Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

Ko­var­nius iš par­ko pa­dės iš­gui­ti sa­ka­lai

Vaikš­tan­tys po Plun­gės par­ką žmo­nės daž­nai ma­to balkš­vo­mis dė­mė­mis „ap­šau­dy­tus“ ta­kus, o ir pa­tys tu­ri sau­go­tis, kad įky­riai kar­kian­tys juo­di paukš­čiai ne­tykš­te­lė­tų ant gal­vos. Ko­var­nių (ar­ba ko­vų) po­pu­lia­ci­ja jau tiek iš­pli­tu­si, kad šių spar­nuo­čių, kaip sa­kė Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas, da­bar yra ge­ro­kai dau­giau nei pa­čių Plun­gės gy­ven­to­jų – tie­siog de­šim­ti­mis tūks­tan­čių! Ir iš­ties, ko ge­ro ne ­vie­nam jau yra te­kę ma­ty­ti net pa­juo­du­sią pa­dan­gę nuo jų spie­čiaus. Apie pla­nuo­ja­mus ko­vos su ko­var­niais bū­dus kal­bė­ta lie­pos 16 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

„Pro­ble­ma mū­sų par­ke yra di­de­lė – ko­var­nių po­pu­lia­ci­ja jau ne­be­kon­tro­liuo­ja­ma. Me­džiuo­se su­suk­ta dau­giau kaip tūks­tan­tis liz­dų, ta­kai nuo­lat ter­šia­mi, o tai tik­rai ne­at­ro­do ge­rai. Sten­gia­mės sa­vo par­ką tvar­ky­ti, bet su šiais paukš­čiais jau nebesu­si­tvar­ko­me“, – kal­bė­jo A. Ba­ka­naus­kas. Mu­zie­jaus di­rek­to­rius mi­nė­jo, jog kas­met krei­pia­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją dėl lei­di­mo po­pu­lia­ci­ją ma­žin­ti. Pa­vyz­džiui, šie­met ga­vo at­sa­ky­mą, jog ga­li­ma tam tik­ras prie­mo­nes nau­do­ti nuo va­sa­rio 15 iki ko­vo 1 die­nos. De­ja, tuo me­tu ko­var­niai dar net ne­bu­vo par­skri­dę.
Be­je, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus tu­ri gar­si­nę pa­tran­ką, taip pat ga­li „pa­leis­ti“ spe­cia­lų ko­var­nių klyks­mą – pa­gal­bos šauks­mą, tar­si juos pul­tų sa­ka­lai, ta­čiau nei vie­nos, nei ki­tos prie­mo­nės da­bar nau­do­ti ne­ga­li.
Pa­kal­bė­jus su ki­tų par­kų at­sto­vais, bu­vo nu­tar­ta sek­ti len­kų iš Bals­to­gės pa­vyz­džiu. Jie nau­do­ja kom­plek­si­nes prie­mo­nes: ne tik nai­ki­na liz­dus, bet į dar­bą pa­lei­džia ir plėš­riuo­sius paukš­čius – sa­ka­lus bei pe­lė­das.
Tai­gi, ko­vos su ko­var­niais pla­nas toks: nuo va­sa­rio iki ko­vo vi­du­rio nai­kin­ti jų liz­dus, t. y. iš­va­ly­ti vi­są par­ką nuo liz­dų pa­si­tel­kiant aukš­ta­li­pius. Vie­no liz­do su­nai­ki­ni­mas kai­nuos 12 eu­rų (su PVM), o liz­dų, kaip mi­nė­ta, yra per tūks­tan­tį. Tam bus pa­nau­do­tos iš Gam­tos ap­sau­gos fon­do šie­met gau­tos lė­šos (1000 eu­rų), ki­tą­met pi­ni­gų vėl bus pra­šo­ma. Taip pat bus nau­do­ja­ma gar­si­nė pa­tran­ka, kad, ne­ra­dę sa­vo liz­do, ko­var­niai ne­su­si­suk­tų nau­jo (tą dar­bą jie at­lie­ka per ke­tu­rias die­nas). Be to, kaip da­ro len­kai, pla­nuo­ja­ma pa­si­telk­ti plėš­riuo­sius paukš­čius – sa­ka­lus, o gal­būt ir pe­lė­das. A. Ba­ka­naus­kas ti­ki­no, jog sa­ka­lai ko­var­nių ne­už­mu­ša, o tik juos iš­vai­ko – vyk­do sa­vo­tiš­ką prie­žiū­rą, kad anie ne­suk­tų liz­dų.
Mu­zie­jaus di­rek­to­rius taip pat pa­sa­ko­jo, ką iš­gir­do iš Zuok­nių oro uos­to erd­vės re­gu­liuo­to­jo – ten prie­žiū­rai nau­do­ja­mi ne tik sa­ka­lai, bet ir šu­nys: pir­miau­sia pa­lei­džia­mi ke­tur­ko­jai, jie iš­bai­do oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je esan­čius paukš­čius, ta­da pa­lei­džia­mi sa­ka­lai ir šie ga­lu­ti­nai iš te­ri­to­ri­jos iš­vai­ko spar­nuo­čius, kad ku­ris nors ne­pa­tek­tų į lėk­tu­vo va­rik­lį.
Tai­gi, pas mus pla­nuo­ja­ma im­tis pro­jek­to „M. Ogins­kio rū­mų sa­ka­ly­nė“. Jį įgy­ven­di­nus ir įkū­rus sa­ka­li­nin­kys­tės ūkį, plėš­rie­ji paukš­čiai ne tik pa­si­tar­nau­tų var­ni­nių paukš­čių pre­ven­ci­jai, bet tik­tų ir edu­ka­ci­nei veik­lai. Taip pat į tą pa­tį pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma įtrauk­ti ir fa­za­nus, ku­rie bū­tų M. Ogins­kio par­ko puoš­me­na.
Apie pro­jek­tą kal­bė­jęs Plun­gės ra­jo­no me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Vir­gi­li­jus Os­ta­se­vi­čius už­si­mi­nė, jog fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai ga­lė­tų bū­ti ke­li: Sa­vi­val­dy­bė, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, Tel­šių miš­kų urė­di­ja ir kt. Vie­nas va­rian­tas – pa­tiems steig­ti vie­šą­ją įstai­gą, ku­ri įgy­ven­din­tų mi­nė­tą pro­jek­tą, ki­tas va­rian­tas – kreip­tis į Tel­šių miš­kų urė­di­ją, ku­ri teik­tų Plun­gei šią pa­slau­gą. Links­ta­ma prie pas­ta­ro­jo va­rian­to, nes urė­di­jo­je yra Žvė­rin­čius, jie tu­ri pa­tir­ties su gy­vū­nais ir sa­ka­li­nin­kys­tei, kiek jau ži­no­ma, pri­ta­ria.
Duo­me­nis, kiek kai­nuos mi­nė­to pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas, pla­nuo­ja­ma pa­teik­ti vė­liau. Vi­si po­sė­džio da­ly­viai, taip pat ir me­ras, šią idė­ją pa­lai­kė, tad Plun­gė pra­de­da ruoš­tis ko­vai su ko­var­niais!

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Plungės parką „okupavę“ kovarniai jau kitąmet taip ramiai nebetupės: lizdai bus sunaikinti, triukšmą kels garsinė patranka, o iš medžių ir teritorijos juos vaikys sakalai…

Komentarai
Kiti straipsniai