Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

Kiau­lių ma­ras – jau pas kai­my­nus, ūki­nin­kai ra­gi­na­mi su­stip­rin­ti bio­sau­gą

Lie­pos 18 die­ną Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė, jog jų ra­jo­ne ras­tas af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­si­krė­tęs šer­nas. Tai pir­mas toks at­ve­jis šios kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je. Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas-vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius Al­gir­das Žul­pa sa­kė tą pa­čią die­ną bu­vo nu­sku­bė­jęs į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją, ku­ri yra vos už dvi­de­šim­ties ki­lo­met­rų nuo už­krės­tos zo­nos, ir su­kvie­tė į su­si­rin­ki­mą vie­ti­nius kiau­lių au­gin­to­jus.

Skel­bia­ma, jog af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­si­krė­tu­sio šer­no gai­še­na ras­ta Var­nių se­niū­ni­jos Pu­ši­nės miš­ke, me­džio­to­jų klu­bo „Žvė­rių ro­jus“ me­džiok­lės plo­tų vie­ne­te.
Pa­aiš­kė­jus šiam fak­tui, pra­ėju­sios sa­vai­tės tre­čia­die­nį Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja bu­vo pa­skelb­ta af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­krės­ta te­ri­to­ri­ja. Me­džio­to­jai ir vi­si gy­ven­to­jai įspė­ti bū­ti bud­rūs ir lai­ky­tis bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų. Taip pat su­šauk­tas Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis, įvai­rių įstai­gų at­sto­vai ta­rė­si dėl sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mo.
Nors kol kas dau­giau už­si­krė­tu­sių šer­nų ne­už­fik­suo­ta, ta­čiau tai la­bai rim­tas per­spė­ji­mas ir mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kams, au­gi­nan­tiems kiau­les.
Kaip sa­kė vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius A. Žul­pa, lie­pos 18-ąją jis nu­vy­ko į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją, ku­ri yra ar­čiau­siai už­krės­tos zo­nos – tik apie po­rą de­šim­čių ki­lo­met­rų. Ne­del­siant į su­si­rin­ki­mą bu­vo su­kvies­ti ap­lin­ki­nių kai­mų kiau­lių tu­rė­to­jai – at­ėjo 32 as­me­nys, ku­riems pa­aiš­kin­ta si­tu­a­ci­ja, re­ko­men­duo­ta ypač at­sa­kin­gai pai­sy­ti bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių rei­ka­la­vi­mų, aiš­kin­ta, kaip ga­li­ma su­stip­rin­ti sa­vo ūkiuo­se bio­ap­sau­gą, taip pat pa­tar­ta ne­di­din­ti kiau­lių skai­čiaus, kad pas­kui ne­rei­kė­tų vi­sų iš­pjau­ti.
Pa­sak ins­pek­to­riaus, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­je žmo­nės ne­lai­ko po daug kiau­lių – vos po ke­lias, tik vie­nas ūki­nin­kas tu­ri par­ša­ve­dę. A. Žul­pa mi­nė­jo, jog per daug ne­ri­mau­ti ne­rei­kė­tų – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja į pa­vo­jin­gą­ją zo­ną ne­pa­ten­ka, bet ap­lan­ky­ti kal­va­riš­kiai vis­gi at­ro­dė su­ne­ri­mę. Be­je, jiems ky­la grės­mė ir iš ki­tos pu­sės – Ma­žei­kių ra­jo­ne dėl kri­tu­sių šer­nų taip pat anks­čiau yra bu­vę nu­sta­ty­ti kiau­lių ma­ro ži­di­niai.
Gy­ven­to­jai, ku­rie miš­kuo­se uo­gau­da­mi ar gry­bau­da­mi pa­ma­to šer­no gai­še­ną, ra­gi­na­mi ir­gi ne­lik­ti abe­jin­gi – pra­neš­ti apie tai vie­ti­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai ar­ba vi­są pa­rą vei­kian­čia ne­mo­ka­ma li­ni­ja 8 800 40403. Pra­ne­šu­siam as­me­niui mo­ka­ma 30 Eur iš­mo­ka. Jei ser­gan­tis šer­nas dar gy­vas, apie jo li­gą ga­li­ma įtar­ti iš svir­du­lia­vi­mo.
Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras – ypač pa­vo­jin­ga už­kre­čia­ma vi­ru­si­nė na­mi­nių bei lau­ki­nių kiau­lių ir šer­nų li­ga. Ki­tiems gy­vū­nams ir žmo­nėms šią li­gą su­ke­lian­tis vi­ru­sas ne­pa­vo­jin­gas. Už­si­krė­tu­sių kiau­lių mė­są var­to­ti drau­džia­ma, vi­sos kiau­lės iš to ūkio iš­kart uti­li­zuo­ja­mos.
Kiau­lių sa­vi­nin­kai, įta­rian­tys, kad jų gy­vu­liai ser­ga, tu­ri ne­dels­da­mi kreip­tis į vie­tos pri­va­tų ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ją ar­ba te­ri­to­ri­nės Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tus.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Kiaulių maru užkrėsta teritorija – jau pavojingai arti mūsų rajono kaimų.

Komentarai
Kiti straipsniai