Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Ko­kius tur­tus su­kro­vė 2017-ie­ji mū­sų po­li­ti­kams?

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pra­dė­jo skelb­ti po­li­ti­kų ir jų šei­mos na­rių tur­to de­kla­ra­ci­jas. Nors, pa­ly­gi­nus su 2016 me­tais, tarp mū­sų po­li­ti­kų tu­ri­mo ir de­kla­ruo­to tur­tų di­des­nių po­ky­čių ne­ma­ty­ti, vis­gi kai kas nau­jo yra. Pa­vyz­džiui, Ta­ry­bos, vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Vie­nin­ga Plun­gė“ na­rys, ver­sli­nin­kas Liu­das Skie­rus ste­bi­na dos­nu­mu: jei 2016 me­tais po­li­ti­kas de­kla­ra­vo pa­sko­li­nęs ir nesu­si­gra­ži­nęs 2 mln. 287 tūkst. 17 Eur, tai 2017-ai­siais pa­sko­li­nęs ir nesu­si­gra­ži­nęs bu­vo jau net 3 mln. 155 tūkst. 867 Eur!
Ne­tur­tin­giau­sių po­li­ti­kų są­ra­šę po­ky­čių ne­įvy­ko: kaip ir 2016-ai­siais, taip ir 2017-ai­siais ne­tur­tin­giau­sia po­li­ti­kė bu­vo so­cial­de­mok­ra­tė Ma­rė Va­lai­tie­nė, ku­ri už­pra­ė­ju­siais me­tais de­kla­ra­vo tu­rin­ti 6 750 Eur, o da­bar – 6 700 Eur… Tai­gi, ko­kius tur­tus su­kro­vė 2017-ie­ji mū­sų po­li­ti­kams?

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kę As­tą Bei­er­le-Ei­gir­die­nę ga­li­ma pri­skir­ti prie tur­tin­ges­nių Ta­ry­bos na­rių. Po­li­ti­kė de­kla­ra­vo, kad 2017 me­tais ji tu­rė­jo 220 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, 26 000 Eur ver­tės že­mės skly­pų, 2000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei 5 500 Eur gry­nų­jų. Ta­ry­bos na­rė bu­vo pa­si­sko­li­nu­si 15 460 Eur.
Tai pa­čiai par­ti­jai pri­klau­san­tis Kęs­tu­tis Bui­vi­das sa­vo tur­to ir pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­dė, jog val­do 56 562 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 18 804 Eur ver­tės že­mės skly­pus, 49 698 Eur ver­tės ak­ci­jas. Po­li­ti­kas taip pat tu­rė­jo 39 807 Eur gry­nų­jų lė­šų bei bu­vo pa­sko­li­nęs ir nesu­si­grą­ži­nęs 18 962 Eur.
Ta­ry­bos na­rio su­tuok­ti­nė Kris­ti­na taip pat val­do 56 562 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 18 804 Eur ver­tės že­mės skly­pus bei 25 602 Eur ver­tės ak­ci­jas.
Li­be­ra­lų są­jū­džiui pri­klau­san­čio Pet­ro Bei­no­ro ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas įver­tin­tas 41 274 Eur, trans­por­to prie­mo­nės – 14 000 Eur, ak­ci­jos – 40 151 Eur, da­lys ir/ar pa­jų ver­tė – 290 Eur. Po­li­ti­kas de­kla­ra­vo tu­rįs 8 450 Eur gry­nų­jų, yra pa­sko­li­nęs 3 415 Eur bei pats pa­si­sko­li­nęs 43 524 Eur. P. Bei­no­ro su­tuok­ti­nė Au­re­li­ja de­kla­ra­vo tu­rin­ti 3 147 Eur ver­tės že­mės skly­pą.
Vi­suo­me­ni­niam ju­dė­ji­mui „Vie­nin­ga Plun­gė“ pri­klau­san­tis Rai­mon­das Do­vil­tis de­kla­ra­vo 2017 m. tu­rė­jęs 44 069 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 7 585 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 2 900 Eur ver­tės ak­ci­jų bei 65 300 Eur gry­nų­jų. Po­li­ti­ko su­tuok­ti­nė Lo­li­ta nu­ro­dė val­dan­ti 5 140 Eur ver­tės že­mės skly­pą bei tu­rin­ti 29 100 Eur gry­nų­jų lė­šų.
To pa­ties ju­dė­ji­mo na­rio Ro­ber­to En­dri­ko ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ver­tas 108 000 Eur, že­mės skly­pai – 25 250 Eur, au­to­mo­bi­lis – 2000 Eur. Ta­ry­bos na­rys tais me­tais tu­rė­jo 7000 Eur gry­nų­jų lė­šų.
Po­li­ti­ko su­tuok­ti­nė nu­ro­dė tu­rin­ti 14 500 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą.
Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai at­sto­vau­jan­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Rū­ta En­dri­jaus­kie­nė tur­to de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­dė val­dan­ti 70 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 15 000 Eur ver­tės že­mės skly­pus, 2 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį, taip pat tu­rin­ti 5 500 Eur gry­nų­jų.
Ta­ry­bos na­rys li­be­ra­las Ri­čar­das Jo­cys su žmo­na Lo­re­ta val­do po 51 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 8 320 Eur ver­tės že­mės skly­pą (žmo­na – 6959 Eur ver­tės), 2 896 Eur ver­tės ak­ci­jas, 100 Eur ver­tės ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius, taip pat tu­ri 15 481 Eur gry­nų­jų (žmo­na – 3000 Eur). Po­li­ti­kas bu­vo pa­sko­li­nęs 5 981 Eur bei pats pa­si­sko­li­nęs 35 353 Eur.
Su­tuok­ti­nė Lo­re­ta pa­pil­do­mai nu­ro­dė tu­rin­ti 3 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį.
Dar­bo par­ti­jos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas, vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius taip pat pri­klau­so tur­tin­ges­nių­jų po­li­ti­kų gru­pei. Po­li­ti­ko ir jo žmo­nos Vil­mos ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas įver­tin­tas po 52 045 Eur, že­mės skly­pai 10 835 Eur (žmo­nos – 10 045 Eur), ke­lių trans­por­to prie­mo­nės – 5 425 Eur (žmo­nos ir­gi tiek pat). Vi­ce­me­ras de­kla­ra­vo tu­rįs 15 118 Eur gry­nų­jų (žmo­na – 1 895 Eur), bu­vo pa­si­sko­li­nęs 81 340 Eur. Už­tat abu Jur­čiai tu­ri po 72 776 Eur ver­tės ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių.
Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Ai­das Kė­sas tur­to ir pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­dė su žmo­na Dia­na val­dan­tis po 54 443 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, po 10 527 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 5 792 Eur ver­tės ak­ci­jas. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­rys taip pat tu­rė­jo 30 000 Eur gry­nų­jų (jo su­tuok­ti­nė – 8 000 Eur).
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis yra dau­giau­sia pa­si­sko­li­nęs po­li­ti­kas ra­jo­ne – 241 790 Eur (su­tuok­ti­nė Ine­sa nu­ro­dė pa­si­sko­li­nu­si 215 767 Eur). Me­ras val­do 122 541 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą (jo žmo­na – 123 699 Eur), 7 985 Eur že­mės skly­pus (žmo­na – 6 682 Eur), 2 786 Eur ver­tės ak­ci­jas (žmo­na – 1 158 Eur) taip pat nu­ro­dė tu­rin­tis 31 338 Eur gry­nų­jų (žmo­na – 30 933 Eur). Po­li­ti­kas yra pa­sko­li­nęs 32 100 Eur.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio An­drie­jaus Stan­či­ko pa­dė­jė­jos-sek­re­to­rės ir Ta­ry­bos na­rės Dai­nos Mar­ti­šie­nės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas įver­tin­tas 12 000 Eur, že­mės skly­pai – 57 073 Eur, o tu­ri­mos gry­no­sios lė­šos – 2 171 Eur.
Už­tat su­tuok­ti­nis Ju­lius val­do 201 012 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 65 000 Eur ver­tės že­mės skly­pus, 25 131 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nes, 60 226 Eur ver­tės ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius. J. Mar­ti­šius taip pat tu­ri 39 166 Eur gry­nų­jų bei bu­vo pa­si­sko­li­nęs 73 804 Eur.
Me­ro ben­dra­var­džio li­be­ra­lo Aud­riaus Mi­siū­no ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ver­tas 151 000 Eur, že­mės skly­pas – 20 000 Eur. Ta­ry­bos na­rys tu­ri 9 600 Eur gry­nų­jų ir yra pa­si­sko­li­nęs 12 668 Eur.
Po­li­ti­ko su­tuok­ti­nė Ode­ta val­do 96 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 14 000 Eur kai­nuo­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes bei tu­ri 33 000 Eur gry­nų­jų lė­šų.
An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ir jau­niau­sias Ta­ry­bos na­rys Ju­lius Ne­kra­šas taip pat pri­klau­so tur­tin­ges­nių po­li­ti­kų kas­tai. Vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Plun­gės kraš­tas“ at­sto­vas de­kla­ra­vo val­dan­tis 222 639 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 8 503 Eur ver­tės že­mės skly­pus, 2 027 Eur ver­tės ak­ci­jas, tu­rįs 68 457 Eur gry­nų­jų. Po­li­ti­kas – ir dau­giau­siai pa­si­sko­li­nu­sių Ta­ry­bos na­rių są­ra­še, jo sko­los – 78 362 Eur.
J. Ne­kra­šo su­tuok­ti­nė de­kla­ra­vo tu­rin­ti 1000 Eur ver­tės ak­ci­jų ir 235 Eur gry­nų­jų…
Bu­vęs me­ras, Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis tur­to de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­dė val­dan­tis 2 939 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 174 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nę, 31 590 Eur ver­tės ak­ci­jas, 284 Eur ver­tės ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius, tu­rin­tis 4 510 Eur gry­nų­jų lė­šų. Po­li­ti­kas yra pa­sko­li­nęs 6 000 Eur bei pa­si­sko­li­nęs 7 900 Eur.
Po­li­ti­ko su­tuok­ti­nė Ja­ni­na val­do 2 939 Eur ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą bei tu­ri 1 655 Eur gry­nų­jų.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas li­be­ra­las To­mas Rau­dys de­kla­ra­vo tu­rįs 30 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 1 200 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 3 200 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nę, 2 532 Eur ver­tės ak­ci­jas, 5 500 Eur ver­tės ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius bei 14 000 Eur gry­nų­jų lė­šų. Ta­ry­bos na­rys yra pa­si­sko­li­nęs 38 000 Eur.
Su­tuok­ti­nė Ri­ne­ta nu­ro­dė val­dan­ti 30 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 3 200 Eur ver­tės že­mės skly­pą, to­kios pats ver­tės au­to­mo­bi­lį bei tu­rin­ti 2 000 Eur gry­nų­jų.
Dar vie­nas tur­tin­ges­nių Ta­ry­bos na­rių – taip pat li­be­ra­las Ro­mas Re­mė­za. Jis bei su­tuok­ti­nė Ri­ma val­do po 138 300 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 2 900 Eur ver­tės že­mės skly­pą (su­tuok­ti­nė – 3 100 Eur), 69 533 Eur ver­tės ak­ci­jas, o kre­di­to įstai­go­se ir ki­tur tu­ri­mų pi­ni­gi­nių lė­šų su­ma sie­kia 75 417 Eur (su­tuok­ti­nės – 80 535 Eur).
Ab­so­liu­tus tur­tuo­lis tarp po­li­ti­kų yra UAB „Vi­čiū­nų gru­pė“, UAB „Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nė pre­ky­ba“ ga­my­bos kon­sul­tan­tas bei Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Liu­das Skie­rus. Nors jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė yra tik 37 419 Eur, že­mės skly­pų ver­tė 6 343 Eur, o trans­por­to prie­mo­nės – 5 000 Eur, ta­čiau vien tu­ri­mų ak­ci­jų ver­tė sie­kia 322 981 Eur, o gry­nų­jų de­kla­ruo­ta – 119 931 Eur. Vis­gi po­li­ti­kas pri­bloš­kia dos­nu­mu – yra pa­sko­li­nęs ir nesu­si­gra­ži­nęs net 3 155 867 Eur! Ta­ry­bos na­rys taip pat tu­ri ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių už 1 600 Eur.
Ne „bied­nes­nė“ ir su­tuok­ti­nė Re­gi­na: ji nu­ro­dė val­dan­ti 37 420 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 6 342 Eur ver­tės že­mės skly­pus, 5 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį, 302 310 Eur ver­tės ak­ci­jas, 1 600 Eur ver­tės re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių bei tu­rin­ti 63 188 Eur gry­nų­jų…
Ben­dra­pa­var­dis kon­ser­va­to­rius Vai­do­tas Skie­rus de­kla­ra­vo 3 900 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 1 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį, 5 136 Eur ver­tės ak­ci­jas bei 20 000 Eur gry­nų­jų.
Jo su­tuok­ti­nė Vil­ma nu­ro­dė tu­rin­ti 900 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 1 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį ir 3 000 Eur gry­nų­jų.
Vi­suo­me­ni­niam ju­dė­ji­mui „Vie­nin­ga Plun­gė“ pri­klau­san­čios Jo­lan­tos Skur­daus­kie­nės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas įver­tin­tas 35 000 Eur, trans­por­to prie­mo­nė – 5 500 Eur, o gry­no­sios lė­šos su­da­rė 9 000 Eur.
Su­tuok­ti­nis Ar­tū­ras nu­ro­dė tu­rįs 12 000 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 1 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei 6 000 Eur gry­nų­jų. Taip pat yra pa­si­sko­li­nęs 5 000 Eur.
