Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

Ku­rioms gat­vėms la­biau rei­ka­lin­gas as­fal­tas?

Ket­vir­ta­die­nį, lie­pos 12 die­ną, vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­ty­ta dėl vie­ti­nės reikš­mės ke­lių tai­sy­mo pri­ori­te­ti­nės ei­lės pa­tvir­ti­ni­mo. Ta­ry­bos na­riai do­mė­jo­si, kaip pa­ren­ka­mi pri­ori­te­tai, nes kai ku­rios gat­vės la­biau pra­šo­si re­mon­to, nei esan­čios są­ra­šo vir­šu­je. Po įsi­plies­ku­sių dis­ku­si­jų nu­spręs­ta pa­tvir­tin­ti pa­teik­tą spren­di­mą, o ru­de­nį dar kar­tą su­grįž­ti prie są­ra­šo ir, jei pri­reiks, jį pa­ko­re­guo­ti. Ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mo su­lau­kė ir ki­ti dar­bot­var­kė­je bu­vę klau­si­mai.

Ta­ry­bos na­rys Juo­zas Bars­tei­ga pa­ste­bė­jo, kad vie­ti­nės reikš­mės žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo pri­ori­te­ti­nia­me są­ra­še pa­teik­tos įvai­rios gat­vės tiek ko­ky­bės, tiek ir eis­mo in­ten­sy­vu­mo at­žvil­giu. Jam bu­vo įdo­mu, kaip gat­vės bu­vo rei­tin­guo­ja­mos, nes ket­vir­to­je vie­to­je esan­ti Eže­ro gat­vė (Tve­rų se­niū­ni­ja) yra la­biau pro­ble­mi­nė, ne­gu pir­mo­je vie­to­je esan­ti Pa­lan­gos gat­vė (Rie­ta­vas). „Ne­gi Pa­lan­gos gat­vė to­kia ne­pra­va­žiuo­ja­ma? Su­pran­tu, kad ten gy­ve­na dau­giau žmo­nių, ta­čiau, pa­vyz­džiui, Eže­ro gat­vė­je as­fal­tas la­bai rei­ka­lin­gas ne tik ten gy­ve­nan­tiems žmo­nėms, bet ir tu­riz­mui, nes ve­da iki Ruš­kio eže­ro“, – sa­kė ta­ry­bos na­rys. Anot sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio, tu­rint sa­vas lė­šas, vis­kas bū­tų ki­taip, nes tuo­met bū­tų ga­li­ma pri­ori­te­tus pa­skirs­ty­ti kaip pa­tiems no­ri­si. Šiuo at­ve­ju pi­ni­gai gau­na­mi iš Ke­lių di­rek­ci­jos, to­dėl rei­kia tu­rė­ti la­bai rim­tų ar­gu­men­tų no­rint kon­kre­čios gat­vės tvar­ky­mui gau­ti lė­šų. Svar­biau­si kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos skirs­to­mos gat­vės, yra eis­mo in­ten­sy­vu­mas, su­si­sie­ki­mas tarp re­gio­ni­nių ke­lių, gy­ve­na­mų­jų na­mų skai­čius, svar­ba ver­slui, tu­riz­mui, mo­kyk­lai. „Šią pro­ble­mą, apie ku­rią kal­ba­te, aš pui­kiai ži­nau. Kad ta­me ke­ly­je ky­la dul­kės – eko­lo­gi­nė pro­ble­ma, kad ke­lias duo­bė­tas – ke­li­nin­kų pro­ble­ma. Spe­cia­lis­tai dir­ba pa­gal nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus. Eže­ro gat­ve dau­giau va­žiuo­ja­ma šil­to­jo se­zo­no me­tu, o Pa­lan­gos gat­vė­je eis­mas in­ten­sy­vus vi­sus me­tus, ypač tur­gaus die­ną“, – sa­kė me­ras.
Vi­li­jai Raz­mie­nei už­kliu­vo tai, kad Dau­gė­duo­se esan­čios Gu­da­lių gat­vės ver­ti­ni­me 0 ba­lų skir­ta už as­fal­ta­vi­mo nau­dą ver­slui, tu­riz­mui, mo­kyk­lai. Vie­ti­nės reikš­mės žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo pri­ori­te­ti­nia­me są­ra­še ši gat­vė yra de­vin­to­je vie­to­je (iš 24). „Gat­vė gy­ven­vie­tės vi­du­ry­je, ji yra la­bai pro­ble­mi­nė, bet nie­kas ne­tvar­ko­ma. Ne­gi jai dar ne­at­ėjo ei­lė? Ne­su­pran­tu, ko­dėl šiam kri­te­ri­jui skir­ta 0 ba­lų, kai vai­kai ta gat­ve ei­na į mo­kyk­lą“, – sa­vo pa­ste­bė­ji­mus iš­sa­kė ta­ry­bos na­rė. Į šią pa­sta­bą bu­vo at­sa­ky­ta, kad ba­lų ne­skir­ta, nes ta gat­ve ne­va­žiuo­ja mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas. Anot me­ro, yra to­kių vie­tų, kur ne­pra­va­žiuo­ja au­to­bu­sai, lau­žo­ma tech­ni­ka, dėl to ši gat­vė pri­ori­te­tų są­ra­še yra že­mes­nė­je po­zi­ci­jo­je. „Su­tin­ku, kad ten gy­ve­nan­tie­ji ma­to pro­ble­mą, bet kai su­de­di vi­sos sa­vi­val­dy­bės ke­lius į vie­ną krū­vą, vaiz­das pa­si­kei­čia. Rei­kia žiū­rė­ti ne į vie­ną gat­vę, o į vi­su­mą, ta­da ir pa­si­ma­to, ku­riai gat­vei la­biau rei­ka­lin­gas as­fal­tas. Lė­šų ne­gau­na­me tiek, kad vi­sas gat­ves pa­jėg­tu­me su­tvar­ky­ti“, – kal­bė­jo A. Čer­nec­kis. Ki­tiems me­tams fi­nan­sa­vi­mas bus gau­tas vos dviem ar trim gat­vėms iš pa­teik­to pri­ori­te­tų są­ra­šo. Me­ras pa­siū­lė pa­tvir­tin­ti są­ra­šą su ga­li­my­be, jei rei­kės, jį ko­re­guo­ti. Vie­tos ūkio sky­riui duo­tas už­da­vi­nys vis­ką per­žiū­rė­ti, o po ke­lių mė­ne­sių grį­žus prie šio klau­si­mo bus ga­lu­ti­nai su­dė­lio­ti taš­kai. Dviem ta­ry­bos na­riams – V. Raz­mie­nei ir J. Bars­tei­gai – su­si­lai­kius, spren­di­mas bu­vo pri­im­tas.
Pri­ėjus prie spren­di­mo pro­jek­to, ku­riuo siū­lo­ma de­le­guo­ti į Lie­tu­vos Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos for­muo­ja­mas re­gio­ni­nes kul­tū­ros ta­ry­bas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ją Jo­lan­tą Ber­taus­kie­nę, J. Bars­tei­ga do­mė­jo­si, ar J. Ber­taus­kie­nė iš­rink­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos siū­ly­mu bei ko­kie bu­vo ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai pa­tek­ti į ta­ry­bos su­dė­tį. A. Čer­nec­kis pa­sa­ko­jo, kad prieš ke­le­tą die­nų da­ly­va­vo pa­si­ta­ri­me Tel­šiuo­se, kur ir bu­vo pri­sta­ty­ta ši nau­jo­vė. Re­gio­ni­nės ta­ry­bos for­muo­ja­mos, nes mi­nis­te­ri­ja sky­rė 3 mln. eu­rų vi­siems Lie­tu­vos re­gio­nams, iš­sky­rus tris di­džiuo­sius mies­tus – Vil­nių, Kau­ną ir Klai­pė­dą. Pi­ni­gai bus skir­ti kul­tū­ros ren­gi­niams vi­so­je Lie­tu­vo­je. Įver­tin­ti pa­raiš­koms, pro­jek­tams rei­ka­lin­ga ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, ku­rios for­muo­ja­mos ap­skri­čių pa­grin­du. Vie­nas žmo­gus yra de­le­guo­ja­mas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, dar vie­nas bus ren­ka­mas kon­kur­so bū­du. „Kul­tū­ros žmo­nės yra pa­ten­kin­ti šia pro­gra­ma, tai yra žings­nis į prie­kį, ku­ris jau se­niai tu­rė­jo bū­ti ženg­tas“, – sa­kė me­ras.
Iš­se­kus dar­bot­var­kės klau­si­mams sa­vi­val­dy­bės va­do­vas in­for­ma­vo, kad jau pra­si­dė­jo ru­de­nį vyk­sian­čios My­ko­li­nių šven­tės, ku­ri truks tris die­nas, pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai. „Na­mų dar­bus da­ro­me iš anks­to, nes lai­kas la­bai grei­tai bė­ga“, – sa­kė A. Čer­nec­kis. Taip pat in­for­ma­vo ir apie tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos pro­jek­tus, nes jau bai­gė­si reng­tų pla­nų bei pro­jek­tų pa­tik­ri­ni­mas ir duo­tas lei­di­mas pra­dė­ti juos įgy­ven­din­ti. Vyk­dant tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos pro­jek­tus Rie­ta­vo lau­kia tur­ge­lio sta­ty­ba ir tvar­ky­mas, lau­ko te­ni­so ir krep­ši­nio aikš­te­lių įren­gi­mas ša­lia mu­zie­jaus, prie „Tū­zo“ par­duo­tu­vės Saus­lau­ky­je at­si­ras vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, dar vie­na – prie lop­še­lio-dar­že­lio, pla­nuo­ja­mi ki­ti dar­bai. Ki­tą­met jau tu­rė­tų ma­ty­tis at­lik­tų dar­bų re­zul­ta­tai. Pa­si­džiaug­ta, kad Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos spor­to sa­lės sta­ty­ba vyks­ta sklan­džiai, dar­bi­nin­kai dir­ba grei­tai. „At­ro­do, kad žie­mos ne­su­lauk­si­me ir rak­tai nuo pa­sta­to bus įteik­ti anks­čiau. Rei­ka­lai pa­ju­dė­jo ir Žad­vai­nių ke­ly­je. Dar­bus ža­dė­jo baig­ti iki rug­sė­jo pir­mos die­nos. Jo­kiais pa­ža­dais ne­be­ti­kiu, ta­čiau šiuo me­tu dar­bai ten vyksta sklan­džiai“, – pa­sa­ko­jo me­ras.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: J. Barsteiga ir V. Razmienė turėjo pastabų dėl pateikto vietinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo prioritetinio sąrašo.

Komentarai
Kiti straipsniai