Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

So­cia­li­nių būs­tų kon­tro­lė – „Var­go va­ka­rie­nė“

Bir­že­lio 19-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jung­ti­nio Vie­tos ūkio bei kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­džio me­tu po­sė­džia­vu­sie­ji taip ir li­ko nu­ka­bi­nę no­sis, ne­iš­spren­dę klau­si­mo dėl Sa­vi­val­dy­bės būs­tuo­se ir Sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­niuo­se būs­tuo­se gy­ve­nan­čių nuo­mi­nin­kų kon­tro­lės bei tų bu­tų prie­žiū­ros.

SĮ „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­riui Zig­man­tui Dau­gė­lai pa­tei­kus in­for­ma­ci­ją apie Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čius so­cia­li­nius būs­tus, juo­se gy­ve­nan­čius žmo­nes, tų bu­tų prie­žiū­rą, re­mon­tą, su­da­ro­mas su Sa­vi­val­dy­be su­tar­tis bei ki­tus svar­bius da­ly­kus, po­sė­džia­vu­sių­jų ko­mi­te­tų na­riai tik gūž­čio­jo pe­čiais ir svars­tė, kaip vis­ką kuo ge­riau at­lik­ti, kad bū­tų nau­din­ga bei pa­to­gu ir Sa­vi­val­dy­bei, ir bu­tą nuo­mo­jan­čiam as­me­niui.
Kaip sa­kė Z. Dau­gė­la, SĮ „Plun­gės būs­tas“, rem­da­ma­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mais, iš­nuo­mo­ja Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čius būs­tus ir su nuo­mi­nin­kais pa­si­ra­šo nu­sta­ty­tos for­mos nuo­mos su­tar­tį, pa­tvir­tin­tą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu.
Šio­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, kad nuo­mo­to­jas už mo­kes­tį įsi­pa­rei­go­ja su­teik­ti nuo­mi­nin­kui su­tar­ty­je nu­sta­ty­ta tvar­ka ir są­ly­go­mis val­dy­ti ir nau­do­ti lais­vą Sa­vi­val­dy­bės būs­tą. Nuo­mo­to­jas taip pat įsi­pa­rei­go­ja lais­vą, tin­ka­mą gy­ven­ti so­cia­li­nį būs­tą nuo­mi­nin­kui per­duo­ti pa­gal so­cia­li­nio būs­to per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­tą per pen­kias dar­bo die­nas nuo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo.
Z. Dau­gė­la taip pat pa­mi­nė­jo, kad nuo­mi­nin­kui su­da­rius su­tar­tis su pa­slau­gų tie­kė­jais per nu­ro­dy­tą ter­mi­ną ir pa­tei­kus su­tar­čių ko­pi­jas, jam įtei­kia­mi so­cia­li­nio būs­to rak­tai. Be to, jei pa­gal į su­tar­tį įtrauk­tą punk­tą nuo­mo­to­jas no­ri pa­tek­ti į so­cia­li­nį būs­tą, nuo­mi­nin­kui apie tai pri­va­lo pra­neš­ti prieš tris dar­bo die­nas, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­kas pa­žei­dė su­tar­tį ar­ba įvy­ko ava­ri­ja ar ge­di­mas.
Be vi­so ši­to, prie nuo­mo­to­jo ir nuo­mi­nin­ko su­tar­ties dar yra pa­si­ra­šo­mas prie­das – bu­to pri­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­tas. Jis su­ra­šo­mas api­bū­di­nant būs­tą (ad­re­sas, in­ven­to­ri­za­ci­jos nu­me­ris, ben­dras plo­tas bei ki­ti duo­me­nys, taip pat grin­dų, sie­nų, lu­bų, du­rų, bal­ko­nų bei ki­tų kon­struk­ci­jų api­bū­di­ni­mas) bei nu­ro­dant Sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­ja­mo būs­to in­ži­ne­ri­nių įren­gi­nių tech­ni­nę būk­lę (šil­dy­mo, ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo, san­tech­ni­kos ir ki­tų). Prie­de taip pat tu­ri bū­ti api­bū­din­ti ir ap­skai­tos prie­tai­sai (plom­bų pa­tik­ra ir skai­tik­lių rod­me­nys Sa­vi­val­dy­bės būs­to per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo me­tu).
Po­sė­džio me­tu Ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė no­rė­jo su­ži­no­ti to­kio būs­to nuo­mos kai­ną, kiek kar­tų per me­tus pas so­cia­li­nių būs­tų nuo­mi­nin­kus lan­ko­si SĮ dar­buo­to­jai, ir kas da­ro­ma, kad tie būs­tai ne­bū­tų nu­gy­ve­na­mi taip, kad ki­ti nuo­mi­nin­kai į juos ne­ga­lė­tų įkel­ti ko­jos.
Z. Dau­gė­la at­sa­kė, kad so­cia­li­nio būs­to nu­oma sie­kia 70—80 eu­rų per mė­ne­sį, ir pa­brė­žė, kad SĮ „Plun­gės būs­tas“ ad­mi­nist­ra­to­rės vyk­do nuo­mo­ja­mų bu­tų kas­me­ti­nę ap­žiū­rą ir su­ra­šo nu­sta­ty­tos for­mos bu­to ap­žiū­ros ak­tą. SĮ dar­buo­to­jai pa­tik­ri­na, kaip bu­tas pri­žiū­ri­mas ir tvar­ko­mas. Jei tvar­ko­mas ne­tin­ka­mai, ra­šo­mas įspė­ji­mas dėl bu­to re­mon­to at­li­ki­mo, re­mian­tis nu­ma­ty­tu su­tar­ty­je punk­tu „Sa­vo lė­šo­mis da­ry­ti ei­na­mą­jį re­mon­tą, kai nuo­mo­to­jas, pa­tik­ri­nęs so­cia­li­nio būs­to būk­lę ir pa­ly­gi­nęs su per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­te api­bū­din­ta jo būk­le, per­da­vi­mo nuo­mi­nin­kui me­tu, nu­spren­džia, kad re­mon­tas yra bū­ti­nas“. Šia­me įspė­ji­me ra­gi­na­ma at­lik­ti ei­na­mą­jį re­mon­tą iki ki­to pa­tik­ri­ni­mo. Jei re­mon­tas ne­at­lie­ka­mas lai­ku, ruo­šia­mi do­ku­men­tai dėl nuo­mos su­tar­ties nu­trau­ki­mo, ne­si­lai­kant nuo­mos su­tar­ties są­ly­gų.
„Ne­jau­gi vis­kas taip sklan­džiai ir vyks­ta, o nuo­mi­nin­kai są­ži­nin­gai lai­ko­si ir vyk­do vi­sas su­tar­ty­je nu­ro­dy­tas są­ly­gas? – ste­bė­jo­si A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė. – Ar nuo­mi­nin­kai no­riai įsi­lei­džia į bu­tus, ar vi­sa­da įma­no­ma pa­tik­rin­ti būs­to būk­lę. Ar po pa­tik­ri­ni­mo pa­ra­šo­te įspė­ji­mą, kad bu­te rei­kia re­mon­to ar kad nuo­mi­nin­kas ne­mo­ka mo­kes­čių, ar ne­si­lai­ko ki­tų su­tar­ty­je nu­ma­ty­tų są­ly­gų, o po to vėl tik­ri­na­te tik po me­tų.“
SĮ „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­rius pri­si­pa­ži­no, kad at­lik­ti vi­sas pro­ce­dū­ras, su­si­ju­sias su so­cia­li­nių būs­tų nu­oma, sklan­džiai, lai­ku ir ko­ky­biš­kai yra la­bai su­dė­tin­ga. Di­rek­to­rius ap­gai­les­ta­vo, kad la­bai daž­nai so­cia­li­nių bu­tų nuo­mos už­si­tę­sia, nes sun­ku su­si­kal­bė­ti su so­cia­li­nių įgū­džių sto­ko­jan­čiais nuo­mi­nin­kais. Kaip mi­nė­jo di­rek­to­rius, so­cia­li­nį būs­tą gau­na tie, ku­rie ne­pa­jė­gia įsi­gy­ti sa­vo. Gau­na­mų pa­ja­mų jiems vos pa­kan­ka kas­die­niams po­rei­kiams pa­ten­kin­ti, tad būs­to re­mon­tui ne­lie­ka lė­šų ar­ba jis at­lie­ka­mas la­bai pa­vir­šu­ti­niš­kai.
„Bū­na, kad nuo­mi­nin­kas at­lie­ka da­li­nį bu­to re­mon­tą sa­vo jė­go­mis, ne­sam­dy­da­mas meist­rų. Toks re­mon­tas ne­ati­tin­ka nu­sta­ty­tų kri­te­ri­jų ir daž­nai at­lik­tas ne­ko­ky­biš­kai. Ver­ti­nant to­kio bu­to būk­lę, ne­aiš­ku, ko­kiais kri­te­ri­jais va­do­vau­tis“, – guo­dė­si nuo­mi­nin­kų ne­su­pra­tin­gu­mu Z. Dau­gė­la.
Pa­sak di­rek­to­riaus, tik­ri­ni­mo me­tu ad­mi­nist­ra­to­rės su­si­du­ria su ser­gan­čiais, pa­si­pik­ti­nu­siais gy­ven­to­jais, ku­rie la­bai ne­no­riai įsi­lei­džia ar­ba vi­sai ne­įsi­lei­džia į nuo­mo­ja­mus bu­tus, reikš­da­mi pre­ten­zi­jas, kad pa­žei­džia­mos jų tei­sės ir pri­va­tu­mas. Tad pa­tek­ti į nuo­mo­ja­mus bu­tus tam­pa su­dė­tin­ga.
Vis dėl­to, jei­gu SĮ „Plun­gės būs­tas“ bu­tą pa­vyks­ta pa­tik­rin­ti ir nu­sta­to­ma, kad nuo­mi­nin­kas ne­su­ge­ba tin­ka­mai tvar­ky­tis bui­ty­je, apie tai siun­čia­mi pra­ne­ši­mai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Jei­gu gau­na­mi raš­tiš­ki ar­ba žo­di­niai gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mai dėl so­cia­li­nių bu­tų nuo­mi­nin­kų, ren­gia­mi vi­zi­tai ne­įspė­jus so­cia­li­nio būs­to gy­ven­to­jo.
Ne­pra­si­tę­sus nuo­mos su­tar­ties, nuo­mi­nin­kas pri­va­lo at­lais­vin­ti Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tį būs­tą ir grą­žin­ti jį nuo­mo­to­jui ne vė­liau kaip per 30 die­nų pa­si­bai­gus su­tar­čiai. Nuo­mi­nin­kas pri­va­lo grą­žin­ti Sa­vi­val­dy­bei tvar­kin­gą ir ati­tin­kan­tį per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­te nu­sta­ty­tą būk­lę bu­tą.
Pa­sak Z. Dau­gė­los, so­cia­li­niuo­se bu­tuo­se gy­ve­na ne pa­tys są­mo­nin­giau­si, ne itin sve­ti­mą tur­tą sau­go­jan­tys žmo­nės. Jie ne tik lai­ku ne­su­mo­ka mo­kes­čių, bet ir la­bai ap­lei­džia bu­tus. Kai nuo­mi­nin­kas iš­si­ke­lia iš so­cia­li­nio būs­to, pa­lie­ka di­džiu­lę ne­tvar­ką. „Nu­gy­ven­tus bu­tus ten­ka iš­kuop­ti, iš­va­ly­ti, o tai kai­nuo­ja ne­ma­žus pi­ni­gus“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius.
Ne­mo­kan­tie­siems mo­kes­čių ra­šo­mi ra­gi­ni­mai, įspė­ji­mai, pra­ne­ši­mai. Įver­ti­nus gy­ven­to­jo fi­nan­si­nę pa­dė­tį, su­da­ro­mi mo­kė­ji­mo gra­fi­kai. Jei­gu sko­li­nin­kas ir to­liau ne­vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mų, ren­ka­mi duo­me­nys ir sko­la iš­ieš­ko­ma teis­mi­ne tvar­ka. Pik­ty­biš­kai ne­mo­kan­tiems mo­kes­čių ruo­šia­ma me­džia­ga dėl iš­kel­di­ni­mo.
„Taip me­tai iš me­tų su­ka­si už­bur­tas ra­tas. Kad pa­vyk­tų iš­ieš­ko­ti su­si­da­riu­sias sko­las už gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų nu­omą bei tei­kia­mas pa­slau­gas, kad bu­tuo­se bū­tų at­lik­tas rei­kia­mas da­li­nis re­mon­tas, SĮ „Plun­gės būs­tas“ su nuo­mi­nin­kais ben­drau­ja įvai­riais bū­dais“, – apie su­dė­tin­gą dar­bą su so­cia­li­nių įgū­džių sto­ko­jan­čiais gy­ven­to­jais po­sė­džio me­tu pa­sa­ko­jo Z. Dau­gė­la.
„Su­kon­tro­liuo­ti Sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­niuo­se būs­tuo­se gy­ve­nan­čius nuo­mi­nin­kus ir bu­tų prie­žiū­rą – „Var­go va­ka­rie­nė“, – ne­ži­no­da­ma, kaip ras­ti tin­ka­mą spren­di­mą, gūž­čio­jo pe­čiais po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Ta­ry­bos na­rė A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė: „Su­kon­tro­liuo­ti Sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­niuo­se būs­tuo­se gy­ve­nan­čius nuo­mi­nin­kus ir bu­tų prie­žiū­rą – „Var­go va­ka­rie­nė.“

Komentarai
Kiti straipsniai