Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Ke­ly­je už­si­de­gė len­ko vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis

Lie­pos 15-osios va­ka­rą Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai pra­neš­ta apie gais­rą ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė. Ug­nia­ge­siai bu­vo in­for­muo­ti, jog maž­daug 42-aja­me ki­lo­met­re, va­žiuo­jant nuo Ma­žei­kių link Plun­gės, at­vi­ra lieps­na pleš­ka leng­va­sis au­to­mo­bi­lis.

Pra­ne­ši­mas gau­tas 22.16 val., į ne­lai­mės vie­tą ne­del­siant iš­vy­ko gais­ri­nės ma­ši­nos. Pa­aiš­kė­jo, jog Nor­ve­gi­jo­je re­gist­ruo­tas leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Ford S-Max“ už­si­plies­kė Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je, ties Ru­kun­džių kai­mu. Jį vai­ra­vo pats sa­vi­nin­kas – Len­ki­jos pi­lie­tis J. B. (gim. 1995 m.). Vy­ras per Lie­tu­vą ke­lia­vo su šei­ma.
At­vy­kus gel­bė­to­jams, ug­nis nio­ko­jo va­rik­lio sky­rių, žmo­nės bu­vo spė­ję iš­šok­ti, nie­kas ne­nu­ken­tė­jo. Lieps­na ge­ro­kai ap­ga­di­no ne tik va­rik­lio sky­rių, bet ir sa­lo­ną. Taip pat su­de­gė au­to­mo­bi­lio ir ke­liau­to­jų do­ku­men­tai. Apie įvy­kį in­for­muo­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ne­lai­mės prie­žas­tys tiks­li­na­mos.

Komentarai
Kiti straipsniai