Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Pet­ri­nės Pla­te­liuo­se

Kas­met prieš Šv. Pet­ro ir Pau­liaus at­lai­dus pla­te­liš­kiai or­ga­ni­zuo­ja įvai­rių ren­gi­nių sa­vai­tę – šven­čia mies­te­lio šven­tę. Šie­met vėl ne­trū­ko spor­ti­nių var­žy­bų, vy­ko me­no ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mai, or­ga­ni­zuo­ti žy­giai po apy­lin­kes, pa­gerb­ti Pet­rai ir Pet­ro­nė­lės, bu­vo ati­da­ry­ta is­to­ri­nių fo­to­gra­fi­jų apie Pla­te­lius pa­ro­da ir kt.

Šie­met ren­gi­niai pra­si­dė­jo spor­to var­žy­bo­mis – jau­ni­mas žai­dė krep­ši­nį. Da­ly­va­vo aš­tuo­nios ko­man­dos. Gru­pė­je iki 17 m. nu­ga­lė­jo ko­man­da „Ak­me­niai“, vy­res­nių­jų gru­pė­je per­ga­lę šven­tė „Vie­tėnē“ (tei­sė­ja­vo P. Ru­bi­nas).
Ki­tas va­ka­ras bu­vo skir­tas žy­giui į se­nuo­sius Pla­te­lius. Ne­ma­ža kom­pa­ni­ja iš mies­te­lio cen­tro per Pla­te­lių dva­ro so­dy­bą se­nuo­ju ke­liu pa­trau­kė į Šven­tor­kal­nį, kur iki XVII a. pab. bu­vo Pla­te­liai. Ant vie­nos Šven­tor­kal­nio pu­sia­sa­ly­je esan­čios kal­vos sto­vė­jo Pla­te­lių baž­ny­čia, ant ki­tos – Pla­te­lių dva­ro so­dy­ba ir mies­te­lis, Pi­lies sa­lo­je bu­vo gy­ny­bi­niai įtvir­ti­ni­mai, sa­lą su pu­sia­sa­liu jun­gė prieš 500 me­tų pa­sta­ty­tas til­tas. Da­bar pra­ei­tį me­na bu­vu­sio dva­ro vie­to­je pa­sta­ty­ta kop­ly­tė­lė. Pa­var­gu­sius ke­liau­nin­kus mies­te­lio mau­dyk­lo­je ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Ri­gon­da Pe­re­ver­ze­va ir Ri­ta Za­bo­rie­nė vai­ši­no šiu­pi­niu.
Bir­že­lio 29 d. Pla­te­lių dva­ro svir­ne Pla­te­lių gim­na­zi­jos jau­ni­mo fol­klo­ro an­sam­blis (va­do­vai Alio­na ir Ai­va­ras Al­mi­nai) pri­sta­tė nau­ją kom­pak­ti­nę plokš­te­lę „Kāp ma­žos bo­vau“, pa­ro­dė iš­trau­ką iš Jus­ti­no Lin­gio fil­mo apie an­sam­blį, dai­na­vo ir šo­ko. Su­si­rin­ku­sie­ji džiau­gė­si jau­no ko­lek­ty­vo bran­du­mu, pui­kiu tra­di­ci­nio fol­klo­ro at­li­ki­mu.
Bir­že­lio 30 die­nos ry­tą Pla­te­lių mies­te­lio cen­tre or­ga­ni­zuo­ta mu­gė, vai­kų lau­kė ba­tu­tas, prie bib­lio­te­kos – mui­lo bur­bu­lų pū­ti­mas ir pie­ši­mo krei­de­lė­mis ant ša­li­gat­vio kon­kur­sas „Pie­šiu Lie­tu­vą“, o Pla­te­lių gim­na­zi­jos sta­dio­ne – ma­žų­jų dvi­ra­ti­nin­kų var­žy­bos. Vi­dur­die­nį mies­te­lio cen­tras pa­si­puo­šė įstai­gų, įmo­nių ir pri­va­čių as­me­nų lau­ko puokš­tė­mis. Pla­te­lių dva­ro svir­ne įvy­ko pla­te­liš­kių su­ei­ga.
Kon­fe­ren­ci­jo­je „Pla­te­lių kraš­to šimt­me­čio raš­tai“ Po­vi­las Šve­re­bas, Gin­ta­ras Ra­mo­nas, Au­ri­mas Ra­pa­lis pa­pa­sa­ko­jo apie Pla­te­lių po­ka­rio ko­vas, žy­mias as­me­ny­bes, ki­tus šimt­me­čio žen­klus, buvo pa­reng­ta is­to­ri­nių fo­to­gra­fi­jų apie Pla­te­lius pa­ro­da. Ren­gi­nio me­tu tau­to­dai­li­nin­kui Vy­tui Jau­gė­lai su­teik­tas Pla­te­lių gar­bės pi­lie­čio var­das.
Va­ka­re vy­ko links­my­bės Pla­te­lių kul­tū­ros cen­tre: Pla­te­lių mies­te­lio me­no ko­lek­ty­vų ir sve­čių kon­cer­tas, Pet­rų ir Pet­ro­nė­lių pa­ger­bi­mas, Pla­te­lių se­niū­ni­jos se­niau­sių tro­bų sa­vi­nin­kų ap­do­va­no­ji­mas at­mi­ni­mo len­to­mis „Šimt­me­čio tro­ba“, me­džio­to­jų vai­šės.
Lie­pos 1 die­ną Pla­te­lių baž­ny­čio­je vy­ko Šv. Pet­ro ir Pau­liaus at­lai­dai, va­ka­re Pla­te­lių dva­ro svir­ne vi­sų lau­kė Vil­hel­mo Če­pins­kio (smui­kas), Vik­to­ri­jos Če­pins­kie­nės (smui­kas), Ser­gė­jaus Kri­ni­ci­no (gi­ta­ra) kon­cer­tas. Už kon­cet­rą pla­te­liš­kiai dė­kin­gi že­mie­čiui Val­dui Vait­kui.
Pet­ri­nių ren­gi­nius or­ga­ni­za­vo Pla­te­lių ben­druo­me­nė, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­ja, Pla­te­lių se­niū­ni­ja, Pla­te­lių kul­tū­ros na­mai, pa­dė­jo Pla­te­lių me­no mo­kyk­la, ki­ti ge­ra­da­riai. Ren­gi­niai bu­vo re­mia­mi Pla­te­lių ben­druo­me­nės pro­jek­to „Pet­ri­nės 2018“ lė­šo­mis.

Pa­reng­ta pa­gal Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko inf.

Nuotraukoje: V. Jaugėlai suteiktas Platelių garbės piliečio vardas. Aldonos Kuprelytės nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai