Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

Pro­ble­ma – žmo­nių ir au­to­mo­bi­lių trū­ku­mas

Lie­pos 17 die­ną po­sė­džia­vęs Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas iš­klau­sė trum­pą ata­skai­tą apie tai, kaip Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui se­ka­si įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „In­teg­ra­lios pa­gal­bos (so­cia­li­nės glo­bos ir slau­gos) į na­mus tei­ki­mas Plun­gės ra­jo­ne“, iš­gir­do Glo­bos cen­tro ir at­ve­jų va­dy­bi­nin­kų pro­ble­mas.

Jau ku­rį lai­ką, nuo 2017 me­tų pa­va­sa­rio, be­si­tę­sian­tis Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro in­teg­ra­lios pa­gal­bos pro­jek­tas slau­gos rei­ka­lau­jan­tiems ne­įga­liems žmo­nėms – pra­smin­gas. Šios pa­gal­bos tiks­las – su­da­ry­ti są­ly­gas vi­siš­kos ne­ga­lios žmo­gui kuo il­giau vi­sa­ver­tiš­kai gy­ven­ti na­muo­se, ben­druo­me­nė­je, už­tik­rin­ti glo­bą ir slau­gą, stip­rin­ti as­mens ge­bė­ji­mus ir sa­va­ran­kiš­ku­mą, pa­lai­ky­ti so­cia­li­nius ry­šius su šei­ma, ben­druo­me­ne. In­teg­ra­li pa­gal­ba – die­nos so­cia­li­nė glo­ba bei slau­ga as­mens na­muo­se – yra tei­kia­ma ko­man­dos (ją su­da­ro so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, slau­gy­to­jas ir jų pa­dė­jė­jai, re­a­bi­li­ta­ci­jos spe­cia­lis­tas, psi­cho­lo­gas, sa­va­no­riai) prin­ci­pu, sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti as­mens so­cia­li­nės glo­bos ir slau­gos na­muo­se pa­slau­gų po­rei­kį, or­ga­ni­zuo­ti ir teik­ti šias pa­slau­gas. Pa­slau­ga tei­kia­ma su­au­gu­siems as­me­nims su ne­ga­lia ir vai­kams, ku­riems nu­sta­ty­tas spe­cia­lu­sis nuo­la­ti­nės slau­gos po­rei­kis ir vi­siš­ko ne­sa­va­ran­kiš­ku­mo ly­gis, ir de­kla­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą Plun­gės mies­to sa­vi­val­dy­bė­je.
„Liū­di­na tai, kad ne­ga­li­me pa­ten­kin­ti po­rei­kių. Yra dau­giau no­rin­čių gau­ti šias pa­slau­gas, bet ne­tu­ri­me ga­li­my­bių“, – tei­gė Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Ode­ta Mi­siū­nie­nė. Ji pa­si­džiau­gė, kad vyk­do­mam pro­jek­tui re­kla­mos ne­rei­kia – ži­nia apie jį ke­liau­ja iš lū­pų į lū­pas. O tai tik įro­do, kad pa­slau­ga yra rei­ka­lin­ga ir tin­ka­mai at­lie­ka­ma.
Ko­mi­te­te iš­girs­tos Glo­bos cen­tro bei so­cia­li­nės nau­jo­vės – at­ve­jų va­dy­bi­nin­kių – pro­ble­mos. Api­ben­dri­nant jas, ga­li­ma trum­pai pa­sa­ky­ti: trūks­ta dar­buo­to­jų ir au­to­mo­bi­lių.
Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro pa­da­li­nio – Glo­bos cen­tro – so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Jo­lan­ta Za­bu­rie­nė kal­bė­jo apie pro­jek­tą, ku­riuo siek­ta gau­ti lė­šų Glo­bos cen­tro, be­si­rū­pi­nan­čio iš ri­zi­kos šei­mų jau pa­im­tais vai­kais, dar­bo vie­toms įreng­ti ir dar­bo už­mo­kes­čiui iš da­lies fi­nan­suo­ti. „Trūks­ta au­to­mo­bi­lio, bet ti­ki­mės, kad kaip nors jį gau­sim“, – kal­bė­jo cen­tro at­sto­vė. Taip pat pa­lies­ta bu­din­čių glo­bo­to­jų te­ma. Nors per pas­ta­ruo­sius še­šis mė­ne­sius iš šei­mų ne­bu­vo pa­im­tas nė vie­nas vai­kas, pa­gal rei­ka­la­vi­mus ra­jo­ne tu­rė­tų bū­ti du bu­din­tys glo­bo­to­jai. Bu­din­tys glo­bo­to­jai, pa­si­ra­šę su­tar­tį, įsi­pa­rei­go­ja iš ri­zi­kin­gos ap­lin­kos pa­im­tą vai­ką pri­im­ti bet ku­riuo pa­ros me­tu ir lai­ki­nai (iki pu­sės me­tų) jį glo­bo­ti. Lau­ki­mo lai­ko­tar­piu to­kiems glo­bo­to­jams yra mo­ka­mas mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas (ku­riam, pa­sak J. Za­bu­rie­nės, kol kas nė­ra pi­ni­gų). Yra vie­nas bu­din­tis glo­bo­to­jas, bet su juo dar ne­pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis. Bū­tų ir dar vie­nas no­rin­tis lai­ki­nai vai­kus glo­bo­ti as­muo. Tie­sa, Glo­bos cen­tras, ieš­ko­da­mas bu­din­čių glo­bo­to­jų, su­si­du­ria su pro­ble­ma: po­ten­cia­lūs glo­bo­to­jai lin­kę di­fe­ren­ci­juo­ti vai­kus, ne­no­ri im­ti bet ko­kio am­žiaus į bė­dą pa­kliu­vu­sio vai­ko – nie­kas ne­no­ri im­ti pa­aug­lių, lai­ki­ną glo­bą su­tik­tų su­teik­ti tik vai­kams iki sep­ty­ne­rių me­tų.
„Juk tu­rė­tų pri­im­ti bet ko­kio am­žiaus vai­ką. Taip ne­ga­li­ma: pa­tin­ka – ne­pa­tin­ka. Bet dar kal­bė­ki­te, gal su­si­kal­bė­si­te“, – į iš­kel­tą pro­ble­mą su­re­a­ga­vo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Juo­zas Šle­pe­tis.
Pro­ble­mas tą­dien iš­dės­tė ir nuo lie­pos 1 d. veik­lą pra­dė­ju­si at­ve­jo va­dy­bi­nin­kė Lai­mo­na Ka­ze­vi­čie­nė. Kol kas dir­ba tik dvi at­ve­jo va­dy­bi­nin­kės, nors ra­jo­ne tu­rė­tų bū­ti pen­ki to­kie spe­cia­lis­tai (kol kas be­si­ver­žian­čių už­im­ti šias lais­vas vie­tas nė­ra). Krū­vis di­džiu­lis, mat, pa­sak L. Ka­ze­vi­čie­nės, spe­cia­lis­tės dir­ba ne tik su nau­jais at­ve­jais, bet jos tu­rės per­ver­tin­ti ir jau se­niau į ri­zi­kos gru­pę įtrauk­tas šei­mas. At­ve­jo va­dy­bi­nin­kai tu­ri ad­mi­nist­ruo­ti ir ko­or­di­nuo­ti so­cia­li­nius dar­buo­to­jus. Be to, jiems pa­ves­ta įver­tin­ti šei­mos po­rei­kį pa­gal­bai, or­ga­ni­zuo­ti rei­kia­mą pa­gal­bą, su­da­ry­ti jos pla­ną ir sek­ti, kaip jis įgy­ven­di­na­mas, ste­bė­ti šei­mą, rū­pin­tis, kad jai bū­tų su­teik­tos ir ki­tos rei­ka­lin­gos, ne tik so­cia­li­nės pa­slau­gos. Veik­la tu­ri bū­ti vyk­do­ma ne tik Plun­gė­je, bet ir se­niū­ni­jo­se, rei­kia daug va­ži­nė­ti, o tar­ny­bi­nio trans­por­to nė­ra, tad ten­ka nau­do­ti nuo­sa­vus au­to­mo­bi­lius.
Apie at­ve­jų va­dy­bi­nin­kų pro­ble­mas kal­bė­jo ir O. Mi­siū­nie­nė. Pa­sak Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rės, sun­ku yra ras­ti trūks­ta­mų dar­buo­to­jų, nes, jei žmo­gus ir tu­ri pa­rei­gy­bei bū­ti­ną aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, tai ne­no­ri dirb­ti be prie­mo­nių, va­ži­nė­ti sa­vu au­to­mo­bi­liu. „Jei su­teik­sim žmo­nėms prie­mo­nių dar­bui, per­so­na­lo pro­ble­mos, ti­kė­ti­na, ne­tu­rė­sim“, – svars­tė O. Mi­siū­nie­nė.

„Plun­gės ži­nių“ inf.

Nuotraukoje: O. Mi­siū­nie­nė: „Liū­di­na tai, kad ne­ga­li­me pa­ten­kin­ti po­rei­kių. Yra dau­giau no­rin­čių gau­ti šias pa­slau­gas, bet ne­tu­ri­me ga­li­my­bių.“

Komentarai
Kiti straipsniai