Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

„Ne­ga­li­me leis­ti, kad Ta­ry­bos na­riai vie­šų­jų pir­ki­mų tvar­kas pa­si­tvir­tin­tų dėl sa­vęs“

Lie­pos 17-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jung­ti­nio Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos bei Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­džio me­tu iš­ki­lo ne­ma­žai dis­ku­si­jų, mat svars­tant klau­si­mus dėl eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo kri­te­ri­jų pa­gal pir­ki­mo rū­šis nu­sta­ty­mo tvar­kos ir dėl bū­ti­nų­jų vie­šų­jų pir­ki­mų są­ly­gų įve­di­mo dau­ge­lio po­sė­džia­vu­sių­jų nuo­mo­nės iš­si­sky­rė.

Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė pa­brė­žė, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vie­šuo­sius pir­ki­mus vyk­do va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mu, Ma­žos ver­tės pir­ki­mų tvar­kos ap­ra­šu, pa­tvir­tin­tu Vie­šų­jų pir­ki­mų di­rek­to­riaus įsa­ky­mu, ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šu, pa­tvir­tin­tu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu.
Pa­sak J. Gar­čins­kai­tės, vie­šie­ji pir­ki­mai yra skirs­to­mi pa­gal pir­ki­mo bū­dus, ku­rie nu­sta­to­mi pa­gal pir­ki­mo ver­tę, o ne rū­šis (pir­ki­mai į rū­šis ne­skirs­to­mi). Vie­šo­jo pir­ki­mo bū­das ne­le­mia kon­kur­so eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo kri­te­ri­jų nu­sta­ty­mo as­pek­tų.
Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja sa­kė, kad per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos spren­di­mas pa­si­rink­ti kaž­ku­rį kon­kre­tų su­tar­ties su­da­ry­mo kri­te­ri­jų ne­re­tai pri­klau­so nuo kon­kre­taus pir­ki­mo spe­ci­fi­kos. Taip pat tu­ri at­si­žvelg­ti į at­ski­rų rin­kų po­bū­dį bei ypa­tu­mus ir pa­si­rink­ti kri­te­ri­jų, ku­ris ge­riau­siai tik­tų sie­kiant už­tik­rin­ti lais­vą kon­ku­ren­ci­ją ir ge­riau­sio pa­siū­ly­mo pa­si­rin­ki­mą.
Kaip sa­kė J. Gar­čins­kai­tė, kri­te­ri­jai, ku­riais re­mian­tis per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos su­da­ro su­tar­tį, kai su­tar­tis su­da­ro­ma, per­kan­čia­jai or­ga­ni­za­ci­jai iš­si­ren­kant eko­no­miš­kai nau­din­gą pa­siū­ly­mą, yra šie: įvai­rūs kri­te­ri­jai, su­si­ję su ati­tin­ka­mos su­tar­ties da­ly­ku, pa­vyz­džiui, ko­ky­bė, kai­na, tech­ni­niai pri­va­lu­mai, es­te­ti­nės ir funk­ci­nės cha­rak­te­ris­ti­kos, ap­lin­ko­sau­gos cha­rak­te­ris­ti­kos, eks­plo­a­ta­ci­nės są­nau­dos, eko­no­miš­ku­mas, ga­ran­ti­nis ap­tar­na­vi­mas ir tech­ni­nė pa­gal­ba, pri­sta­ty­mo da­ta, pri­sta­ty­mo ar­ba už­bai­gi­mo lai­ko­tar­piai. „Ta­čiau rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad eko­no­miš­kai nau­din­giau­sias pa­siū­ly­mas ne­reiš­kia ma­žiau­sios kai­nos ir vis­kas pri­klau­so nuo kon­kre­taus pir­ki­mo. At­lie­ka­mi dar­bai bū­na la­bai įvai­rūs ir spe­ci­fi­niai“, – pa­brė­žė J. Gar­čins­kai­tė.
Be to, kaip sa­kė ve­dė­ja, re­mia­ma­si teis­mų prak­ti­ka, ku­ri yra nuo­lat kin­tan­ti bei prie ku­rios nuo­lat tu­ri pri­si­tai­ky­ti per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos. „Vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus pa­ste­bi­ma, jog yra su­si­for­ma­vu­si prak­ti­ka, kad kon­kur­so są­ly­gų pa­ren­gi­mas, vie­šų­jų pir­ki­mų vyk­dy­mas dau­giau tu­ri rem­tis teis­mų prak­ti­ka, o ne nu­sta­ty­to­mis tvar­ko­mis ar re­ko­men­da­ci­jo­mis. Kiek­vie­nas pir­ki­mo at­ve­jis yra in­di­vi­du­a­lus ir spe­ci­fi­nis. Ma­žai ti­kė­ti­na, kad pa­reng­to­je Eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo kri­te­ri­jų pa­gal pir­ki­mo rū­šis nu­sta­ty­mo tvar­ko­je bus nu­ma­ty­ti vi­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­ma­to­mų vyk­dy­ti kon­kur­sų kon­kre­tūs ir spe­ci­fi­niai pir­ki­mo at­ve­jai bei pa­gal pir­ki­mo ob­jek­to spe­ci­fi­ką eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo kri­te­ri­jai. Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja reng­da­ma kon­kur­so są­ly­gas bei at­si­žvelg­da­ma į nu­ma­to­mas ga­li­mai no­ri­mos pa­reng­ti tvar­kos nuo­sta­tas, nuo­lat su­si­durs su pro­ble­ma dėl prieš­ta­ra­vi­mų tarp nuo­lat be­si­kei­čian­čios teis­mų prak­ti­kos ir pa­tvir­tin­tos tvar­kos. To­kiu at­ve­ju tu­rės bū­ti kei­čia­mas Ta­ry­bos spren­di­mas ar Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mas (pri­klau­so­mai nuo to, kas tvir­tin­tų tvar­ką). Tai tik­rai ne­pa­spar­tins vie­šų­jų pir­ki­mų sa­va­lai­kio įvyk­dy­mo“, – apie vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ble­mas pa­sa­ko­jo J. Gar­čins­kai­tė.
Po­sė­džio me­tu Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis, kal­bė­da­mas apie vie­šų­jų pir­ki­mų rū­šis, pri­dū­rė, kad vi­si siek­ti­ni įgy­ven­din­ti pro­jek­tai yra skir­tin­gi (Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tai, Sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tai), juos įgy­ven­di­nant vi­sus sta­ty­bos, ran­gos dar­bus, įvai­rius re­mon­tus bei ki­tus svar­bius dar­bus rei­kia de­rin­ti su Agen­tū­ra. Tad vie­šie­ji pir­ki­mai yra skir­tin­gi ir iš­lei­džia­mos su­mos – taip pat.
Po­sė­džia­vu­sie­siems iš­ki­lo klau­si­mas, ką reiš­kia są­vo­ka „bū­ti­no­sios są­ly­gos vie­šų­jų pir­ki­mų są­ly­go­se“.
M. Čiu­že­lis pa­aiš­ki­no, kad vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Nuo­la­ti­nė vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja, reng­da­ma kon­kur­so są­ly­gas, va­do­vau­ja­si LR Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis. Įsta­ty­me yra aiš­kiai reg­la­men­tuo­ti vi­si bū­ti­nie­ji ir pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai. Spe­ci­fi­niai ir kon­kre­tūs pa­gal pir­ki­mo ob­jek­tą rei­ka­la­vi­mai yra nu­sta­to­mi in­di­vi­du­a­liai. Pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ta pa­siū­ly­mų ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mai, tie­kė­jų pa­ša­li­ni­mo pa­grin­dai, kva­li­fi­ka­ci­jai ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai, tie­kė­jų kva­li­fi­ka­ci­jos ver­ti­ni­mo tvar­ka, tie­kė­jo kva­li­fi­ka­ci­ją pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų są­ra­šas ir ki­ta.
Ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, iš­klau­siu­si J. Gar­čins­kai­tės ir M. Čiu­že­lio pra­ne­ši­mų, pa­reiš­kė, kad ne­rei­kė­tų ak­lai vien įsta­ty­mais va­do­vau­tis, bet vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus rei­kė­tų „įsi­jung­ti“ ir svei­ką pro­tą. Pir­ki­mų są­ly­gos, pa­sak A. Bei­er­le Ei­gir­die­nės, Plun­gė­je yra ne­nor­ma­lios.
