Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Dekanas J. Meškauskas klebonaus Švėkšnos parapijoje

Naujuoju Plungės dekanato dekanu skiriamas kun. Vytautas Gedvainis

Lie­pos 11 die­ną Tel­šių vys­ku­pi­ja pa­skel­bė apie nau­jus ku­ni­gų ir dia­ko­nų pa­sky­ri­mus bei tai, kad pa­nai­ki­na­mas Že­mai­čių Kal­va­ri­jos de­ka­na­tas ir stei­gia­mas Plun­gės de­ka­na­tas, ku­rio ri­bos yra ta­pa­čios bu­vu­siam Že­mai­čių Kal­va­ri­jos de­ka­na­tui, o jo cen­tras – Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­ja.

Ku­ni­gas Ju­lius Meš­kaus­kas at­lei­džia­mas iš Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­no, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos de­ka­na­to de­ka­no pa­rei­gų bei nuo pa­rei­gos ap­tar­nau­ti Ku­lių Šv. vys­ku­po Sta­nis­lo­vo pa­ra­pi­ją ir Sta­ne­lių Šv. Ka­zi­mie­ro, ka­pi­nių Vi­sų Šven­tų­jų bei li­go­ni­nės kop­ly­čias ir ski­ria­mas Švėkš­nos Šv. Apaš­ta­lo Jo­kū­bo pa­ra­pi­jos kle­bo­nu.
Ku­ni­gą J. Meš­kaus­ką Plun­gė­je kei­čia ku­ni­gas V. Ged­vai­nis, anks­čiau kle­bo­na­vęs Tau­ra­gės Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­jo­je. V. Ged­vai­nis ski­ria­mas Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nu, Plun­gės de­ka­na­to de­ka­nu, kle­bo­no tei­sė­mis ir pa­rei­go­mis ap­tar­nau­jant ir Sta­ne­lių Šv. Ka­zi­mie­ro, ka­pi­nių Vi­sų Šven­tų­jų bei li­go­ni­nės kop­ly­čias. Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos vi­ka­ru ski­ria­mas ku­ni­gas re­lig. m. mgr. Kęs­tu­tis Mo­tie­jai­tis (bu­vęs Tau­ra­gės Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­jos vi­ka­ras).
Iš Pla­te­lių Šv. Apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus pa­ra­pi­jos kle­bo­no pa­rei­gų bei nuo pa­rei­gos ap­tar­nau­ti Ber­žo­ro Šv. vys­ku­po Sta­nis­lo­vo pa­ra­pi­ją ir pa­dė­ti pa­sto­ra­ci­nia­me dar­be Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je at­lei­džia­mas ku­ni­gas Rim­vy­das Ma­ro­zas tar­nys­tę tęs kaip Pa­pi­lės Šv. Juo­za­po pa­ra­pi­jos kle­bo­nas.
Gar­bės ka­nau­nin­kas Juo­zas Vai­čius at­lei­džia­mas iš Mo­sė­džio Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo pa­ra­pi­jos kle­bo­no pa­rei­gų ir ski­ria­mas Pla­te­lių Šv. Apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus pa­ra­pi­jos kle­bo­nu, kle­bo­no tei­sė­mis ir pa­rei­go­mis ap­tar­nau­jant Ber­žo­ro Šv. vys­ku­po Sta­nis­lo­vo pa­ra­pi­ją.
Iš Pa­pi­lės Šv. Juo­za­po pa­ra­pi­jos kle­bo­no pa­rei­gų at­lei­džia­mas ku­ni­gas Jo­nas Ju­cys ski­ria­mas Stal­gė­nų Šv. Apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus pa­ra­pi­jos kle­bo­nu, kle­bo­no tei­sė­mis ir pa­rei­go­mis ap­tar­nau­jant Kan­tau­čių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo ir Žli­bi­nų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos, Krikš­čio­nių pa­gal­bos pa­ra­pi­jas.
Ku­ni­gas Edu­ar­das Ste­po­na­vi­čius at­lei­džia­mas iš Stal­gė­nų Šv. Apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus pa­ra­pi­jos kle­bo­no pa­rei­gų ir ski­ria­mas Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nu, kle­bo­no tei­sė­mis ir pa­rei­go­mis ap­tar­nau­jant Me­din­gė­nų Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­ją.
Ku­ni­gas Ar­vy­das Ma­čiu­lis ski­ria­mas Ku­lių Šv. vys­ku­po Sta­nis­lo­vo pa­ra­pi­jos ad­mi­nist­ra­to­riu­mi, pa­lie­kant ei­ti ki­tas iki šiol tu­rė­tas pa­rei­gas. Ku­ni­gas Quoc Ky Fran­cis Do­an SDB ski­ria­mas pa­gel­bė­ti Al­sė­džių pa­ra­pi­jos kle­bo­nui kun. To­mui Žli­bi­nui ap­tar­nau­ti Liep­lau­kės Šv. Jur­gio pa­ra­pi­ją vi­ka­ro pa­rei­go­se.

Nuotraukoje: Kun. V. Gedvainis. „Tauragės kurjerio“ nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai