Penktadienis, 2019 m. vasario 22 d.

Iš­ve­žė kios­ką, ku­ria­me anks­čiau vei­kė ba­tų tai­syk­la

Lie­pos 13 die­ną, prieš 14 va­lan­dą, Plun­gės mies­to J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir A. Ju­cio gat­vių san­kry­žo­je ėmė strig­ti eis­mas, re­gu­lia­vi­mo ėmė­si po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Iš tos vie­tos ga­ben­tas di­de­lis kro­vi­nys – kra­nu bu­vo pa­kel­tas ir ant vadinamojo tralo už­dė­tas prie san­kry­žos riog­so­jęs se­nas kios­kas, ku­ria­me prieš ke­le­tą me­tų yra vei­ku­si ba­tų tai­syk­la.

ne­nau­do­ja­mo ap­triu­šu­sio sta­ti­nio, tad vie­ną die­ną žmo­gus ėmė ir su­si­tvar­kė.
Se­niū­nas pa­si­džiau­gė, kad da­bar kios­kų mū­sų mies­te jau ne­daug, nau­jų pra­šy­mų ne­be­gau­na­ma. Pri­si­mi­nė, jog jam pra­dė­jus dirb­ti se­niū­ni­jo­je, bu­vo iš­duo­ta apie 40 lei­di­mų. Da­bar ke­liuo­se li­ku­siuo­se kios­ke­liuo­se veik­la vyks­ta, daž­niau­sia tai – ke­ba­bi­nės.
Be­je, se­niū­ni­jai ne­pa­tin­ka ir dar vie­nas pa­mirš­tas sta­ti­nys – Mi­ni­jos gat­vė­je, prie Se­na­mies­čio mo­kyk­los, ki­to­je gat­vės pu­sė­je, se­nais lai­kais vei­kė toks ban­de­lių kios­kas, ku­ris da­bar at­ro­do la­bai var­ga­nai ir daug me­tų yra ne­nau­do­ja­mas. Se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai vis pa­ra­gi­na šei­mi­nin­kus pri­im­ti spren­di­mą.

Komentarai
Kiti straipsniai