Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Rietave įrengtos naujos pusiau požeminės konteinerių aikštelės

Tel­šių re­gio­ne pra­dė­ti įren­gi­nė­ti nau­jos kar­tos pu­siau po­že­mi­niai at­lie­kų kon­tei­ne­riai. Nau­jai įreng­ti kon­tei­ne­riai bus daug at­spa­res­ni, tal­pes­ni už įpras­tus, tar­naus il­giau bei pa­ge­rins mies­to es­te­ti­nį vaiz­dą. Pir­mie­ji jais pra­dė­jo nau­do­tis Rie­ta­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai.

Tel­šių re­gio­ne – ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ros plėt­ra

Nuo 2017 m. spa­lio 6 d. pa­si­ra­šy­ta ir pra­dė­ta įgy­ven­din­ti Fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis „Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ros plėt­ra Tel­šių re­gio­ne“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-81-0001. Pro­jek­to me­tu Ma­žei­kių r., Plun­gės r., Rie­ta­vo ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­se pla­nuo­ja­ma įreng­ti kon­tei­ne­ri­nes ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les, skir­tas miš­rių ko­mu­na­li­nių, pa­kuo­tės ir pa­kuo­tės at­lie­kų, ant­ri­nių ža­lia­vų (stik­lo, plas­ti­ko, po­pie­riaus), teks­ti­lės bei bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų su­rin­ki­mui. In­di­vi­du­a­lių val­dų gy­ven­to­jams Plun­gės r. sav. ke­ti­na­ma iš­da­lin­ti kon­tei­ne­rius bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų su­rin­ki­mui, o Ma­žei­kių r. sav. kom­pos­ta­vi­mo dė­žes. Tel­šių r. sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les.

Rie­ta­ve įreng­ta 10 nau­jų pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių

UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ kar­tu su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­be įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių įsi­gi­ji­mas ir įren­gi­mas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je“. Įvyk­džius pro­jek­tą Rie­ta­vo mies­te įreng­ta 10 at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lių, skir­tų miš­rių ko­mu­na­li­nių, po­pie­riaus, stik­lo ir plas­ti­ko at­lie­kų su­rin­ki­mui.
Pra­ei­tą sa­vai­tę Rie­ta­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai bu­vo su­pa­žin­din­ti su nau­jai įreng­to­mis aikš­te­lė­mis ir iš­da­ly­ti rak­tai kiek­vie­nam bu­tui. Nau­jai įreng­tos kon­tei­ne­rių aikš­te­lės ap­tver­tos tvo­ra su ra­ki­na­mais var­te­liais, sie­kiant ap­ri­bo­ti pa­ša­li­nių as­me­nų ga­li­my­bes į šiuos kon­tei­ne­rius iš­mes­ti ar ša­lia jų pa­lik­ti sa­vo at­lie­kas.
Rie­ta­vo mies­te įreng­ta 10 nau­jų at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lių: Va­tu­šių g. 22A, Lau­ku­vos g. 3, Že­mai­tės g. 5A, Ogins­kių g. 6, Plun­gės g. 18., Plun­gė g. 22., A. Aš­mon­to g. 2, Dar­žų g. 7, Bi­ru­tės g. 8, Ku­lių g. 28.
Gy­ven­to­jai grei­tai tu­rė­tų pa­jus­ti skir­tu­mą tarp įpras­tų ant­že­mi­nių kon­tei­ne­rių ir nau­jų­jų pu­siau po­že­mi­nių: nau­jie­ji kon­tei­ne­riai yra daug tvir­tes­ni, to­dėl ne­iš­si­bars­tys šiukš­lės į ap­lin­ką. Taip pat pa­ge­rės hi­gie­nos są­ly­gos – nau­ji, san­da­rūs kon­tei­ne­riai su­ma­žins blo­gą kva­pą bei te­ri­to­ri­jos tar­šą.

Komentarai
Kiti straipsniai