Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

Mal­šin­ti troš­ku­lį plun­giš­kiams prie van­dens ko­lo­nė­lės bus pa­to­giau

Gal­būt dar ne vi­si plun­giš­kiai ži­no, jog karš­tą die­ną A. Ju­cio gat­vės skve­re­ly­je, prie va­di­na­mo­sios „Su­per­mies­to“ aikš­te­lės, ga­li at­si­ger­ti van­dens – čia, ša­lia ka­vi­nu­kės „Ta­ka­va“, me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ini­cia­ty­va jau ku­rį lai­ką yra pa­sta­ty­ta ge­ria­mo­jo van­dens ko­lo­nė­lė. Nuo šiol pri­ėji­mas prie van­dens bus dar pa­to­ges­nis, o ap­lin­ka – daug gra­žes­nė, nes plun­giš­kiai ver­sli­nin­kai Min­dau­gas ir Da­rius Bie­liaus­kai, ku­rie yra įkū­rę už­da­rą­ją ak­ci­nę ben­dro­vę „Mar­mo Arc“, nu­ta­rė sa­vo mies­tui pa­do­va­no­ti do­va­ną – ap­dai­lą, tad prie ko­lo­nė­lės pa­da­rė iš­skir­ti­nę ak­mens plokš­tė­mis grįs­tą aikš­te­lę. Lie­pos 12 die­ną šio­je vie­to­je už tai jiems pa­dė­ko­jo ir Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.

Ne­di­de­lė­je sim­bo­li­nė­je ati­da­ry­mo šven­tė­je, be mi­nė­tų ver­sli­nin­kų ir me­ro, da­ly­va­vo mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas, me­ro pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius, UAB „Plun­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius An­ta­nas Bo­ru­mas ir ke­le­tas ki­tų sve­čių. Su­si­rin­ku­sie­ji ap­žiū­rė­jo iš ak­mens ma­sės pa­da­ry­tą aikš­te­lę, pa­si­džiau­gė su­tvar­ky­tu kam­pe­liu, kai ku­rie at­si­gė­rė ir van­dens iš ko­lo­nė­lės.
Be­je, ge­ria­ma­sis van­duo iš ko­lo­nė­lės (tie­kia­mas iš van­den­tie­kio), pa­spau­dus at­ski­rus myg­tu­kus, ga­li bėg­ti iš tri­jų vie­tų skir­tin­ga­me aukš­ty­je: vie­na vie­ta pa­to­gi įsi­pil­ti van­dens į bu­te­lį ar ki­tą at­si­neš­tą in­dą, ki­ta vie­ta skir­ta ger­ti tie­sio­giai iš sro­vės, tre­čia vie­ta įreng­ta prie pat grin­di­nio, kur van­dens ga­li pa­lak­ti au­gin­ti­niai.
Ge­ria­mo­jo van­dens ko­lo­nė­lę, me­ro siū­ly­mu, čia pa­sta­tė UAB „Plun­gės van­de­nys“. Be­je, van­dens iš to­kio pat įren­gi­nio plun­giš­kiai ga­li at­si­ger­ti ir prie „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­no. Kaip svars­tė A. Bo­ru­mas, šį su­ma­ny­mą – sta­ty­ti ge­ria­mo­jo van­dens ko­lo­nė­les – ga­li­ma ir dar la­biau iš­plė­to­ti. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pa­an­tri­no, jog to­kia min­tis jau kir­ba, gal­būt nu­mal­šin­ti troš­ku­lį at­ei­ty­je bus ga­li­ma ir par­ke, prie de­ši­nio­sios rū­mų ofi­ci­nos.
A. Ju­cio gat­vės skve­re­ly­je grin­di­nio ap­dai­lą prie šios ko­lo­nė­lės įren­gę bro­liai ver­sli­nin­kai džiau­gė­si ga­lė­ję pri­si­dė­ti prie mies­to puo­ši­mo. „Ačiū me­rui Aud­riui Kli­šo­niui, kad pa­siū­lė su­tvar­ky­ti šią vie­tą. Sten­gė­mės, kad ir var­to­to­jams, ir pri­žiū­rė­to­jams bū­tų pa­to­gus pri­ėji­mas, ti­ki­mės, kad plun­giš­kiai įver­tins mū­sų dar­bą. Ak­mens il­ga­am­žiš­ku­mas ga­ran­tuo­ja­mas“, – pui­kiai nu­si­tei­kęs kal­bė­jo UAB „Mar­mo Arc“ ak­ci­nin­kas D. Bie­liaus­kas, jam pri­ta­rė ir šios įmo­nės va­do­vas M. Bie­liaus­kas. Pas­ta­ro­jo ver­sli­nin­ko va­do­vau­ja­ma įmo­nė ak­mens plokš­tes pa­do­va­no­jo, o D. Bie­liaus­ko va­do­vau­ja­mos ben­dro­vės „Plun­gės la­gū­na“ dar­bi­nin­kai šią aikš­te­lę įren­gė.
Ver­sli­nin­kai svars­tė, jog ir ki­ti plun­giš­kiai ga­lė­tų pa­sek­ti jų pa­vyz­džiu – pa­do­va­no­ti mies­tui ko­kį nors sa­vo dar­bą.
Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas dė­ko­jo M. ir D. Bie­liaus­kams už pa­gra­žin­tą mies­to da­le­lę, įtei­kė ver­sli­nin­kams pa­dė­kos raš­tą ir vė­lia­vą su Plun­gės mies­to her­bu.
„In aqua sa­ni­tas“ – skel­bia in­for­ma­ci­nė len­te­lė aikš­te­lė­je, pri­tvir­tin­ta ant gra­vi­ruo­to ak­me­ni­nio stul­pe­lio. Iš lo­ty­nų kal­bos iš­ver­tus ši fra­zė reiš­kia „Van­de­ny­je – svei­ka­ta“. Tai­gi, plun­giš­kiai ra­gi­na­mi bū­ti svei­ki ir ger­ti daug van­dens.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos inf.

Nuotraukoje: Simbolinėje atidarymo šventėje dalyvavo (iš kairės) G. Domarkas, A. Klišonis, D. Bieliauskas, M. Bieliauskas ir A. Borumas.

Komentarai
Kiti straipsniai