Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

Skau­tiš­kos edu­ka­ci­jos iš Vai­kų bib­lio­te­kos per­si­kė­lė ir į ki­tas mies­to erd­ves

Be­veik tris mė­ne­sius tru­ku­sios skau­tiš­kos edu­ka­ci­jos Plun­gė­je su­trau­kė per 1600 žmo­nių. Šių me­tų ba­lan­džio 20 die­ną Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je bu­vo ati­da­ry­ta Lie­tu­vos skau­ti­jos šimt­me­čio pa­ro­da – tai įžan­ga į skau­tų veik­los pri­sta­ty­mą mū­sų ra­jo­ne. Į ati­da­ry­mą at­ėjo ne tik skau­tai, bet ir NVO „Kran­tas“ na­riai, kiti susidomėję vai­kai ir jau­nuo­liai.

Lie­tu­vos skau­ti­jos veik­lą pri­sta­tė Plun­gės ir Žli­bi­nų skau­tų „Gon­din­gos“ tun­to tun­ti­nin­kas br. Žyd­rū­nas. Skau­tus svei­ki­no Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė. Ap­žiū­rė­ję pa­ro­dą, lan­ky­to­jai bu­vo vai­ši­na­mi gar­džia ko­še, tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­mo­ky­ti pin­ti skau­tiš­kas apy­ran­kes, ra­šy­ti Mor­zės abė­cė­le, bib­lio­te­kos kie­me žais­ti skau­tiš­kus žai­di­mus.
Šiuo ren­gi­niu pra­si­dė­jo vi­są mė­ne­sį Vai­kų bib­lio­te­ko­je tu­rė­ju­sios truk­ti skau­tiš­kos edu­ka­ci­jos. Jos per ba­lan­džio pa­bai­gą ir ge­gu­žę ne tik ge­ro­kai pra­si­plė­tė, bet ir už­si­tę­sė. Nors pa­ro­da bai­gė­si bir­že­lio pra­džio­je, skau­tiš­ki ren­gi­niai Plun­gės vi­suo­me­nei tru­ko iki lie­pos 6-osios.
Tai­gi, kaip jau mi­nė­ta, nuo ba­lan­džio 20 iki bir­že­lio 6 die­nos tru­ku­sio­je Lie­tu­vos skau­ti­jos šimt­me­čio pa­ro­do­je Plun­gės, ra­jo­no ir ki­tų mies­tų dar­že­lių, mo­kyk­lų vai­kai daug su­ži­no­jo apie Pa­sau­lio ir Lie­tu­vos skau­tų veik­lą. Lie­tu­vo­je ji tę­sia­si nuo 1918 m (tais me­tais, spa­lio 1 d., Pet­ras Jur­ge­le­vi­čius-Jur­gė­la Vil­niu­je, Vy­tau­to gim­na­zi­jo­je, įkū­rė Lie­tu­vos skau­tų or­ga­ni­za­ci­ją). Tie­sa, so­viet­me­čiu skau­tiš­kos su­ei­gos, žy­giai, sto­vyk­los vy­ko už­sie­ny­je su­si­bū­ru­sių lie­tu­vių ben­druo­me­nė­se.
Kad bū­tų įdo­miau ir nau­din­giau, pa­ro­dos lan­ky­to­jams bu­vo ne tik pa­sa­ko­ja­ma apie skau­tų veik­lą, bet ir pa­mo­ko­ma pa­grin­di­nių maz­gų (pvz., tik­ro­jo, pie­me­nų, gel­bė­ji­mo, po­li­ci­nin­kų kil­pų), Mor­zės abė­cė­lės, pa­ro­do­ma skau­tiš­kų žai­di­mų. Tad už­si­ė­mi­mai, nors ir už­truk­da­vo il­gė­liau, bu­vo sma­gūs.
Įdo­mu, kad skau­tiš­ko­se edu­ka­ci­jo­se mo­kė­si ne tik plun­giš­kiai vai­kai. Su­si­do­mė­jo ir sen­jo­rų klu­bo „Ria­šut­me­dis“ na­riai, Rie­ta­vo gim­na­zi­jos, Tel­šių „Kran­to“, „At­ei­ties“ pro­gim­na­zi­jų mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai, lan­kė­si sve­čiai iš Len­ki­jos, Ma­ke­do­ni­jos, Slo­va­ki­jos, Suo­mi­jos, Fa­re­rų sa­lų, Vo­kie­ti­jos.
Nuo ge­gu­žės vi­du­rio už­si­ė­mi­mai per­si­kė­lė ir į Plun­gės par­ką, kur vy­ko lo­bia­vi­mas ir orien­ta­ci­nės var­žy­bos.
Iš vi­so edu­ka­ci­niuo­se už­si­ė­mi­muo­se Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je ir par­ke pa­bu­vo­jo 872 vai­kai ir su­au­gu­sie­ji.
Ne­ga­na to, skau­tai pri­si­dė­jo ir prie ke­lių mies­te vy­ku­sių šven­čių. Pir­miau­sia en­tu­zias­tin­gai su­da­ly­va­vo Eu­ro­pos die­nos kai­my­nų su­ei­go­je, vy­ku­sio­je ge­gu­žės 12 die­ną. Tą­dien skau­tai įren­gė al­pi­nis­ti­nes tra­sas, „vo­ra­tin­klį“ bei skry­dį per Bab­run­gą, mo­kė skau­tiš­kų maz­gų, rank­dar­bių, su­ren­gė orien­ta­ci­nes var­žy­bas po Plun­gės par­ką, už­da­vė plun­giš­kiams mįs­lių apie au­ga­lus, gy­vū­nus, žmo­gų bei že­mai­tiš­kų gal­vo­sū­kių.
Taip pat įsi­jung­ta į mies­to šven­tės ren­gi­nius. Bir­že­lio 15-ąją skau­tai pa­tir­ti­mi da­li­jo­si su JAV ka­de­tais, žai­dė su jais plun­giš­kių ir ame­ri­kie­čių mėgs­ta­mus žai­di­mus, at­sto­vai net­gi su­si­run­gė, kas pa­da­rys dau­giau at­si­spau­di­mų. Vė­liau vi­si da­ly­va­vo Plun­gės fo­to­bie­na­lės 2018, skir­tos Ame­ri­kos kul­tū­rai, ati­da­ry­me.
Ant­rą­ją mies­to šven­tės die­ną – bir­že­lio 16-ąją – Skau­tų slė­ny­je skau­tai vi­rė ko­šę ir ke­pė skau­tiš­ką duo­ne­lę bei ze­fy­riu­kus. Be to, vėl įren­gė ly­giag­re­tes per Bab­run­gą ir skry­dį per upe­lį.
Be skau­tų ne­ap­si­ė­jo ir Min­dės fes­ti­va­lis, skir­tas Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nai, ku­rį or­ga­ni­za­vo NVO „Kran­tas“. Skau­tai ne tik sa­va­no­ria­vo įvai­rio­se erd­vė­se, bet ir mo­kė plun­giš­kius rank­dar­bių, mazgų, no­rin­tiems py­nė apy­ran­kes, kvietė išbandyti estafetes…

„Gon­din­gos“ tun­to inf.

Komentarai
Kiti straipsniai