Penktadienis, 2019 m. vasario 22 d.

Pa­si­kei­tė teis­mo va­do­vas

Plun­gės apy­lin­kės teis­mui nuo lie­pos mė­ne­sio va­do­vau­ja tei­sė­jas iš Kre­tin­gos Eri­kas Jur­gu­tis. Dek­re­tą dėl nau­jo pir­mi­nin­ko sky­ri­mo pa­si­ra­šė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Lie­pos 2 die­ną ša­lies va­do­vė D. Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė dek­re­tus, ku­riais nuo šių me­tų lie­pos 3 die­nos į Plun­gės apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas pa­sky­rė Plun­gės apy­lin­kės teis­mo Kre­tin­gos rū­mų tei­sė­ją Eri­ką Jur­gu­tį, o Plun­gės apy­lin­kės teis­mo Plun­gės rū­mų tei­sė­ją Vai­dą Ga­siū­ną pa­sky­rė į Plun­gės apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.
Plun­gės apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kas E. Jur­gu­tis bei jo pa­va­duo­to­ju ta­pęs V. Ga­siū­nas iki teis­mų re­for­mos ėjo teis­mo pir­mi­nin­kų pa­rei­gas ati­tin­ka­mai Kre­tin­gos ra­jo­no apy­lin­kės ir Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­muo­se.
Tei­sė­jas E. Jur­gu­tis (gim. 1968 m.) – kre­tin­giš­kis. Yra bai­gęs Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, įgi­jęs tei­si­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją. Nuo 1996 m. dir­bo Kre­tin­gos ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je, nuo 2004 m. Kre­tin­gos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo (Plun­gės apy­lin­kės teis­mo Kre­tin­gos rū­mų) tei­sė­ju, nuo 2012 m. spa­lio pen­ke­rius me­tus ėjo Kre­tin­gos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, da­bar va­do­vaus Plun­gės apy­lin­kės teis­mui.

Nuotraukoje: Naujasis Plungės apylinkės teismo pirmininkas E. Jurgutis.
www.pajurionaujienos.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai