Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Va­žiuo­jan­čio trau­ki­nio su­stab­dy­ti ne­pa­vy­ko

Pra­ei­tą ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas spren­di­mas, ku­riuo vie­ša­jai įstai­gai Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trui su­teik­ta 50 tūkst. Eur ga­ran­ti­ja (iki 2020 m. spa­lio mėn.) gau­ti pa­sko­lą, ku­ri bus pa­nau­do­ta įgy­ven­din­ti pro­jek­tams.

Įstai­ga taip pat įpa­rei­go­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės ir fi­nan­sų sky­riui teik­ti in­for­ma­ci­ją apie vyk­do­mų pro­jek­tų ei­gą ir nu­sta­ty­tais ter­mi­nais teik­ti ata­skai­tas apie pa­sko­lų grą­ži­ni­mą. Anot sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio, šis punk­tas yra nau­jas, juo sie­kia­ma la­biau kon­tro­liuo­ti įstai­gą ir žiū­rė­ti, ar tik­rai lai­ko­ma­si nu­ma­ty­tos tvar­kos, ar tvar­kin­gai ju­da tiek fi­nan­sai, tiek pa­tys pro­jek­tai.
Pa­im­ta pa­sko­la bus nau­do­ja­ma pen­kių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui ir už­bai­gi­mui, ka­dan­gi Cen­trui stin­ga apy­var­ti­nių lė­šų. Vie­no pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas bai­gia­si šių me­tų gruo­džio 31 d., du vyk­do­mi nuo 2016 me­tų an­tro pus­me­čio. Vi­sų pro­jek­tų biu­dže­tas – 778,9 tūkst. Eur. Cen­tras įsi­pa­rei­go­ja pa­im­tą pa­sko­lą grą­žin­ti per 28 mė­ne­sius. Iki spren­di­mo pro­jek­to pa­tei­ki­mo Ta­ry­bai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė Ja­ni­na Ged­min­tie­nė at­li­ko Sa­vi­val­dy­bės ga­ran­ti­jos su­tei­ki­mo ga­li­my­bių ver­ti­ni­mą. Kon­tro­lie­rė pa­ste­bė­jo, kad pas­ku­ti­nio pro­jek­to, ku­rio biu­dže­tas yra 124,7 tūkst. Eur, įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nas bai­gia­si 2020 m. lie­pą, to­dėl yra ri­zi­ka, kad, vė­luo­jant pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mui, pa­im­tą pa­sko­lą at­ei­ty­je ga­li tek­ti deng­ti Sa­vi­val­dy­bei. J. Ged­min­tie­nės nuo­mo­ne, jei­gu Cen­tras lai­ku įvyk­dys vi­sus su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus ir ne­si­keis Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ap­im­tis, ga­ran­ti­ją su­teik­ti ga­li­ma.
Me­ras ko­men­ta­vo, kad, vyk­dant pro­jek­tus, nie­ka­da ne­ga­li bū­ti ga­ran­tuo­tas, kad lai­ku at­gau­si įmo­kė­tas įmo­kas. Bū­na, kad tai už­si­tę­sia mė­ne­sius, net iki pu­sės me­tų. Vi­sa­da yra ri­zi­ka, ta­čiau pi­ni­gus Cen­tras tu­rė­tų at­gau­ti, ne­bent su­griū­tų vyk­do­mi pro­jek­tai. Jei­gu Cen­tras ne­grą­žin­tų pa­im­tos pa­sko­los su­griu­vus pro­jek­tui, šia su­ma ri­zi­kuo­ja Sa­vi­val­dy­bė, ka­dan­gi su­tei­kė ga­ran­tą. Cen­tras pla­nuo­ja im­ti 100 tūkst. Eur pa­sko­lą, o ban­kas no­ri už­si­tik­rin­ti, kad Sa­vi­val­dy­bė tai ži­no ir bent pu­sei su­mos duo­da ga­ran­tą. „Ki­to ke­lio nė­ra, pi­ni­gų rei­kia, tad ar­ba rei­kia gau­ti ga­ran­tą iš Sa­vi­val­dy­bės, ar­ba už­sta­ty­ti tur­tą. Tai ne ta įstai­ga, ku­ri tu­ri pa­si­dė­ju­si pi­ni­gų mai­šą ir ga­li vis­ką su­si­mo­kė­ti iš kar­to“, – sa­kė A. Čer­nec­kis.
Svars­tant šį klau­si­mą, sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė ir Ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Bla­žai­tis. Jam už­kliu­vo, kad prie vyk­do­mų pro­jek­tų nu­ro­dy­tos la­bai di­de­lės su­mos vien ke­lio­nės iš­lai­doms, be to, prie lau­kia­mų re­zul­ta­tų pa­ra­šy­ta, kad bus įsi­gy­ta šiuo­lai­kiš­kų, pa­ti­ki­mų ir ko­ky­biš­kų or­ga­ni­za­ci­nės tech­ni­kos ir bal­dų. „Ar per tiek me­tų įstai­ga bal­dų ne­tu­ri? Su­mos di­džiu­lės, aš to­kio pra­šy­mo net ne­pri­im­čiau ar­ba pri­stab­dy­čiau ar­klius, kad pir­ma baig­tų vyk­dy­ti vie­ną pro­jek­tą, ta­da im­tų­si ki­to, o ne vi­sus iš kar­to. Da­bar trau­ki­nys va­žiuo­ja ne­val­do­mas. Su­tin­ku, kad dėl pro­jek­tų Rie­ta­vas gar­si­na­mas, bet su­mos ne­adek­va­čiai di­de­lės“, – sa­vo pa­mąs­ty­mus dės­tė so­cial­de­mok­ra­tas.
At­sa­ky­da­mas į Ta­ry­bos na­rio pa­ste­bė­ji­mus, sa­vi­val­dy­bės va­do­vas sa­kė, kad pro­jek­tai – ne par­duo­tu­vė­je iš­dė­lio­tos pre­kės. Jiems rei­kia il­ga­me­čio įdir­bio ir tarp­tau­ti­nių ry­šių. Nu­trau­kus da­ly­va­vi­mą pro­jek­te, bus ne­ten­ka­ma pa­žin­čių, part­ne­rių iš ki­tų vals­ty­bių. Ras­ti nau­jus part­ne­rius ir pra­dė­ti veik­lą tuš­čio­je vie­to­je la­bai su­dė­tin­ga. „Vi­sa­da ke­lia­me Cen­trui už­da­vi­nį, kad, įgy­ven­di­nus pro­jek­tus, grįž­tų re­a­li nau­da ir grą­žą Rie­ta­vui. Stu­den­tų mai­nai, prak­ti­kų at­li­ki­mai, star­tuo­lių at­si­ra­di­mas – tai ap­čiuo­pia­ma nau­da. Da­bar jau yra kuo pa­si­džiaug­ti ir už ką pa­dė­ko­ti Cen­trui. Va­sa­rą su Šve­di­jos sa­vi­val­dy­be Karl­sham­nu pa­si­ra­šy­si­me su­tar­tį, ir tai bus Cen­tro nuo­pel­nas. Rei­kia in­ves­tuo­ti į at­ei­tį“, – sa­kė me­ras. Ar Rie­ta­vas tik džiau­gia­si pro­jek­tais, ar tu­ri ir re­a­lios eko­no­mi­nės nau­dos, do­mė­jo­si ir Juo­zas Bars­tei­ga. Anot me­ro, da­bar la­biau in­ves­tuo­ja­ma į at­ei­tį, žiū­ri­ma į prie­kį. „Bū­ti­na pa­si­klo­ti pa­ma­tus. Šian­dien ne­ga­li­me stab­dy­ti pro­ce­so. Rei­kia ras­ti ni­šą, kad mū­sų vai­kams at­ei­ty­je čia at­si­ras­tų dar­bo vie­tų. Cen­tras pra­mi­na ta­kus, ant lėkš­tu­tės at­ne­šę nie­ko ne­pa­dės, pa­tys tu­ri­me nau­do­tis už­au­gin­tais vai­siais“, – sa­kė jis.
Me­rui ant­ri­no ir Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas, ku­ris kvie­tė pa­žvelg­ti, ko­kie ve­dan­tie­ji part­ne­riai nu­ro­dy­ti prie vyk­do­mų pro­jek­tų. Rei­kė­jo įdė­ti la­bai daug dar­bo ir pa­stan­gų, kad to­kio dy­džio ins­ti­tu­ci­jos pri­im­tų ma­žy­tį Rie­ta­vo Cen­trą į sa­vo gre­tas. „Tuos ry­šius ga­li­me ati­duo­ti ki­toms Lie­tu­vos įstai­goms, ir jos su džiaugs­mu tai pri­ims. Mums pa­si­se­kė, kad mū­sų žmo­nės tai iš­ko­vo­jo ir už­mez­gė to­kius ry­šius. Tu­rė­tu­me pa­lai­ky­ti. Pir­miau­sia tai gar­bė ir pri­pa­ži­ni­mas. Ma­nau, kad ga­ran­to tu­rė­tu­me ne­gai­lė­ti. Vis­ko gy­ve­ni­me ga­li at­si­tik­ti, ta­čiau, tu­rint to­kius part­ne­rius, ma­žai ti­kė­ti­na, kad su­si­klos­ty­tų blo­gas sce­na­ri­jus“, – sa­vo min­tis dės­tė Ta­ry­bos na­rys.
V. Bla­žai­čiui bal­sa­vus prieš, Vir­gi­ni­jai Ja­ka­vi­čie­nei su­si­lai­kius, dau­gu­mos pri­ta­ri­mu spren­di­mas bu­vo pa­tvir­tin­tas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Meras A. Černeckis ir J. E. Bačinskas mano, kad paskolos garanto suteikimas Centrui ateityje duos naudos. Anot V. Blažaičio (dešinėje) Centrui reikėtų pristabdyti arklius ir apsiriboti vienu projektu, jį įgyvendinus eiti prie kitų.

Komentarai
Kiti straipsniai