Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

„O nor­ma­lioms ma­moms nie­ko ne­duo­sim? Kur mes ei­na­me?“

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu lie­pos 17 die­ną ap­tar­ti ke­li pro­jek­tai, su­si­ję su vai­kais: ir tais, ku­rie au­ga įgū­džių ne­sto­ko­jan­čio­se šei­mo­se, ir tais, ku­rie au­ga so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se ar yra li­kę be tė­vų glo­bos. Iš­klau­sęs pro­jek­to, ku­rio tiks­las – teik­ti so­cia­li­nės prie­žiū­ros pa­slau­gas be­si­lau­kian­čioms mo­te­rims, ne­ga­lin­čioms sa­va­ran­kiš­kai gy­ven­ti sa­vo būs­te ar jo su­si­ras­ti, mo­ti­noms su vai­kais, ne­tu­rin­čioms pa­sto­vios gy­ve­na­mo­sios vie­tos, at­si­dū­ru­sioms so­cia­li­nės ri­zi­kos ar kri­zi­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, ne­tu­rin­čioms rei­kia­mų mo­ti­nys­tės bei so­cia­li­nių įgū­džių sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui – pri­sta­ty­mą, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, pa­va­duo­jan­tis Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių, Čes­lo­vas Ker­paus­kas gar­siai klau­sė: „O nor­ma­lioms ma­moms nie­ko ne­duo­sim? Kur mes ei­na­me?“

Pir­miau­sia Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, lai­ki­nai ei­nan­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas, Auš­ra Meš­kaus­kie­nė trum­pai pri­sta­tė, ko­kia si­tu­a­ci­ja re­or­ga­ni­zuo­ja­muo­se Plun­gės vai­kų glo­bos na­muo­se (jie bus pri­jung­ti prie Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro): yra 36 dar­buo­to­jai, 27 glo­bo­ja­mi vai­kai (pen­ki iš jų tu­ri emo­ci­jos ir el­ge­sio su­tri­ki­mų, ke­tu­ri vai­kai ne­įga­lūs, vie­nas glo­bo­ti­nis tu­ri sun­kią ne­ga­lią). Tar­si pa­grįs­da­ma to­kį ne­ma­žą dar­buo­to­jų skai­čių, A. Meš­kaus­kie­nė ak­cen­ta­vo, jog da­lis glo­bo­ti­nių rei­ka­lau­ja ypa­tin­gos prie­žiū­ros, ir tai, jog net du ES pro­jek­tai – pa­pil­do­ma veik­la.
Pir­miau­sia vai­kų glo­bos na­mų at­sto­vė pri­sta­tė „Šei­mos mo­de­lio ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų pa­slau­gų vai­kams, ne­te­ku­siems tė­vų glo­bos, ir jų šei­moms“ pro­jek­tą. Nors su­tar­tis dar ne­pa­si­ra­šy­ta, bet pro­jek­to kon­cep­ci­ja aiš­ki. Ben­druo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se (BVGN) vie­nu me­tu ga­lės gy­ven­ti ne dau­giau kaip aš­tuo­ni vai­kai, iš­sky­rus at­ve­jus, kai kar­tu ap­si­gy­ve­na bro­liai ir se­se­rys. BVGN tu­rė­tų gy­ven­ti vai­kai, ku­riems nu­sta­ty­ta glo­ba (taip pat ir vai­kai, tu­rin­tys ne­ga­lią, iš­sky­rus vai­kus su sun­kia ne­ga­lia), ar­ba yra pa­im­ti iš šei­mų ir yra ruo­šia­mi do­ku­men­tai lai­ki­nai glo­bai nu­sta­ty­ti. Taip pat bus ben­dra­dar­biau­ja­ma su vai­kų tė­vais, sie­kiant at­kur­ti ir pa­lai­ky­ti tar­pu­sa­vio ry­šius. Nu­ma­ty­ti fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai – ES pro­jek­to struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos bei vai­ko glo­bos (rū­py­bos) iš­mo­ka.
Ki­tas pri­sta­ty­tas pro­jek­tas su­lau­kė įvai­rių nuo­mo­nių. Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ir Plun­gės vai­kų glo­bos na­mai šių me­tų bir­že­lio 29 d. pa­si­ra­šė pa­slau­gų vie­šo­jo pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tį. Pa­gal su­tar­tį Tel­šių re­gio­ne bus tei­kia­mos so­cia­li­nės prie­žiū­ros pa­slau­gos, tei­kiant kom­plek­si­nę pa­gal­bą be­si­lau­kian­čioms mo­te­rims ir mo­ti­noms, vie­noms au­gi­nan­čioms vai­ką (vai­kus) iki 3 me­tų am­žiaus (vie­nas ar dau­giau vai­kų, ga­li bū­ti vy­res­ni). Šio pro­jek­to tiks­las – teik­ti so­cia­li­nės prie­žiū­ros pa­slau­gas be­si­lau­kian­čioms mo­te­rims ar mo­ti­noms su vai­kais, ne­tu­rin­čioms kur gy­ven­ti, at­si­dū­ru­sioms kri­zi­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, ne­tu­rin­čioms rei­kia­mų mo­ti­nys­tės bei so­cia­li­nių įgū­džių sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui. Ti­ki­ma­si, jog lai­ku su­tei­kus to­kioms mo­te­rims in­ten­sy­vią kom­plek­si­nę pa­gal­bą, su­ma­žės vai­kų, ku­riuos rei­kės at­skir­ti nuo mo­ti­nų.
Pa­gal šį pro­jek­tą ma­žiau­siai tu­ri bū­ti glo­bo­ja­mos trys ma­mos. A. Meš­kaus­kie­nė in­for­ma­vo, kad yra ieš­ko­ma ma­mų, ku­rioms bū­tų ga­li­ma su­teik­ti įvai­ria­pu­sę pa­gal­bą. To­kios ma­mos bus ap­gy­ven­di­na­mos so­cia­li­nės prie­žiū­ros na­muo­se, kur pa­čios, pa­de­da­mos so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, tvar­kys bui­tį, kiek­vie­nai iš jų bus pa­skir­tas so­cia­li­nis dar­buo­to­jas. Be to, jos su­lauks ir psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jų, da­ly­vaus įvai­riuo­se mo­ky­muo­se: bus mo­ko­mos gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai, ug­dy­sis tė­vys­tės įgū­džius, be­si­lau­kian­čios ma­mos ruo­šis gim­dy­mui, pa­gal­ba bus tei­kia­ma ir pri­žiū­rint nau­ja­gi­mį, or­ga­ni­zuo­jant tu­ri­nin­gą šei­mos lais­va­lai­kį, ieš­kant dar­bo, su­si­dū­rus su tei­si­niais rei­ka­lais, ban­dant iš­bris­ti iš pri­klau­so­my­bių liū­no ir kt. Žo­džiu, su­tei­kia­ma vis­kas, ko tik ga­li pri­reik­ti.
„O nor­ma­lioms ma­moms nie­ko ne­duo­sim? Kur mes ei­na­me?“ – iš­klau­sęs pra­ne­ši­mą ne­ty­lė­jo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Č. Ker­paus­kas. „Tiems, ku­rie ne­tu­ri so­cia­li­nių įgū­džių, mes ski­ria­me tūks­tan­čius, o toms šei­moms, kur abu tė­vai sun­kiai dir­ba, bet skur­džiai gy­ve­na, nie­ko ne­duo­da­me. To­kie vai­kai (iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų – aut. past.) jau gims­ta ran­ką iš­tie­sę.“
Si­tu­a­ci­ją ban­dė su­švel­nin­ti So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė sa­ky­da­ma, jog šiuo pro­jek­tu ir sie­kia­ma mo­kin­ti to­kias ma­mas, kaip elg­tis su vai­kais, kaip juos pri­žiū­rė­ti, kad pas­kui jos sa­va­ran­kiš­kai tai ge­bė­tų pa­da­ry­ti.
Ki­lu­sias emo­ci­jų ban­gas kiek ap­ra­mi­no vie­šo­sios įstai­gos „Edu­ka­ci­ja ki­taip“ pro­jek­tų va­do­vės Dai­vos Gra­ma­lie­nės pri­sta­ty­tas pro­jek­tas „Kom­plek­si­nių pa­slau­gų tei­ki­mas ben­druo­me­ni­niuo­se šei­mos na­muo­se“, skir­tas vi­soms šei­moms. Šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma su­da­ry­ti są­ly­gas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės šei­moms gau­ti kom­plek­siš­kai tei­kia­mas pa­slau­gas, kad šei­mos ga­lė­tų įveik­ti iš­ki­lu­sias kri­zes bei de­rin­ti šei­mos ir dar­bo įsi­pa­rei­go­ji­mus.
Pro­jek­to da­ly­viai da­ly­vau­ja gru­pi­niuo­se ir in­di­vi­du­a­liuo­se tė­vys­tės mo­ky­muo­se, ug­do­mi šei­mos įgū­džiai, tei­kia­mos so­cio­kul­tū­ri­nės ir vai­kų prie­žiū­ros pa­slau­gos (kol tė­vai bū­na už­si­ė­mi­muo­se, jų vai­kus pri­žiū­ri at­sa­kin­gi as­me­nys). No­rin­čių­jų da­ly­vau­ti veik­lo­se ne­trūks­ta. Pa­sak D. Gra­ma­lie­nės, di­džiau­sias po­rei­kis yra tei­kia­mos psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos, tai by­lo­ja ir skai­čiai: pro­jek­to me­tu pla­nuo­ta su­teik­ti in­di­vi­du­a­lias kon­sul­ta­ci­jas 352 as­me­nims, su­teik­ta 402; gru­pi­nes psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jas se­niū­ni­jo­se pla­nuo­ta su­teik­ti 144-iems, o jau su­teik­ta 480-iai as­me­nų. „Žmo­nės drą­siau krei­pia­si į psi­cho­lo­gą dar ir to­dėl, kad šie ap­si­lan­ky­mai nie­kur „ne­įra­šo­mi“. Daž­nai kreip­tis pa­gal­bos į psi­cho­lo­gą vis dar yra gė­da“, – kal­bė­jo „Edu­ka­ci­ja ki­taip“ at­sto­vė. Be to, mo­te­ris pa­si­džiau­gė, jog te­be­dir­ba vi­sa pro­jek­to pra­džio­je su­bur­ta spe­cia­lis­tų ko­man­da, tai, pa­sak jos – stip­rio­ji pu­sė, mat vyks­ta įvai­rūs tęs­ti­niai už­si­ė­mi­mai.
Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Juo­zas Šle­pe­tis do­mė­jo­si, ar mi­nė­tos pa­slau­gos tei­kia­mos ko­ky­biš­kai. „Vi­siems ne­įtik­si, bet žmo­nės grįž­ta“, – sa­vo at­sa­ky­mu tei­kia­mų pa­slau­gų nau­dą ir ko­ky­bę įro­dė D. Gra­ma­lie­nė. Apie pa­slau­gų ko­ky­bę ir pro­jek­to nau­dą ge­rų at­si­lie­pi­mų tei­gė gir­dė­ję ir ki­ti po­sė­džio da­ly­viai. Šis po­pu­lia­ru­mo tarp šei­mų su­lau­kęs pro­jek­tas dar tę­sis: nu­ma­to­ma veik­lų pa­bai­ga – 2020 me­tų gruo­džio 15 die­na.

Re­na­ta DAUKINTYTĖ

Nuotraukoje: D. Gra­ma­lie­nė: „Daž­nai kreip­tis pa­gal­bos į psi­cho­lo­gą vis dar yra gė­da.“

Komentarai
Kiti straipsniai