Sekmadienis, 2019 m. liepos 21 d.

Tre­ne­ris Ed­mun­das Gel­čins­kas ap­do­va­no­tas pa­dė­kos me­da­liu „Gra­ti­tu­do“

2018 m. bir­že­lio 18 d. Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­te prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės bu­vo pa­gerb­ti spor­to ve­te­ra­nai ir ki­ti nu­si­pel­nę spor­tui as­me­nys.

Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė bei ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Edis Ur­ba­na­vi­čius. Pa­dė­kos me­da­liu „Gra­ti­tu­do“ ap­do­va­no­tas Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo tre­ne­ris Ed­mun­das Gel­čins­kas.
Svei­ki­na­me tre­ne­rį Ed­mun­dą Gel­čins­ką už bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo spor­to plė­to­tę ir 65 me­tų su­kak­ties pro­ga!!!

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai