Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Che­mi­jos ir is­to­ri­jos eg­za­mi­nai šim­tu­kų ne­at­ne­šė

Lie­pos 11 die­ną pa­skelb­ti pas­ku­ti­nių­jų – is­to­ri­jos, ge­og­ra­fi­jos bei che­mi­jos – vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų (VBE) re­zul­ta­tai. Che­mi­jos VBE iš­lai­kė vi­si pa­si­rin­ku­sie­ji (tie­sa, šis eg­za­mi­nas ne­bu­vo po­pu­lia­rus), ta­čiau is­to­ri­jos bei ge­og­ra­fi­jos VBE ne vi­siems bu­vo sėk­min­gi.

Šie­met che­mi­jos VBE pa­si­rin­ko lai­ky­ti ir sėk­min­gai įvei­kė de­šimt ra­jo­no abi­tu­rien­tų (2,5 proc. nuo vi­sų mo­ki­nių skai­čiaus). Šie­met šim­tu­kų ne­gau­ta. Ki­ti re­zul­ta­tai to­kie: trys gim­na­zis­tai pa­sie­kė pa­ten­ki­na­mą pa­sie­ki­mų ly­gį (16-35 ba­lai), še­ši – pa­grin­di­nį pa­sie­ki­mų ly­gį (36-85 ba­lai), vie­nas gim­na­zis­tas pa­sie­kė aukš­tes­nį­jį pa­sie­ki­mų ly­gį (86-99 ba­lai).
Ne­ma­žai mo­ki­nių – 98 – rin­ko­si lai­ky­ti is­to­ri­jos VBE. Nei pra­ėju­sių, nei šių me­tų eg­za­mi­nų se­si­jos me­tu nė vie­nam ra­jo­no abi­tu­rien­tui ne­pa­vy­ko su­rink­ti mak­si­ma­laus ba­lų skai­čiaus. Eg­za­mi­no ne­pa­vy­ko iš­lai­ky­ti ke­tu­riems jį pa­si­rin­ku­siems mo­ki­niams. Be­veik pu­sė eg­za­mi­ną lai­kiu­sių mo­ki­nių (43) ga­vo 16-35 ba­lų ver­ti­ni­mą, 49-ių abi­tu­rien­tų ži­nios įver­tin­tos 36-85 ba­lais, du gim­na­zis­tai pa­sie­kė aukš­tes­nį­jį pa­sie­ki­mų ly­gį – jų įver­ti­ni­mai sie­kia 86-99 ba­lus.
Lai­ky­da­ma ge­og­ra­fi­jos VBE mak­si­ma­lų ba­lų skai­čių – 100 – su­rin­ko Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nė Ak­vi­lė Balt­miš­ky­tė. Plun­gės ra­jo­ne šį eg­za­mi­ną šie­met rin­ko­si 63 mo­ki­niai (15,5 proc. nuo vi­sų mo­ki­nių skai­čiaus), trims eg­za­mi­no iš­lai­ky­ti ne­pa­vy­ko. 34 gim­na­zis­tai pa­sie­kė pa­ten­ki­na­mą, 25 – pa­grin­di­nį pa­sie­ki­mų ly­gį.
Pui­kiai įver­tin­tos vo­kie­čių kal­bos VBE lai­kiu­sios Plun­gės r. Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos mo­ki­nės Lin­dos Zoll ži­nios – mer­gi­nos eg­za­mi­nas įver­tin­tas šim­tu ba­lų.

Re­na­ta DAUKINTYTĖ

 

Asociatyvi www.delfi.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai