Penktadienis, 2019 m. vasario 22 d.

Al­sė­džiuo­se vyks se­niū­nai­čių rin­ki­mai

2018 m. lie­pos 26 d. Al­sė­džių pa­ra­pi­jos na­mų sa­lė­je įvyks Al­sė­džių se­niū­ni­jos se­niū­nai­ti­jų se­niū­nai­čių rin­ki­mai.

Al­sė­džių se­niū­ni­ja yra su­skirs­ty­ta į ke­tu­rias se­niū­nai­ti­jas: šiau­ri­nę se­niū­nai­ti­jos da­lį (Var­du­vos, Jur­gai­čių, Kū­ba­kių gat­vės, Ylių, Jur­gai­čių, Pe­le­nių, Krapš­ti­kių kai­mai), ry­ti­nę se­niū­nai­ti­jos da­lį (Tel­šių, Ga­du­no­vo, Sruo­jos, Žvir­blai­čių, Liep­lau­kės gat­vės, Žvir­blai­čių ir Ei­vy­dų kai­mai), pie­ti­nę se­niū­nai­ti­jos da­lį (Drau­gys­tės, Pu­šy­no, Baž­ny­čios gat­vės, Šo­nių, Alek­sių, Ir­ki­nių, Diš­lių kai­mai), va­ka­ri­nę se­niū­nai­ti­jos da­lį (Pla­te­lių, Makš­čių, Pau­pio, Lie­pų, Ža­lio­ji gat­vės, Makš­čių ir Skirps­čių kai­mai).
Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą, se­niū­nai­tis dir­ba vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais ir yra ren­ka­mas tre­jiems me­tams. Jis at­sto­vau­ja se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jų in­te­re­sams se­niū­ni­jo­je, sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čio­se vals­ty­bės įstai­go­se.
Pa­gal Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tą tvar­ką, kan­di­da­tus į se­niū­nai­čius ga­li­ma pra­dė­ti re­gist­ruo­ti li­kus ne dau­giau kaip 15 die­nų iki rin­ki­mų ir baig­ti ne vė­liau kaip prieš pen­kias die­nas.
Tai yra, kan­di­da­tai re­gist­ruo­ja­mi nuo lie­pos 12 iki lie­pos 21 die­nos. Siū­ly­mus rei­kia teik­ti raš­tu se­niū­ni­jos se­niū­nui.
Se­niū­nai­čiu ga­li bū­ti ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jas, su­tin­kan­tis da­ly­vau­ti se­niū­nai­čio rin­ki­muo­se, ne jau­nes­nis kaip 18 me­tų am­žiaus (kan­di­da­tai ne­ga­li bū­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, ad­mi­nist­ra­ci­jos tar­nau­to­jai ir dar­buo­to­jai, vals­ty­bi­nių, tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų (įstai­gų) tar­nau­to­jai ir dar­buo­to­jai). Kan­di­da­tus į se­niū­nai­čius ga­li siū­ly­ti tik tos se­niū­nai­ti­jos, ku­rio­je ren­ka­mas se­niū­nai­tis, gy­ven­to­jai, ben­druo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos.
Se­niū­nai­ti­jų gy­ven­to­jai kvie­čia­mi ne­lik­ti abe­jin­gi ir ak­ty­viai siū­ly­ti kan­di­da­tus į se­niū­nai­čius, o lie­pos 26-ąją, 13 val., at­vyk­ti į su­si­rin­ki­mą Al­sė­džių pa­ra­pi­jos na­mų sa­lė­je, kur bus ren­ka­mi se­niū­nai­ti­jų se­niū­nai­čiai.

Komentarai
Kiti straipsniai