Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

„Rei­kia ge­ro spy­rio į už­pa­ka­lį, kad pra­dė­tų ge­riau dirb­ti“

Bir­že­lio 28-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis at­si­dū­rė ne­pa­vy­dė­ti­no­je si­tu­a­ci­jo­je, pa­si­ju­to ne­jau­kiai ir su­tri­ko, kai Ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė tėš­kė jam ties­mu­ką klau­si­mą apie ga­li­mą at­lei­di­mą iš dar­bo, į ku­rį at­sa­ky­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui bu­vo ne­leng­va.

Vi­si pri­si­me­na­me, kad ne­se­niai, apie bir­že­lio vi­du­rį, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je skli­do kal­bos, kad „Vie­nin­gos Plun­gės“ de­le­guo­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis nuo bir­že­lio 13 die­nos trau­kia­si iš už­ima­mų pa­rei­gų. Ne vie­nas Sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jas kal­bė­jo, kad tai – tik­rai ne gan­das, di­rek­to­rius net esąs pa­si­ra­šęs pra­šy­mą jį at­leis­ti, ta­čiau ta­da at­lei­di­mo klau­si­mas bu­vo ati­dė­tas ir spren­di­mą ke­tin­ta pri­im­ti tik po Plun­gės mies­to šven­tės.
Kad bū­tų at­leis­tas iš pa­rei­gų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, yra tam tik­ra tvar­ka ir pro­ce­dū­ros. Be to, dar ko­a­li­ci­jo­je tu­ri vyk­ti po­kal­bis tiek su juo pa­čiu, tiek su ko­a­li­ci­jos part­ne­riais.
Ga­li­ma bu­vo tik spė­lio­ti, ko­dėl tiek trum­pai Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­go­se teiš­bu­vęs G. Ba­gu­žis stai­ga tapo ne­rei­ka­lin­gas.
Ta­čiau pa­skli­du­sios kal­bos taip ir li­ko kal­bo­mis. Pra­ėjo mies­to šven­tė, jau ir lie­pa pra­si­dė­jo, bet apie di­rek­to­riaus at­lei­di­mą nie­kas ne­be­kal­ba. Dėl ko­kių prie­žas­čių jį me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ke­ti­no at­leis­ti iš dar­bo, ko­kia juo­da ka­tė per­bė­go per val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos part­ne­rių ke­lią, ko­kie es­mi­niai jų ne­su­ta­ri­mai dėl ra­jo­no val­dy­mo pa­ska­ti­no me­rą im­tis to­kių griež­tų prie­mo­nių?
Bir­že­lio 28-ąją vy­ku­sio po­sė­džio me­tu, G. Ba­gu­žiui pri­sta­čius sa­vo dar­bo veik­los ata­skai­tą, A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė tie­siai švie­siai rė­žė: „Juk jus me­ras A. Kli­šo­nis ke­ti­no at­leis­ti iš dar­bo, tad kaip su­pras­ti, ko­dėl da­bar mums vi­sa tai pri­sta­ti­nė­ja­te? Juk jū­sų čia jau ne­tu­rė­tų bū­ti.“
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis, pa­si­ju­tęs ne­jau­kiai, sun­kiai rin­ko žo­džius at­sa­ky­da­mas į šį ne­ti­kė­tai Ta­ry­bos na­rės už­duo­tą ne­ma­lo­nų klau­si­mą. „Ma­tot, kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vo nuo­mo­nę. Ta nuo­mo­nė kar­tais kei­čia­si. Vie­ną die­ną ji vie­no­kia, ki­tą – ki­to­kia. Me­ro nuo­mo­nė – aukš­čiau vis­ko. Po­kal­bis su Sa­vi­val­dy­bės va­do­vu bu­vo jo ini­cia­ty­va. Mes vis­ką pa­ga­liau iš­si­aiš­ki­no­me, to­dėl aš esu čia“, – aiš­ki­no­si G. Ba­gu­žis, bet apie po­kal­bio su me­ru tu­ri­nį ne­at­vi­ra­vo.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs me­ras A. Kli­šo­nis pa­aiš­ki­no su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos prie­žas­tis, ko­dėl Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis ne­se­niai bu­vo at­si­dū­ręs tarp gir­nų. „Grį­žęs iš atos­to­gų pa­ma­čiau, kad dau­ge­lis di­rek­to­riui pa­ves­tų dar­bų net ne­pa­ju­dė­ję iš pra­di­nio taš­ko, tad ir pa­spau­džiau „ga­zą“. No­rė­čiau, kad į dar­bą bū­tų žiū­ri­ma rim­čiau ir at­sa­kin­giau. Rei­kia ge­ro spy­rio į už­pa­ka­lį, kad pra­dė­tų ge­riau dirb­ti“, – tie­siai švie­siai rė­žė me­ras A. Kli­šo­nis, taip pa­neig­da­mas pa­skli­du­sius gan­dus apie ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus G. Ba­gu­žio at­lei­di­mą iš už­ima­mų pa­rei­gų.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Meras A. Klišonis (viduryje) paaiškino susidariusios situacijos priežastis, kodėl Administracijos direktorius buvo atsidūręs tarp girnų.

Komentarai
Kiti straipsniai