Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

Ša­lia au­to­ser­vi­so pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti ir au­to­mo­bi­lių plo­vyk­lą

Iš­kart už mies­to ri­bos, Rie­ta­vo gat­vė­je, kur jau sto­vi au­to­ser­vi­sas, ša­lia pla­nuo­ja­ma dar vie­no pa­sta­to sta­ty­ba – ne­tru­kus čia tu­rė­tų iš­dyg­ti au­to­mo­bi­lių plo­vyk­la. Apie tai lie­pos 17 d. pa­skelb­ta Sa­vi­val­dy­bės pus­la­py­je, vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je.

Pa­slau­gų pa­skir­ties pa­sta­to – au­to­mo­bi­lių plo­vyk­los sta­ty­ba – nu­ma­to­ma Rie­ta­vo g. 134. Čia jau yra Pa­ke­rų kai­mo te­ri­to­ri­ja. Sta­ty­bų už­sa­ko­vas – UAB „Trans­for­tas“, pro­jek­tą pa­ren­gė UAB „Sta­ta­ris“.
Ša­lia esa­mos au­to­mo­bi­lių ser­vi­so aikš­te­lės (tarp Rie­ta­vo ir Žal­ta­kal­nio gat­vių) pro­jek­tuo­ja­mas plo­vyk­los pa­sta­tas pa­gal pro­jek­ti­nį pa­siū­ly­mą nu­ma­to­mas vie­no aukš­to, sie­nos – iš dau­gias­luoks­nių plokš­čių, ben­dras pa­tal­pų plo­tas – apie 290 kv. m., aukš­tis nuo grin­dų – 6,55 m. Pa­sta­to fa­sa­das – pil­kas, su gel­to­nos spal­vos ele­men­tais.

Komentarai
Kiti straipsniai