Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

Su­im­ti nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­di­nin­kai ir jų va­dei­va kilę iš Plungės

Di­džiu­lis kie­kis ka­na­pių, dvi gra­na­tos, au­to­ma­ti­nio gin­klo dė­tu­vė, grei­čiau­siai už­sie­ny­je pa­vog­tos trans­por­to prie­mo­nės – mo­to­cik­las ir au­to­mo­bi­lis, ga­li­mas pla­nas nu­žu­dy­ti žmo­gų. Tai tik da­lis to, kuo dis­po­na­vo ir ką rez­gė trys plun­giš­kiai (gim. 1971, 1982 ir 1993 m.), šiuo me­tu jau su­im­ti ir lau­kian­tys teis­mo.

Lie­pos 12 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Alb­rek­tie­nė iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie nu­sta­ty­tus ir su­im­tus tarp­tau­ti­ne nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­da įta­ria­mus as­me­nis. Tiks­li­nant šią in­for­ma­ci­ją, po­li­ci­jos at­sto­vė spau­dai sa­kė, jog vi­si trys su­im­tie­ji yra ki­lę iš Plun­gės.
Kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me, Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (KPONTV) pa­rei­gū­nai, ben­dra­dar­biau­da­mi su ki­to­mis ša­lies ir už­sie­nio ins­ti­tu­ci­jo­mis, su­lai­kė or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­mos gru­pės na­rius, įta­ria­mus nar­ko­ti­nių me­džia­gų kon­tra­ban­da la­bai di­de­liais kie­kiais bei šių me­džia­gų pla­ti­ni­mu. Tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos, Vo­kie­ti­jos bei Len­ki­jos tei­sė­sau­gi­nin­kai.
Ty­rė­jai nu­sta­tė, kad or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riai per Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos bei Lie­tu­vos vals­ty­bių sie­nas la­bai di­de­liais kie­kiais į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką ga­be­no nar­ko­ti­nę me­džia­gą – ka­na­pes – ir ją pla­ti­no. Taip pat įta­ria­mie­ji ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo šau­na­mai­siais gin­klais, šaud­me­ni­mis bei sprog­me­ni­mis. Pa­rei­gū­nai bu­vo ga­vę duo­me­nų, jog su­lai­ky­tie­ji ga­li­mai ren­gė­si au­to­ma­ti­niu šau­tu­vu nu­žu­dy­ti ir Šiau­liuo­se gy­ve­nan­tį, su ne­tei­sė­ta nar­ko­ti­kų apy­var­ta sie­ja­mą ki­tą as­me­nį.
Su­ėmi­mo ir kra­tų ope­ra­ci­ja vy­ko šių me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį. Vie­ną jų ga­lė­jo ma­ty­ti ir plun­giš­kiai, kai ge­gu­žės 9-osios va­ka­rą gau­sios po­li­ci­jos pa­jė­gos at­vy­ko į V. Ma­čer­nio gat­vę, prie par­duo­tu­vės „Grūs­tė“, ir „Stop“ juos­ta ap­tvė­rė te­ri­to­ri­ją. Ta­da dir­bo daug pa­rei­gū­nų, į pa­gal­bą bu­vo pa­si­telk­tas ir tar­ny­bi­nis šuo.
Tuo pat me­tu Kal­va­ri­jos pa­sie­nio kon­tro­lės punk­te tei­sė­sau­gi­nin­kai jau lau­kė ir su­lai­kė iš Vo­kie­ti­jos ke­lei­vi­niu au­to­bu­su su­grį­žu­sį anks­čiau ne kar­tą teis­tą plun­giš­kį (gim. 1971 m.). Jo ba­ga­že bu­vo ap­tik­ti pa­ke­tai su dau­giau nei 17 kg nar­ko­ti­nės me­džia­gos – ka­na­pių.
Su­lai­kant mi­nė­tą as­me­nį, pa­rei­gū­nai, kaip mi­nė­ta, taip pat vyk­dė ope­ra­ci­ją Plun­gė­je ir Prie­nų ra­jo­ne. Ta­da su­lai­ky­ti dar du plun­giš­kiai, jau lau­kę iš Vo­kie­ti­jos grįž­tan­čio kur­je­rio: vie­nas – nu­si­kals­ta­mos gru­pės ly­de­ris (gim. 1982 m.), ki­tas – jo ben­dri­nin­kas (gim. 1993 m.).
Kra­tų pas su­lai­ky­tuo­sius me­tu ras­ta nar­ko­ti­nių me­džia­gų, kas­te­tas, 2 gra­na­tos, au­to­ma­ti­nio gin­klo dė­tu­vė ir kt. Taip pat ap­tik­tos, kaip įta­ria­ma, vog­tos trans­por­to prie­mo­nės: Lat­vi­jo­je pa­grob­tas leng­va­sis au­to­mo­bi­lis ir Ai­ri­jo­je nu­va­ry­tas „Hon­da“ mo­to­cik­las.
Vi­si įta­ria­mie­ji yra su­im­ti, jiems pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų kon­tra­ban­dos ir ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­kais or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je. Gru­puo­tės ly­de­riui taip pat in­kri­mi­nuo­ja­mas dis­po­na­vi­mas di­de­lės ver­tės nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tu tur­tu ir ne­tei­sė­tas dis­po­na­vi­mas di­de­lės sprogs­ta­mo­sios ga­lios sprogs­ta­mą­ja me­džia­ga.
Pro­ku­ro­ro spren­di­mu, ap­ri­bo­tos va­dei­vos nuo­sa­vy­bės tei­sės į au­to­mo­bi­lius ir mo­to­cik­lą, ku­rių ben­dra ver­tė – apie 12 tūkst. eu­rų.
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja ir jam va­do­vau­ja Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­rius.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Plungiškių narkotikų kontrabandininkų sulaikymo operacija vyko šių metų gegužės mėnesį.

Komentarai
Kiti straipsniai