Sekmadienis, 2019 m. rugpjūčio 25 d.

Me­din­gė­nų mo­kyk­lai ati­duo­ta per 40 me­tų

Lie­pos pra­džio­je į jau­kią mo­kyk­lą Me­din­gė­nuo­se (Rie­ta­vo sav. Tve­rų gim­na­zi­jos Me­din­gė­nų sky­rių) at­vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės, Tve­rų gim­na­zi­jos, Me­din­gė­nų se­niū­ni­jos at­sto­vai, drau­gėn bū­rė­si mo­ky­to­jai. Tą die­ną už­tar­nau­to po­il­sio iš­ly­dė­ta Me­din­gė­nų sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Va­lan­čie­nė.

Ire­na Va­lan­čie­nė pe­da­go­gi­nį dar­bą dir­bo 46-erius me­tus: pir­mie­ji pen­ke­ri me­tai skir­ti Skuo­do ra­jo­no, o kiti 41-eri – Me­din­gė­nų mo­ki­niams. Iš Me­din­gė­nų se­niū­ni­jo­je esan­čio Už­pe­lių kai­mo ki­lu­si Ire­na Va­lan­čie­nė Me­din­gė­nų mo­kyk­lo­je dir­bo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui (mo­kyk­lai ta­pus Tve­rų gim­na­zi­jos sky­riu­mi – sky­riaus ve­dė­ja).
Pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos spe­cia­ly­bę­ mo­te­ris, ma­tyt, įgi­jo ne at­si­tik­ti­nai – kaip pa­ti sa­kė, jau vai­kys­tė­je mė­go žais­ti mo­kyk­lą… Pa­sak me­din­gė­niš­kės, mo­kyk­la jai bu­vo tar­si ant­rie­ji na­mai. Iš­ei­ti sa­vo pui­kiu dar­bu ir nuo­šir­džiu rū­pes­čiu už­tar­nau­tų atos­to­gų nė­ra leng­va: ji la­bai pa­si­ilgs vai­kų ir be ga­lo nuo­sta­baus ko­lek­ty­vo, su ku­riuo pui­kiai se­kė­si dirb­ti.
Ko­le­gos, kal­bė­da­mi apie sky­riaus ve­dė­ją, taip pat ne­gai­li gra­žių žo­džių. Sa­ko­ma, kaip ei­ni į žmo­gų, taip žmo­gus at­ei­na į ta­ve. Ire­na Va­lan­čie­nė, pa­sak ko­le­gų, Me­din­gė­nų sky­riu­je bu­vo tas žmo­gus, ku­ris la­biau­siai ger­bia­mas ir my­li­mas už pa­pras­tu­mą, žmo­giš­ku­mą, kan­try­bę, už ge­bė­ji­mą su­bur­ti dar­nų, darbš­tų ko­lek­ty­vą. Vi­sa­da jos dė­me­sio cen­tre bu­vo ko­le­gos, mo­ki­niai ir ti­kė­ji­mas jais. Il­ga­me­tis ir nuo­šir­dus pe­da­go­gi­nis dar­bas, va­do­va­vi­mas mo­kyk­lai yra ver­tas di­džiu­lės pa­gar­bos ir dė­kin­gu­mo.
Pa­dė­ko­ti Ire­nai Va­lan­čie­nei už nu­veik­tus dar­bus, pa­lin­kė­ti svei­ka­tos bei įsi­min­ti­nų aki­mir­kų lie­pos pra­džio­je į Me­din­gė­nų mo­kyk­lą at­vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė, jos pa­va­duo­to­ja švie­ti­mui Ja­ni­na Ba­ry­nie­nė bei spe­cia­lis­tė švie­ti­mui Jo­lan­ta Gre­vie­nė, Tve­rų gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Gi­ta­na Kuž­mars­ky­tė bei di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ele­na Jur­ku­vie­nė, Me­din­gė­nų se­niū­nė Sa­lo­mė­ja Čies­nie­nė. Kar­tu dir­bu­sie­ji ko­le­gos dė­ko­jo už su­ge­bė­ji­mą per­duo­ti vai­kams tai, kas svar­biau­sia – mei­lę ir iš­min­tį. Jie džiau­gia­si ir di­džiuo­ja­si tuo, kad tu­rė­jo ga­li­my­bę kar­tu ei­ti švie­ti­mo ke­liu.

„Rie­ta­vo že­mės“ inf.

Nuotraukoje: I. Valančienė: „Sunku bus palikti vaikus ir be galo nuostabų kolektyvą, su kuriuo puikiai sekėsi dirbti.“

Komentarai
Kiti straipsniai