Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Gir­tas ak­to­rius nu­vai­ra­vo į grio­vį

Rim­tų pro­ble­mų pri­si­da­rė ži­no­mas ša­lies ak­to­rius Ma­rius Jam­pols­kis: jis bir­že­lio 25 die­nos nak­tį (apie 1.17 val.) ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tau­ragė, ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio (1,79 prom.) ir vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Opel Ze­fi­ra“, nu­vai­ra­vo į grio­vį…

Tie­sa, kol at­vy­ko ke­lių po­li­ci­ja, au­to­mo­bi­lis jau sto­vė­jo ša­li­ke­lė­je. Kaip res­pub­li­ki­nei ži­niaks­lai­dai tei­gė pats ak­to­rius, tą­dien jis dir­bo Ma­žei­kiuo­se, o po ren­gi­nio iš­va­žia­vo na­mo į Vil­nių. Ta­čiau ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir nu­va­žia­vo į re­mon­tuo­ja­mą ša­li­ke­lę.
M. Jam­pols­kis tei­gė, kad vai­ruo­ti ne­pla­na­vęs. „Bu­vo vi­so­kių ap­lin­ky­bių, ko­dėl sė­dau­si prie vai­ro. Bet da­bar man ne ta nuo­tai­ka, kad ga­lė­čiau ko­men­tuo­ti. Da­bar apie tai man la­bai sun­ku kal­bė­ti. Aš ne­tu­rė­jau bū­ti prie vai­ro, – 15min.lt sa­kė ak­to­rius ir pri­dū­rė – Vis­kas įvy­ko ke­ly­je Plungė–Telšiai. Aš su­sto­jau ša­li­ke­lė­je, ku­ri bu­vo re­mon­tuo­ja­ma, au­to­mo­bi­lio de­ši­ny­sis ra­tas įstri­go žvy­re. Su­stab­džiau žmo­gų, ku­ris ban­dė iš­trauk­ti ma­no au­to­mo­bi­lį. Tas žmo­gus pa­ste­bė­jo, kad esu iš­gė­ręs. Tuo­met at­va­žia­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai…“
Ak­to­rius ti­ki­na, kad prie au­to­mo­bi­lio vai­ro iš­gė­ręs sė­do pir­mą kar­tą ir kad at­sa­kys už vi­sas pa­sek­mes.
„La­bai blo­gai jau­čiuo­si, to­dėl la­bai sun­ku kal­bė­ti. Dėl šio ma­no po­el­gio mo­čiu­tei su­strei­ka­vo šir­dis“, – pri­si­pa­ži­no M.Jam­pols­kis.
„Šei­ma ma­ne la­bai pa­lai­ko. Aš at­sa­ky­siu už vi­sas pa­sek­mes, už ku­rias tu­riu at­sa­ky­ti. Tik, ačiū Die­vui, kad ne­pa­da­riau ava­ri­jos, nie­kas ne­nu­ken­tė­jo“, – 15min.lt sa­kė M. Jam­pols­kis.
Dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus po­li­ci­jo­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Anot M.Jam­pols­kio jam au­to­mo­bi­lis yra su­grą­žin­tas, o jis pats lau­kia krau­jo ty­ri­mo re­zul­ta­tų.
Pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str., tas, kas vai­ra­vo ke­lių trans­por­to prie­mo­nę bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, kai jo krau­jy­je bu­vo dau­giau ne­gu 1,5 pro­mi­lės al­ko­ho­lio, bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki vie­ne­rių me­tų. Gre­sia ir au­to­mo­bi­lio kon­fis­ka­vi­mas.

„Plun­gės ži­nių“, 15min.lt inf.
Gre­tos Ska­rai­tie­nės/Žmo­nės.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai