tar­ša vir­ši­ja leis­ti­ną nor­mą. „Kol ne­bus įro­dy­ta, kad tar­ša ne­pa­kan­ka­ma, tol pro­jek­tas ne­bus pri­duo­tas tvir­tin­ti. Nar­vai­šių kai­me at­lik­ti ge­o­lo­gi­niai ty­ri­mai pa­ro­dė, kad te­ri­to­ri­ja už­terš­ta ben­zi­no, dy­ze­li­no pro­duk­tais, tar­ša vir­ši­ja leis­ti­ną nor­mą dvi­de­šimt kar­tų. Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą bus fi­nan­suo­ja­mas tik grun­to iš­va­ly­mas. Pir­ki­mai tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ti vyk­dy­ti jau šie­met, o dar­bai pra­si­dė­tų ki­tą­met“, – si­tu­a­ci­ją aiš­ki­no eko­lo­gė E. Ly­die­nė.
Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus bu­vo ne­pa­ten­kin­tas to­kia ne­aiš­kia pa­dė­ti­mi, nes, pa­sak jo, nie­kas dar tiks­liai nė­ra aiš­ku, dar daug kas ne­at­lik­ta ir ne vis­kas pa­da­ry­ta iki ga­lo, o jau mi­li­jo­ni­nės ver­tės pro­jek­tą sku­ba­ma teik­ti tvir­tin­ti Ta­ry­bai. „Jei­gu ža­da­me iš­leis­ti mi­li­jo­nus, tai dar­bus at­li­ki­me taip, kad ne­rei­kė­tų an­trą kar­tą da­ry­ti ir vėl švais­ty­tis pi­ni­gais. No­rė­tu­me, kad po to­kių gran­dio­zi­nių dar­bų vaiz­das tap­tų gra­žes­nis, kad į su­tvar­ky­tas te­ri­to­ri­jas ir žmo­gus ga­lė­tų įkel­ti ko­ją, kad plun­giš­kiai ga­lė­tų gė­rė­tis vis gra­žė­jan­čiu Plun­gės vei­du. Be to, ne­pa­si­kei­tus vaiz­dui, žmo­nės ir vėl kal­bės, kad val­džia „plau­na pi­ni­gus“, – po pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo aki­vaiz­džius at­lik­tų dar­bų re­zul­ta­tus sva­jo­jo ma­ty­ti Ta­ry­bos na­rys.
Po­sė­džia­vu­sie­ji, iš­sa­kę sa­vo nuo­mo­nes ir pa­dis­ku­ta­vę, vis dėl­to nu­ta­rė pri­tar­ti šiam pro­jek­tui ir da­li­niam jo fi­nan­sa­vi­mui bei teik­ti tai Ta­ry­bai ben­dru su­ta­ri­mu.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai