Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Trak­to­rių ban­dę pa­vog­ti jau­nuo­liai pa­bė­go

Penk­ta­die­nio nak­tį, apie 3.20 val., Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Tve­rų se­niū­ni­jo­je, gy­ve­nan­čiam ūki­nin­kui pra­neš­ta, kad ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys va­ži­nė­ja­si jam pri­klau­san­čiu trak­to­riu­mi T-25. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai aiš­ki­na­si, kas su­gal­vo­jo nu­gvelb­ti trak­to­rių. Anot pa­ties sa­vi­nin­ko, įta­ria­mų­jų yra ne vie­nas, o pen­ki.

Anot Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos, gau­tas vy­riš­kio, gim. 1961 m., pa­reiš­ki­mas, kad penk­ta­die­nio nak­tį iš jam pri­klau­san­čios fer­mos, esan­čios Tve­ruo­se, pen­ki jau­nuo­liai ban­dė pa­vog­ti ten lai­ky­tą trak­to­rių. In­for­muo­tas apie va­gys­tę tve­riš­kis sku­bė­jo gel­bė­ti sa­vo tur­to, o va­gys, iš­vy­dę sa­vi­nin­ką, dė­jo į ko­jas, pa­li­kę trak­to­rių ke­lio Telšiai–Žarėnai–Tverai–Laukuva 29-aja­me ki­lo­met­re. Įta­ria­mie­ji ne­su­lai­ky­ti, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai aiš­ki­na­si, kam pa­ni­žo na­gai pa­si­sa­vin­ti sve­ti­mą trans­por­to prie­mo­nę.

Komentarai
Kiti straipsniai