Penktadienis, 2019 m. vasario 22 d.

At­lei­džia­mi dvie­jų įstai­gų va­do­vai

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas, po­sė­džia­vęs lie­pos 16 die­ną, pri­ta­rė dvie­jų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų at­lei­di­mui: iš pa­rei­gų at­lei­džia­mas Se­na­mies­čio mo­kyk­los di­rek­to­rius Al­gir­das Ser­va ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė Ro­mu­tė Da­ra­čie­nė. Šiems spren­di­mams dar tu­rės pri­tar­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Skel­bia­ma, jog Se­na­mies­čio mo­kyk­los di­rek­to­rius A. Ser­va at­lei­džia­mas ga­vus jo pra­šy­mą, pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo ko­dek­so 54 straips­nį, t. y. ša­lių su­si­ta­ri­mu. Mo­kyk­los va­do­vas pa­rei­gas pa­lie­ka nuo šių me­tų rug­pjū­čio 31 die­nos. Jam bus iš­mo­kė­ta ke­tu­rių mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nė iš­mo­ka ir kom­pen­sa­ci­ja už 88 dar­bo die­nas ne­pa­nau­do­tų kas­me­ti­nių atos­to­gų.
A. Ser­va Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi iš­dir­bo 28 me­tus, vai­kus mo­kė is­to­ri­jos. Va­do­vo pos­tą jis pa­lie­ka bū­da­mas 66 me­tų.
Lai­ki­nai Se­na­mies­čio mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas eis pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Juo­zas Griš­kus. Kon­kur­sas į šios mo­kyk­los va­do­vo pos­tą tu­rė­tų įvyk­ti rug­pjū­čio 13 die­ną.
Nuo rug­pjū­čio 31 d. iš pa­rei­gų at­lei­džia­ma ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė R. Da­ra­čie­nė. Taip pat – ša­lių su­si­ta­ri­mu. Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog įstai­ga, ku­rio­je di­rek­to­ria­vo R. Da­ra­čie­nė, lik­vi­duo­ja­ma. Nuo rug­sė­jo 1-osios Že­mai­čių Kal­va­ri­jos lop­še­lis-dar­že­lis veiks jau Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos pa­tal­po­se, bus vie­na prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo vai­kų gru­pė.
R. Da­ra­čie­nė dar­že­lio di­rek­to­re iš­dir­bo 10 me­tų. Jai siū­lo­ma iš­mo­kė­ti jos še­šių mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nę iš­mo­ką ir kom­pen­sa­ci­ją už 51 dar­bo die­ną ne­pa­nau­do­tų kas­me­ti­nių atos­to­gų.

Nuotraukoje: A. Serva

Komentarai
Kiti straipsniai