Sekmadienis, 2019 m. rugpjūčio 25 d.

Per­gė­ręs sū­nus apliejo miegančią ma­mą

Vie­nam Pla­te­lių se­niū­ni­jos Do­vai­nių kai­mo gy­ven­to­jui (gim. 1982 m.) nuo gir­ta­vi­mo grei­čiau­siai jau vai­de­no­si kaž­ko­kie ne­la­bie­ji, nes pro­te­lis bu­vo taip su­si­su­kęs, kad mie­gan­čią sa­vo ma­mą ėmė lie­ti van­de­niu ir tam­py­ti už plau­kų…

Po­li­ci­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, jog smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je vy­ko lie­pos 19-osios nak­tį, apie 4 va­lan­dą, Do­vai­nių kai­me. Tuo me­tu per­gė­ręs sū­nus (nu­sta­ty­tas 3,13 prom. gir­tu­mas) už­si­puo­lė sa­vo ma­mą (gim. 1961 m.).
Mo­te­riš­kei gu­lint lo­vo­je, sū­nus už­py­lė jai ant gal­vos van­dens ir, grie­bęs už plau­kų, ėmė tą­sy­ti, ban­dė iš­temp­ti iš lo­vos. Iš­si­gan­du­si ma­ma nak­tį tu­rė­jo bėg­ti iš na­mų. Sku­bė­da­ma ne­pa­si­ė­mė net te­le­fo­no, tad pa­gal­bos iš­kart neiš­si­kvie­tė.
Į na­mus do­vai­niš­kė par­ėjo tik ry­te, apie 10.30 val., ta­da ir pa­skam­bi­no į po­li­ci­ją.
At­vy­kus pa­rei­gū­nams, smur­tau­to­jas bu­vo su­lai­ky­tas ir pri­sta­ty­tas į ko­mi­sa­ria­tą. Dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 str. 2 da­lį (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas ar ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas šei­mos na­riui), už ką smur­tau­to­jas ga­li bū­ti nu­baus­tas vie­šai­siais dar­bais ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų.

Komentarai
Kiti straipsniai