Trečiadienis, 2019 m. kovo 20 d.

Die­na ka­riuo­me­nės ap­sup­ty­je

Lie­pos 8-ąją Rie­ta­vo mies­te su­reng­ta die­na su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne, skir­ta Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos ir Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti. Šven­tė pra­si­dė­jo Šv. Mi­šio­mis, ku­rios bu­vo au­ko­ja­mos Rie­ta­vo Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je. Iš mal­dos na­mų šven­ti­nė ei­se­na per gat­ve­les nu­vin­gu­ria­vo par­ko link.

Iš­kil­min­go­je ei­se­no­je žy­gia­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų or­kest­ras (vad. ka­pel­meis­te­ris Egi­di­jus Mik­nius), Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ ka­rių ir Lie­tu­vos Šau­lių są­jun­gos na­rių bei Rie­ta­vo ben­druo­me­nės ri­kiuo­tė. Šven­tė pra­dė­ta iš­kil­min­gu Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės, is­to­ri­nės, Eu­ro­pos Są­jun­gos, NATO ir Rie­ta­vo vė­lia­vų pa­kė­li­mu. Taip pat vi­si vie­nin­gai su­gie­do­jo Lie­tu­vos vals­ty­bės him­ną.
Į sce­ną svei­ki­ni­mo žo­dį tar­ti pa­kvies­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. „Tau­tos vie­ny­bė ne tik Rie­ta­ve, bet ir vi­so­je vals­ty­bė­je. Gie­dant him­ną net aša­ros kau­pia­si: ko­kia vie­ny­bė, su­si­tel­ki­mas, ge­ras jaus­mas gy­ve­nant lais­vo­je Lie­tu­vo­je. Ga­lė­si­me da­ry­ti gra­žiau­sius dar­bus ir įveik­ti sun­kiau­sias kliū­tis, jei bū­si­me vie­nin­gi ir ei­si­me ko­ja ko­jon vie­nas ki­tam pa­gel­bė­da­mi, pa­rem­da­mi, su­tar­ti­nai pa­dai­nuo­da­mi, tuo­met nu­ei­si­me to­li“, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir gy­ny­bos šta­bo Ka­ri­nio ren­gi­mo val­dy­bos J7 Pra­ty­bų pla­na­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas, pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ra­mū­nas Sa­lys, Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys, Eu­ro­pos par­la­men­ta­ro Bro­nio Ro­pės pa­dė­jė­ja Dai­va Pup­laus­kie­nė.
Ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos pa­bai­gai nu­ai­dė­jo trys is­to­ri­nio pa­būk­lo sal­vės, ku­rias iš­šo­vė Ge­ne­ro­lo Ro­mu­al­do Gied­rai­čio ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­no ka­riai. Sal­vės skir­tos Lie­tu­vos vals­ty­bei, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei bei Rie­ta­vo kraš­tui ir jo žmo­nėms.
Me­ras A. Čer­nec­kis įtei­kė pa­dė­kas pa­grin­di­niams šven­tės ini­cia­to­riams ir or­ga­ni­za­to­riams. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­dui ge­ne­ro­lui lei­te­nan­tui Jo­nui Vy­tau­tui Žu­kui skir­ta pa­dė­ka „Už ren­gi­nio „Die­na su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne“ Rie­ta­ve or­ga­ni­za­vi­mą ir su­teik­tą ga­li­my­bę sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams iš ar­ti su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­da­li­nių gin­kluo­te, tech­ni­ka, eki­puo­te, tar­ny­bos bū­dais ir ka­rių kas­die­ny­be“. Ki­ta pa­dė­ka iš­ke­lia­vo į šven­tės ini­cia­to­riaus, „Rie­ta­vo vai­ko“ R. Sa­lio ran­kas. Pa­dė­ko­ta ir or­ga­ni­za­ci­nį dar­bą dir­bu­siai ka­ri­nių vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tei ka­pi­to­nei Si­mo­nai Jo­nu­šai­tei, Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų or­kest­rui bei va­do­vui E. Mik­niui „Už lie­tu­viš­kos ta­pa­ty­bės ug­dy­mą ir nuo­šir­dų ben­dra­dar­bia­vi­mą or­ga­ni­zuo­jant ir da­ly­vau­jant ren­gi­ny­je „Die­na su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne“ Rie­ta­ve“.
Pa­si­nau­do­jus pro­ga pa­si­džiaug­ta ir pa­si­di­džiuo­ta žmo­nė­mis, ko­lek­ty­vais, jų va­do­vais, ku­rie vi­są sa­vai­tę da­ly­va­vo Lie­tu­vos šimt­me­čio dai­nų šven­tė­je „Var­dan tos…“ Vil­niu­je. Dė­ko­ta vi­siems at­sto­va­vu­siems ir gar­si­nu­siems Rie­ta­vą Dai­nų šven­tė­je, o ko­lek­ty­vų va­do­vai bu­vo pa­kvies­ti at­si­im­ti pa­dė­kų „Už lie­tu­viš­kos ta­pa­ty­bės ug­dy­mą, tau­ti­nių tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą ir at­sto­va­vi­mą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei Lie­tu­vos šimt­me­čio dai­nų šven­tė­je „Var­dan Tos…“ Vil­niu­je“. Liau­dies kul­tū­ros cen­tras vi­sus me­no va­do­vus ap­do­va­no­jo me­da­liais, nuo sa­vi­val­dy­bės ko­lek­ty­vų va­do­vai ga­vo po tau­ti­nę apy­ran­kę, pa­puoš­tą Lie­tu­vos him­no žo­džiais.
Šven­tės me­tu vy­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir NATO pa­da­li­nių gin­kluo­tės, tech­ni­kos, eki­puo­tės eks­po­zi­ci­jų pri­sta­ty­mas. Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ ka­riai kar­tu su NATO są­jun­gi­nin­kais iš Por­tu­ga­li­jos pri­sta­tė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je nau­do­ja­mą tech­ni­ką ir gin­kluo­tę, Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no ka­riai de­monst­ra­vo iš­mi­na­vi­mo įran­gą ir or­ga­ni­za­vo iš­mi­na­vi­mo at­rak­cio­ną, ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų ka­riai pri­sta­tė sa­vo eks­po­zi­ci­ją, ka­ri­nių oro pa­jė­gų Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­nas – ra­ke­ti­nį oro gy­ny­bos kom­plek­są RBS70, ka­ro po­li­ci­ja de­monst­ra­vo tech­ni­ką, gin­kluo­tę ir ki­tas nau­do­ja­mas prie­mo­nes, ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­ba mo­kė, kaip rei­kia su­teik­ti pir­mą­ją me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą, ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­ba pa­pa­sa­ko­jo apie tar­ny­bos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je bū­dus.
Kol vi­si tai ten, tai šen vaikš­ti­nė­jo ir do­mė­jo­si de­monst­ruo­ja­ma tech­ni­ka, ge­rą nuo­tai­ką šven­tės da­ly­viams pa­lai­kė Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro kai­mo ka­pe­la „Su­ba­ta“ (vad. Ai­da Liu­ti­kie­nė), Lie­tu­vos ka­ri­nių Jū­ros pa­jė­gų or­kest­ro ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ro mu­zi­ki­nės pro­gra­mos. Ren­gi­nio pa­bai­go­je, kaip ir de­ra, vi­si bu­vo vai­ši­na­mi ka­rei­viš­ka ko­še bei ar­ba­ta.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Vėliavų pakėlimas.

Komentarai
Kiti straipsniai