Penktadienis, 2019 m. vasario 22 d.

Tverų klebonu paskirtas kunigas E. Steponavičius

Lie­pos 11-ąją, šven­čiant Šv. Be­ne­dik­to, Eu­ro­pos glo­bė­jo, die­ną, Di­džiuo­siuo­se Že­mai­čių Kal­va­ri­jos at­lai­duo­se Tel­šių vys­ku­pas Kęs­tu­tis Kė­va­las įtei­kė sky­ri­mus ku­ni­gams, nau­joms pa­rei­goms ir tar­nys­tėms. Po­ky­čių ne­iš­vengs ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­tys ku­ni­gai.

Ku­ni­gas Čes­lo­vas De­gu­tis, bu­vęs Švėkš­nos Šv. Apaš­ta­lo Jo­kū­bo pa­ra­pi­jos re­zi­den­tas, nuo šiol pa­skir­tas Rie­ta­vo Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo pa­ra­pi­jos re­zi­den­tu. Ku­ni­gas re­lig. m. mgr. Ta­das Še­pu­tis at­lei­džia­mas iš Rie­ta­vo Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo pa­ra­pi­jos vi­ka­ro pa­rei­gų ir ski­ria­mas Tau­ra­gės Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­jos vi­ka­ru. Į jo vie­tą sto­ja ku­ni­gas re­lig. m. mgr. Ai­va­ras Pu­džiu­ve­lis, dir­bęs Ši­la­lės Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio pa­ra­pi­jo­je, da­bar pa­skir­tas Rie­ta­vo baž­ny­čios vi­ka­ru.
Ku­ni­gas andr. mgr. An­ta­nas Gut­kaus­kas at­lei­džia­mas nuo pa­rei­gos ap­tar­nau­ti Me­din­gė­nų Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­ją, pa­lie­kant ei­ti ki­tas iki šiol tu­rė­tas pa­rei­gas.
Po­ky­čių ne­iš­vengs ir Tve­rų pa­ra­pi­ja. Ku­ni­gas re­lig. m. mgr., eduk. m. dr. Sau­lius Stumb­ra at­lei­džia­mas iš Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­no pa­rei­gų ir ski­ria­mas Tel­šių vys­ku­po Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos rek­to­riu­mi ir Kau­no met­ro­po­li­jos Pro­pe­deu­ti­nio kur­so va­do­vu, pa­lie­kant ei­ti ki­tas iki šiol tu­rė­tas pa­rei­gas. Tve­ruo­se ku­ni­gas dar dirbs iki rug­pjū­čio vi­du­rio. Vie­toj jo tve­riš­kių ga­ny­to­ju pa­skir­tas ku­ni­gas Edu­ar­das Ste­po­na­vi­čius, ku­ris at­lei­džia­mas iš Stal­gė­nų Šv. Apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus pa­ra­pi­jos kle­bo­no pa­rei­gų bei nuo pa­rei­gos ap­tar­nau­ti Kan­tau­čių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo ir Žli­bi­nų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos, Krikš­čio­nių pa­gal­bos pa­ra­pi­jas. Kle­bo­no tei­sė­mis ir pa­rei­go­mis E. Ste­po­na­vi­čius ap­tar­naus ir Me­din­gė­nų Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­ją.

Komentarai
Kiti straipsniai