Kon­ser­va­to­rių par­ti­jai pri­klau­san­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ju­di­ta Stan­ku­tė ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą įver­ti­no 40 854 Eur, že­mės skly­pus – 9 198 Eur, au­to­mo­bi­lį – 5 000 Eur. Po­li­ti­kė nu­ro­dė tu­rin­ti 500 Eur bei pa­si­sko­li­nu­si 25 000 Eur.
Li­be­ra­las Aud­rius Ša­pa­las kar­tu su žmo­na Mil­da val­do po 46 800 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 20 075 Eur ver­tės že­mės skly­pą (su­tuok­ti­nė – 19 527 Eur ver­tės), 1 400 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį (su­tuok­ti­nė taip pat), 1 270 Eur ver­tės ak­ci­jas. Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­rys taip pat tu­ri 18 563 Eur gry­nų­jų (su­tuok­ti­nė – 15 200 Eur) bei yra pa­si­sko­li­nęs 39 601 Eur.
Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas, Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Juo­zas Šle­pe­tis de­kla­ra­vo 20 641 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 14 833 Eur ver­tės že­mės skly­pus, 4 500 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį, 1 767 Eur ver­tės ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių bei 54 000 Eur gry­nų­jų.
Jo su­tuok­ti­nė Re­gi­na nu­ro­dė val­dan­ti 4 576 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 3 620 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 3 475 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei 7 000 Eur gry­nų­jų lė­šų.
Li­be­ra­lės Ire­nos Tau­čie­nės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas įver­tin­tas 58 212 Eur, že­mės skly­pas – 391 Eur, o gry­nų­jų lė­šų su­ma – 47 683 Eur.
Jos su­tuok­ti­nis Va­lys de­kla­ra­vo tu­rin­tis 45 265 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 15 740 Eur ver­tės že­mės skly­pus, 1 200 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei 20 302 Eur gry­nų­jų.
Ne­tur­tin­giau­sia Ta­ry­bos na­rė – so­cial­de­mok­ra­tė Ma­rė Va­lai­tie­nė. Po­li­ti­kė nu­ro­dė tu­rin­ti 6 700 Eur gry­nų­jų…
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas Ado­mas Za­muls­kis nu­ro­dė tu­rin­tis 106 287 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 348 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 2 500 Eur ver­tės ak­ci­jas bei 235 000 Eur gry­nų­jų. Po­li­ti­kas taip pat yra pa­sko­li­nęs ir nesu­si­gra­ži­nęs 25 000 Eur.
Ka­dai­se bu­vęs vie­nas tur­tin­giau­sių ra­jo­no po­li­ti­kų, vien­man­da­tė­je Plun­gės apy­gar­do­je į Sei­mą iš­rink­tas Jo­nas Var­ka­lys de­kla­ra­vo tu­rįs 4 974 Eur ver­tės že­mės skly­pus, 70 060 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nes, 348 Eur ver­tės ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius bei 87 968 Eur gry­nų­jų.
Sei­mo na­rio su­tuok­ti­nės Ni­jo­lės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas įver­tin­tas 485 Eur, že­mės skly­pas – 8 710 Eur, o gry­no­sios lė­šos su­da­ro 51 016 Eur.
Ki­tas Sei­mo na­rys – kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma – de­kla­ra­vo val­dan­tis 116 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 5 800 Eur ver­tės že­mės skly­pą bei tu­rin­tis 5 000 Eur gry­nų­jų. Po­li­ti­kas yra pa­sko­li­nęs 3 000 Eur bei pats pa­si­sko­li­nęs 13 800 Eur.
Po­li­ti­ko su­tuok­ti­nė Vi­li­ja nu­ro­do tu­rin­ti 40 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, 3 000 Eur ver­tės že­mės skly­pą, 2 000 Eur ver­tės au­to­mo­bi­lį bei pa­si­sko­li­nu­si 15 000 Eur.
Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas tur­to de­kla­ra­ci­jo­je pa­žy­mė­jo tu­rįs 25 776 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 70 564 Eur ver­tės že­mės skly­pų, 8 689 Eur ver­tės trans­por­to prie­mo­nes, 14 771 Eur ver­tės ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius, 17 925 Eur gry­nų­jų lė­šų bei yra pa­si­sko­li­nęs 65 744 Eur.
Po­li­ti­ko su­tuok­ti­nė Si­gu­tė taip pat val­do 25 776 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 17 088 Eur ver­tės že­mės skly­pus, 14 771 Eur ver­tės ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius bei tu­ri 600 Eur gry­nų­jų…

Pet­ras ŽILIUS

Komentarai
Kiti straipsniai