Pirmadienis, 2019 m. vasario 18 d.

„Kas no­rės – tas ir lan­kys“

Nau­jus Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los už­mo­jus, vyk­dy­ti su­au­gu­sių­jų me­ni­nio ug­dy­mo ir te­at­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no leng­vai. Pri­ėjus spren­di­mo pro­jek­tui dėl mo­kes­čių už šį moks­lą neap­si­ei­ta be įvai­rių pa­mąs­ty­mų ir svars­ty­mų, ar kai­na nė­ra per di­de­lė.

Bu­vo siū­lo­ma pa­tvir­tin­ti to­kius įkai­nius: gru­pi­nių už­si­ė­mi­mų kai­na 26 Eur per mė­ne­sį, in­di­vi­du­a­lių už­si­ė­mi­mų – 48 Eur (iš ku­rių 22 Eur ski­ria­mi pa­deng­ti da­lį pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mo, li­kę 26 Eur – ug­dy­mo prie­mo­nėms įsi­gy­ti). Neap­si­ei­ta ir be Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo – pra­šy­ta 27,16 Eur mė­ne­si­nio mo­kes­čio vie­nam as­me­niui. Pa­tvir­ti­nus spren­di­mą sa­vi­val­dy­bei per me­tus tai at­si­ei­tų apie 2 000 Eur. Per mė­ne­sį be­si­mo­kan­čiam su­au­gu­sia­jam pri­klau­sys 8 pa­mo­kos.
Ta­ry­bos na­rė Vi­li­ja Raz­mie­nė sa­kė, kad jai yra ne­aiš­ku, ko­dėl su­au­gu­sie­siems nu­sta­ty­ta dvie­jų sa­vai­ti­nių pa­mo­kų ri­ba. „Tai yra žmo­nės, ku­rie tu­ri šei­mą, dar­bą. Ar ne­pa­kak­tų ke­tu­rių mė­ne­si­nių pa­mo­kų ir tuo­met su­ma­žė­tų mo­kes­tis už moks­lą“, – klau­sė ji. Lai­ki­nai me­no mo­kyk­los di­rek­to­rius pa­rei­gas ei­nan­tis Ne­ri­jus Ja­sins­kas mi­nė­jo, kad tai yra ba­zi­nis už­si­ė­mi­mų skai­čius, per ku­rį ga­li­ma pa­siek­ti tam tik­rą re­zul­ta­tą. „Jei­gu su­si­tar­si­te su mo­ky­to­jais, kad jums rei­kia dvi pa­mo­kas tu­rė­ti iš kar­to, ar­ba vi­sas pa­mo­kas tu­rė­ti per vie­ną die­ną – ga­li­ma ir taip. Tai nė­ra griež­tai reg­la­men­tuo­ta. Tie­siog yra nu­sta­ty­tas va­lan­dų skai­čius, ku­rį jūs gau­na­te už tą su­mą. Lan­ky­ti me­no mo­kyk­lą yra šio­kia to­kia pra­ban­ga, mes įžvel­gia­me di­džiu­lę ga­li­my­bę, tuo pa­čiu pra­šo­me sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo prie kiek­vie­no gy­ven­to­jo, ku­ris no­ri mo­kin­tis, nes pil­na kai­na bū­tų žen­kliai di­des­nė“, – kal­bė­jo N. Ja­sins­kas. Be­si­mo­kan­tie­siems yra nu­ma­ty­ta ir iš­im­čių, jei­gu jie lan­kys ko­kį nors me­no mo­kyk­los ko­lek­ty­vą ar an­sam­blį, mo­kes­tis bus ske­lia­mas per pu­sę. Šiuo me­tu yra nu­sta­ty­tas toks star­ti­nis mo­de­lis, o vi­si ki­ti niu­an­sai ir al­ter­na­ty­vos bus spren­džia­mos pa­tvir­ti­nus šį spren­di­mą bei pra­si­dė­jus pro­ce­sui.
Ja­ni­na Dre­vins­kie­nė pa­ste­bė­jo, kad no­rint kaž­ko iš­mok­ti rei­kia bent dvie­jų sa­vai­ti­nių pa­mo­kų, vie­na – tas pats kaip nie­ko. Vy­tau­tas Bla­žai­tis pa­dė­ko­jo di­rek­to­riui, už tie­sia­mą ran­ką su­au­gu­sie­siems, nes to­kių ini­cia­ty­vų ne­la­bai daug pa­si­tai­ko. Anot jo, nu­sta­ty­tas pa­mo­kų skai­čius nė­ra pro­ble­ma, nes žmo­nės pa­tys at­si­rinks, ka­da jiems pa­to­gu, su­si­tars su mo­ky­to­jais. „Kas no­rės – tas ir lan­kys“, – sa­kė jis.
Me­no mo­kyk­lo­je dir­ban­tis Juo­zas Bars­tei­ga sa­kė, kad jam yra te­kę mo­ky­ti su­au­gu­siuo­sius ir anks­čiau, kad yra ši­toks po­rei­kis jis jau pa­ste­bė­jęs. „Mo­kyk­la yra su­in­te­re­suo­ta, kad be­si­mo­kan­tys žmo­nės da­ly­vau­tų ir ko­lek­ty­vuo­se, ta­da ir pa­ti sklai­da, ir žmo­gaus sa­vi­raiš­ka yra ki­to­kia. Mo­kes­tis to­dėl ir ma­ži­na­mas per pu­sę, nes ska­ti­na­me pri­si­jung­ti prie ko­lek­ty­vų su­dė­ties“, – kal­bė­jo ta­ry­bos na­rys. V. Raz­mie­nei su­si­lai­kius, spren­di­mas pa­tvir­tin­tas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Į Tarybos narių klausimus atsakė laikinai meno mokyklos direktoriaus pareigas einantis N. Jasinskas. V. Razmienei buvo įdomu, kodėl suaugusiųjų meninio ugdymo programai nustatytos 2 savaitinės pamokos.

Komentarai
Kiti straipsniai