„Vi­siems vie­šie­siems pir­ki­mams, ko­kie tik bu­vo vyk­do­mi Plun­gė­je, skir­ti di­džiu­liai pi­ni­gai. Ži­no­ma, jei yra tik vie­nas ant­ras tie­kė­jas, nė­ra per daug iš ko rink­tis, tad ir per­ka­me mak­si­ma­liau­sio­mis kai­no­mis ir per daž­nai ten­ka by­li­nė­tis teis­muo­se. Vie­šie­ji pir­ki­mai yra tar­si temp­te pri­tem­pia­mi prie aukš­čiau­sių kai­nų. Kam vi­so ši­to rei­kia? Tik­riau­siai dėl to, kad vyk­dan­tie­ji vie­šuo­sius pir­ki­mus ži­no, jog gaus pi­ni­gų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos. Be to, pu­sė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos na­rių tu­rė­tų nu­si­ša­lin­ti ir iš­ei­ti iš sa­lės, nes jų va­do­vau­ja­mos or­ga­ni­za­ci­jos taip pat da­ly­vau­ja vie­šų­jų pir­ki­mų, kur vis­kas per­ka­ma aukš­čiau­sio­mis kai­no­mis, pro­ce­se. Dau­ge­lis Ta­ry­bos na­rių yra su­in­te­re­suo­ti as­me­nys ir no­ri dėl sa­vęs pa­si­tvir­tin­ti vie­šų­jų pir­ki­mų tvar­ką“, – ka­te­go­riš­kai eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo kri­te­ri­jų pa­gal pir­ki­mo rū­šis nu­sta­ty­mo tvar­kai ir bū­ti­nų­jų są­ly­gų įve­di­mui į vie­šų­jų pir­ki­mų są­ly­gas ne­pri­ta­rė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė.
Po­sė­džio me­tu ki­tas Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas bu­vo ne­pa­ten­kin­tas, kad daž­nai ne­ma­ži pi­ni­gai iš­lei­džia­mi vi­sai ne­rei­ka­lin­giems bei ne­es­mi­niams da­ly­kams. „Pa­vyz­džiui, ne­ga­li­ma iš­leis­ti krū­vos pi­ni­gų va­go­nė­lių sta­ty­bos dar­bų at­li­ki­mo vie­to­je sta­ty­ti“, – sa­kė R. En­dri­kas.
Po­sė­džio pir­mi­nin­kas To­mas Rau­dys pa­brė­žė, kad ir Plun­gė­je dar­bi­nin­kai tu­ri dirb­ti nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis bei gau­ti nor­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, ne­ga­li­ma jiems mo­kė­ti tik mi­ni­mu­mo. Be to, pa­sak pir­mi­nin­ko, šio po­sė­džio me­tu no­ri­ma tik pa­tvir­tin­ti vie­šų­jų pir­ki­mų są­ly­gas, o ne ką nors pirk­ti.
Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja J. Gar­čins­kai­tė, iš­gir­du­si ne­ma­žai ne­pa­si­ten­ki­ni­mo kal­bų, pa­siū­lė Ta­ry­bos na­riams pa­tiems ste­bė­ti, iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti ir nu­spręs­ti, ko­kius kri­te­ri­jus tai­ky­ti vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus, ko­kie yra nau­din­gu­mo kri­te­ri­jai pa­gal pir­ki­mo rū­šis ar ko­kias bū­ti­ną­sias są­ly­gas įves­ti į vie­šų­jų pir­ki­mų są­ly­gas.
As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė at­sa­kė, kad tik­rai nė vie­nas Ta­ry­bos na­rys ne­truk­dys dirb­ti ad­mi­nist­ra­ci­jai, ku­ri yra ge­rai su­si­pa­ži­nu­si su vi­sais pir­ki­mų kri­te­ri­jais ir ži­no įsta­ty­mus, ta­čiau, pa­sak jos, ne­ga­li­ma leis­ti, kad Ta­ry­bos na­riai vie­šų­jų pir­ki­mų tvar­kas pa­si­tvir­tin­tų tik dėl sa­vo ge­ro­vės.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: M. Čiuželis sakė, kad visi projektai, kuriuos siekiama įgyvendinti, yra skirtingi.

Komentarai
Kiti straipsniai